Subskrybuj Kanał Na Forum
Forum Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2022-07-25T13:43:06+02:00 Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Zaktualizowano: 7 minut 13 sekund temu

Prawo • Informacje o zmianach przepisów - 2022 r.

pon., 25/07/2022 - 13:43
* Informacja nr 4/2022 z dnia 21.07.2022 r.

Uwaga ważne!

Dnia 20.07.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)

Data wejścia w życie: 21.09.2022 r.

Dokument dotyczy:
Rozporządzenie to jest poprzedzone aktualnie jeszcze obowiązującymi rozporządzeniami:
•Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 oraz z 2019 r. poz. 1643),
•Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 735, z 2010 r. poz. 408, z 2012 r. poz. 608, z 2013 r. poz. 528, z 2014 r. poz. 858, z 2015 r. poz. 331 oraz z 2019 r. poz. 1642),
które stracą moc w dniu wejścia w życie nowego rozporządzenia. Stosowanie przepisów dotychczasowych w sytuacjach szczególnych (np. wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego) zostało określone w § 115 i 116 rozporządzenia.

Nowe rozporządzenie określa następujące przepisy techniczno-budowlane:
1.warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
2.warunki techniczne użytkowania dróg publicznych.
Jest ono istotne również dla projektantów infrastruktury niezwiązanej z pasami drogowymi, bowiem inaczej opisuje zasady lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą (obecny § 140 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie) zasady dotyczące lokalizowania tzw. urządzeń obcych opisane są w § 97 nowego rozporządzenia.

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1518

--------------------------------------------

Dnia 15.07.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1494)

Data wejścia w życie: 30.07.2022 r.

Dokument dotyczy:
Rozporządzenie to jest poprzedzone rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej (Dz. U. poz. 1294), które straci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220001494


--------------------------------------------


* Informacja nr 3/2022 z dnia 06.05.2022 r.

Dnia 20.04.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice kryte Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich usytuowanie (dz. U. z 2022 r. poz. 848)

Data wejścia w życie: 05.05.2022 r.

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220000848

--------------------------------------------

Dnia 28.04.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice odkryte Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich usytuowanie (dz. U. z 2022 r. poz. 919)

Data wejścia w życie: 13.05.2022 r.

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220000919

--------------------------------------------

Dnia 05.05.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (dz. U. z 2022 r. poz. 956)

Data wejścia w życie: 20.05.2022 r.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/956
Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0170001912


--------------------------------------------


* Informacja nr 2/2022 z dnia 02.04.2022 r.

Dnia 31.03.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (dz. U. z 2022 r. poz. 715)

Data wejścia w życie: 03.04.2022 r.

Zmiana dotyczy:
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz. U. poz. 913), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220000715

---------------------------------------------

Przypominamy, że serwis https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ pozwala na przygotowanie wszystkich obowiązujących wniosków w procedurach budowlanych. W ostatnich dniach udostępniony został nowy elektroniczny formularz - Uzupełnienie wniosków. Umożliwia on inwestorom uzupełnienie braków formalnych lub usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez organ w wezwaniu lub postanowieniu. Link bezpośredni: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#epb_for_uzu .

Uzupełnienie wniosku składanego elektronicznie może nastąpić, gdy:
wniosek wymaga podania dodatkowych wyjaśnień,
wniosek wymaga załączenia brakujących dokumentów,
wniosek wymaga załączenia uzupełnionych dokumentów.


--------------------------------------------


* Informacja nr 1/2022 z dnia 04.02.2022 r.

Dnia 12.01.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu (dz. U. z 2022 r. poz. 68)

Data wejścia w życie: 27.01.2022 r.

Dokument dotyczy:
Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 31 sierpnia 2021 r. pod numerem 2021/569/PL.

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220000068

---------------------------------------------

Dnia 02.02.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. z 2022 r. poz. 248)

Data wejścia w życie: 17.02.2022 r.

Zmiana dotyczy:
Rozporządzenie doprecyzowuje przepisy w dotyczące przewodów wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych w zakresie przepisów przeciwpożarowych.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220000248
Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0190001065

---------------------------------------------

Dnia 03.02.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (dz. U. z 2022 r. poz. 258)

Data wejścia w życie: 04.02.2022 r.

Zmiana dotyczy:
Ustawa przesądza, który reżim prawny ma znaleźć zastosowanie w przypadku postępowania dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, w stosunku do której inwestor wystąpił już z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/258Adres internetowy dokumentów zmienianych:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210002233 - ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0190001712 - ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0200000471 - ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
Przebieg procesu legislacyjnego: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/Przeb ... sp?nr=1843

Statystyki: autor: A.Falkowski — 25 lip 2022, 13:43

Prawo • Informacje o zmianach przepisów - 2021 r.

pon., 25/07/2022 - 12:26
* Informacja nr 13/2021 z dnia 31.12.2021 r.

Dnia 29.12.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)

Data wejścia w życie: 01.01.2022 r.

Zmiana dotyczy:
Opublikowane rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 1389), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2458
Adres internetowy dokumentu dotychczasowego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0041301389

---------------------------------------------------

Dnia 29.12.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (dz. U. z 2021 r. poz. 2462)

Data wejścia w życie: 03.01.2022 r.

Rozporządzenie dotyczy:
Określa ono urzędowy wzór formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy, w tym w formie dokumentu elektronicznego.

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2462


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 12/2021 z dnia 13.12.2021 r.

Dnia 10.12.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. U. z 2021 r. poz. 2280)

Data wejścia w życie: 25.12.2021 r.

Zmiana dotyczy:
Rozporządzenie dostosowuje treść obecnego rozporządzenia do treści ustawy – Prawo budowlane poprzez skreślenie wyrazów: „poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta” w odniesieniu do aktualnej mapy (lub jej kopii), na jakiej sporządza się część rysunkową projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2280
Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0200001609

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 08.12.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (dz. U. z 2021 r. poz. 2264)

Data wejścia w życie: 30.12.2021 r.

Zmiana dotyczy:
Rozporządzenie wydłuża do 30.06.2022 r. okres przejściowy uzyskania krajowej deklaracji właściwości użytkowych dla zespołów pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0210002264
Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0200002297

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 09.12.2021 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (dz. U. z 2021 r. poz. 2269)

Data wejścia w życie: 24.12.2021 r.
Uwaga:
1) art. 1 pkt 35 oraz art. 12 wchodzą w życie z dniem 10 grudnia 2021 r.
2) art. 13:
a) pkt 1 lit. a-d, pkt 2 i 4 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2024 r.
b) pkt 1 lit. e wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
3) art. 1 pkt 19 i 20 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.
4) art. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze w zakresie lit. b oraz tiret drugie i lit. b oraz art. 4 pkt 1 lit. a tiret pierwsze w zakresie lit. b oraz tiret drugie i lit. b wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.
5) art. 1 pkt 21 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2028 r.

Zmiana dotyczy:
Ustawa ma służyć lepszemu wsparciu rozwoju elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, a tym samym zachęcić konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami, a także wprowadzono także niezbędne pojęcia i rozwiązania dotyczące planowanego powstania infrastruktury tankowania wodoru.
Ponadto ustawa transponuje do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0210002269

Adres internetowy dokumentów zmienianych:
Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0210001093
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0190002019
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0180000317
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0010620627
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0001221321
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 9970540348

Przebieg procesu legislacyjnego: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/Przeb ... sp?nr=1633


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 11/2021 z dnia 03.10.2021 r.

Dnia 02.10.2021 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1986)

Data wejścia w życie: 03.01.2022 r.

Zmiana dotyczy:
Ustawa zmienia Prawo budowlane dopuszczając budowę budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę (wymagane jest zgłoszenie z projektem budowlanym) oraz bez dziennika i kierownika budowy. Warunki skorzystania z tej procedury to:
- dotyczy budynków wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych,
- obszar oddziaływania takiego budynku musi mieścić się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany,
- budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej po otrzymaniu zgłoszenia budynku o powierzchni zabudowy do 70 m2 nie będzie miał prawa (ustawa przesądza, że w tym przypadku nie stosuje się art. 30 ust. 4b zdanie drugie, ust. 5 zdanie drugie i trzecie, ust. 5aa, 5c, 5d i 6–7):
- dokonać jego sprawdzenia w zakresie m.in. kompletności, zgodności PZT i PAB z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy, czy posiadania przez projektanta odpowiednich uprawnień budowlanych,
- wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia,
- nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

Wymagania jakie musi spełnić inwestor korzystający z tej procedury to złożenie następujących oświadczeń:
a) do zgłoszenia budowy:
- pod rygorem odpowiedzialności karnej, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – jednak ustawa nie precyzuje tego przepisu, pomimo jego karnego charakteru,
- o przyjęciu odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,
- o kompletności dokumentacji dołączonej do zgłoszenia.
b) do zawiadomienia o zakończeniu budowy:
- o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku po jego wybudowaniu, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- o zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Natomiast zasadnicze zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczą:
- wskazania terminów wydania decyzji o warunkach zabudowy (WZ) - 21 dni w przypadku budynków o powierzchni zabudowy do 70 m2, a także 90 dni w przypadku pozostałych obiektów budowlanych,
- postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej 500 zł za przekroczenie ww. terminów wszczyna się z urzędu, jeżeli podmiot, który wystąpił z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesie żądanie wymierzenia tej kary,
- uzgodnienie decyzji WZ budynków o powierzchni zabudowy do 70 m2 przez odpowiednie organy zostało skrócone do 7 dni,
- stroną postępowania o wydanie WZ dotyczącej takich budynków jest wyłącznie wnioskodawca.

W efekcie ustawa wzmacnia mechanizmy dotyczące realizacji inwestycji w oparciu o decyzje WZ, kosztem zorganizowanego planowania przestrzennego. Nie jest to zgodne z opiniami specjalistów od planowania przestrzennego, a także ze strategicznymi dokumentami rządowymi, w których możemy przeczytać m.in. (na przykładzie Krajowego Planu Odbudowy, str. 14):
"Pokrycie Polski miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (akty prawa miejscowego umożliwiające racjonalne i długoterminowe planowanie inwestycji) wynosiło w 2019 r. 31%. Ponadto nie zawsze miejscowe plany są sporządzane dla obszarów intensywnego rozwoju (m.in. miasta i obszary powiązane z nimi funkcjonalnie), co powoduje konieczność prowadzenia inwestycji w oparciu o specustawy i decyzje administracyjne o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Generuje to nadmierne koszty funkcjonowania gminy, destabilizując jej finanse, wzmacnia zagrożenie korupcją oraz zwiększa niepewność i ryzyko inwestycji. Przyczynia się też do zjawiska rozlewania się sieci osadniczej i suburbanizacji oraz utraty wartości środowiskowej terenów wykorzystywanych dotychczas przez rolnictwo lub leśnictwo. Jej koszty – także społeczne – często ponoszą mieszkańcy w postaci wyższych opłat lokalnych, czy dodatkowego czasu na dojazd by skorzystać z usługi publicznej."

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1986
Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0200001333
Przebieg procesu legislacyjnego: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/Przeb ... sp?nr=1534


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 10/2021 z dnia 20.09.2021 r.

Dnia 17.09.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (dz. U. z 2021 r. poz. 1722)

Data wejścia w życie: 19.09.2021 r.

Rozporządzenie dotyczy:
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 2117), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210001722


---------------------------------------------------

Dnia 17.09.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (dz. U. z 2021 r. poz. 1719)

Data wejścia w życie: 19.09.2021 r.

Rozporządzenie dotyczy:
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz. U. poz. 1231), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210001719


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 9/2021 z dnia 17.09.2021 r.

Dnia 14.09.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (dz. U. z 2021 r. poz. 1686)

Data wejścia w życie: 19.09.2021 r.

Rozporządzenie dotyczy:
Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z nowelizacji Prawa budowlanego, dokonanego ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471).
Nie wprowadza ono zasadniczych zmian w stosunku do obowiązujących w tym zakresie regulacji zawartych w dotychczasowym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Z opisem innych wprowadzonych zmian można zapoznać się tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//573 ... 519207.pdf .

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210001686

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z docierającymi do izby sygnałami o brakach we wnioskach o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia dokumentu, który nie wynika bezpośrednio z Prawa budowlanego przypominamy, że zgodnie art. 30 ust. 8 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 777 z późn. zm.):

"8. W przypadku gdy inwestor występuje z wnioskiem o pozwolenie na budowę albo dokonuje zgłoszenia rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej związanej z rozbudową, nadbudową lub przebudową instalacji technicznej wewnątrz budynku, a:
1) budynek jest wyposażony w instalację, o której mowa w ust. 6 - do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia dołącza się oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o istnieniu w budynku takiej instalacji;
2) budynek nie jest wyposażony w instalację, o której mowa w ust. 6 - wnioskiem albo zgłoszeniem należy objąć również wykonanie takiej instalacji."

W związku z powyższym zachęcamy do informowania inwestora o wymogu wynikającym z powyższego przepisu i z art. 30 ust. 6 ww. ustawy, który brzmi:
"6. W celu zapewnienia świadczenia użytkownikom usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania cyfrowych programów radiowych i telewizyjnych w wysokiej rozdzielczości przez różnych dostawców usług inwestor wyposaża budynek, zgodnie z przepisami w sprawie warunków techniczno-budowlanych wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 282), w instalację telekomunikacyjną stanowiącą część składową nieruchomości, umożliwiającą przyłączenie do publicznych sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych do świadczenia tych usług, przy zachowaniu zasady neutralności technologicznej."


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 8/2021 z dnia 29.06.2021 r.

Dnia 29.06.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. U. z 2021 r. poz. 1169)

Data wejścia w życie: 01.07.2021 r.

Rozporządzenie dotyczy:
Nowe rozporządzenie zostało wydane w związku z uchwaleniem ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa - wprowadzającej cyfryzację w procedurach budowlanych. Zmiana przepisów budowlanych wprowadzona powyższą ustawą umożliwia od 1 lipca 2021 r. sporządzanie projektu budowlanego w postaci:
1) papierowej albo
2) elektronicznej.

Główne założenia projektu budowlanego w postaci elektronicznej, to:
- stronę tytułową, spis treści, spis załączników, część opisową i część rysunkową projektu budowlanego w postaci elektronicznej zapisuje się w plikach komputerowych w formacie PDF, o wielkości pliku nieprzekraczającej 150 MB;
- każdy plik projektu budowlanego musi być oznaczony (nazwany) w odpowiedni sposób, określony w załączniku do rozporządzenia. Jeśli projekt składa się z więcej niż jednego pliku, to każdy z nich stanowi osobny tom, będący odpowiednikiem oprawy wielotomowej projektu w postaci papierowej.
- rozwiązania projektowe w części rysunkowej należy obowiązkowo sporządzić w postaci wektorowej. Ale już podkład do projektu, np. mapa, na której sporządzana będzie elektroniczna postać PZT - może być w postaci rastrowej;
- każdy projektant i sprawdzający (jeśli był wymagany) biorący udział w opracowaniu lub sprawdzeniu danej części projektu budowlanego w zakresie objętym danym plikiem komputerowym, musi opatrzyć ten plik kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Nie ma więc potrzeby zakupu usługi podpisu elektronicznego, gdyż można skorzystać z podpisu zaufanego, którego szczegółowy sposób korzystania został pokazany tutaj: https://tiny.pl/7vfqq.

Więcej szczegółów dotyczących sposobu sporządzania projektu budowlanego po zmianie rozporządzenia dostępna jest na stronie: https://www.piib.org.pl/aktualnosci/inf ... tronicznej.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1169
Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0200001609
Ujednolicony tekst rozporządzenia z zaznaczonymi zmianami: https://tiny.pl/9h6rk

---------------------------------------------------------------


Dnia 29.06.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (dz. U. z 2021 r. poz. 1170)

Data wejścia w życie: 01.07.2021 r.

Rozporządzenie dotyczy:
To rozporządzenie również zostało wydane w związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2021 r. cyfryzacji w procedurach budowlanych. Od tego dnia straci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. poz. 1493).
Zasadniczą nowością w porównaniu do obowiązującego wzoru oświadczenia jest brak obowiązku wskazania tytułu, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1170
Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0160001493

---------------------------------------------------------------


Dnia 28.06.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (dz. U. z 2021 r. poz. 1154)

Data wejścia w życie: 01.07.2021 r.

Rozporządzenie dotyczy:
Jest to nowe rozporządzenie, które dotąd nie miało swojego odpowiednika w procesie budowlanym. Wskazuje ono jakie informacje powinien umieści organ AAB we wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1154


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 7/2021 z dnia 19.05.2021 r.

Dnia 03.02.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz. U. 2021, poz. 913)

Data wejścia w życie: 01.07.2021 r.

Rozporządzenie dotyczy:
Nowe rozporządzenie zostało wydane w związku z uchwaleniem ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa - wprowadzającej cyfryzację w procedurach budowlanych

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/913

-------------------------------


Dnia 14.05.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (Dz. U. 2021, poz. 892)

Data wejścia w życie: 29.05.2021 r.

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000892

-------------------------------


Dnia 07.05.2021 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 868)

Data wejścia w życie: 22.05.2021 r.
Uwaga:
- art. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 i 6 wchodzą w życie z dniem 8 maja
- art. 1 pkt 10 lit. b wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
- art. 1 pkt 1 lit. b, pkt 4 i 26 oraz art. 13 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Zmiana dotyczy:
Ustawa dostosowuje przepisy związane z efektywnością energetyczną do rozwiązań obowiązujących w UE, doprecyzowuje części pojęć w procesie wydawania świadectw efektywności energetycznej, wprowadza możliwości realizacji obowiązku dotyczącego efektywności energetycznej w formie programów dofinansowań wymiany urządzeń grzewczych u odbiorców końcowych.
Ponadto ustawa wprowadza tzw. rejestr oszczędności finalnej, w którym gromadzone będą dane oraz informacje dotyczące wysokości uzyskanej oszczędności energii finalnej.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000868
Adres internetowy dokumentów zmienianych:
- Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0160000831
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0010620627
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 9970540348
Historia przebiegu prac nad projektem ustawy: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/Przeb ... xsp?nr=957


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 6/2021 z dnia 29.04.2021 r.

Dnia 28.04.2021 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 784)

Data wejścia w życie: 13.05.2021 r.

Ustawa dotyczy:
Opublikowana ustawa wprowadza m.in. następujące zmiany:
1. Umożliwia wnioskowanie do organu odwoławczego o wstrzymanie natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej.
2. Umożliwia wniesienie zażalenia na postanowienie organu odwoławczego o odmowie wstrzymania natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej oraz postanowienia o wstrzymaniu natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej, wraz z prawem do wniesienia skargi do sądu na rozstrzygnięcie w tej sprawie.
3. Wprowadza przesłanki, na podstawie których sąd administracyjny może wstrzymać wykonanie ostatecznej decyzji środowiskowej.
4. Wprowadza obligatoryjne zawieszenie postępowania w sprawie zezwolenia na inwestycję w przypadku wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej.
5. Umożliwia wniesienie odwołania od zezwolenia na inwestycję w zakresie zgodności z decyzją środowiskową przez strony postępowania w sprawie decyzji środowiskowej oraz organizacje ekologiczne.
6. Umożliwia złożenie skargi do sądu administracyjnego w tym zakresie, a także wnioskowanie w tej skardze o wstrzymanie zezwolenia na inwestycję.
7. Wprowadza obowiązek udostępnienia treści zezwolenia na inwestycję w Biuletynie Informacji Publicznej.
8. Wprowadza obowiązek udostępnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto w przepisach specustaw inwestycyjnych (m.in. w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawie o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, i in.):
1) złagodzono istniejące ograniczenia możliwości stwierdzenia nieważności decyzji inwestycyjnej przez wydłużenie okresu, którego upływ uniemożliwia stwierdzenie nieważności ostatecznego zezwolenia na inwestycję, do 60 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę;
2) złagodzono istniejące ograniczenia skutków kontroli sądowej przez wydłużenie okresu, po upływie którego sąd administracyjny może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 § 1 pkt 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi lub art. 156 § 1 kpa;
3) wprowadzono uprawnienie sądu do wstrzymania wykonania zezwolenia na inwestycję na podstawie art. 61 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w przypadku kiedy decyzja ta została wydana po postępowaniu, w ramach którego przeprowadzono ponowną ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
5) wprowadzono uprawnienie sądu do wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć realizowanych na podstawie tych specustaw;
6) wprowadzono uprawnienie organów rozpatrujących odwołanie od decyzji środowiskowej i zezwolenia na inwestycję, dające możliwość wstrzymania wykonania decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Nowelizacja zmienia również przepisy Prawa budowlanego, w tym m.in. nakłada obowiązek dołączenia do wniosku o pozwolenie na budowę - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotyczy to oczywiście przypadku zamierzenia budowlanego poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach).

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/784
Adresy internetowe dokumentów zmienianych:
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0081991227 - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247)
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0200001333 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 282)
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0030800717 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r. poz.741)
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0030800721 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363)
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0210000624 - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624)
Historia przebiegu prac nad projektem ustawy:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/Przeb ... 81006854B8


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 5/2021 z dnia 11.03.2021 r.

Przypominamy, że od lutego br. na portalu https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ można składać drogą elektroniczną wnioski w najprostszych procedurach budowlanych, np. zgłoszenie robót budowlanych (lecz na razie dotyczy to robót bez wymaganego projektu budowlanego), zgłoszenie rozbiórki, pozwolenie na rozbiórkę, zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, itp.
Jednocześnie uzupełniamy informację o nowych obowiązujących wzorach wniosków dotyczących tych procedur, które w ostatnich dniach zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw i będzie z nich można korzystać od lipca, tj.:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz. U. 2021, poz. 410)
Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000410
Data wejścia w życie: 1 lipca 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę (Dz. U. 2021, poz. 440)
Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/440
Data wejścia w życie: 1 lipca 2021 r.

-------------------------------

Dnia 10.03.2021 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim:
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r. (M.P. 2021 poz. 264)

Data wejścia w życie: 18.02.2021 r.

Dokument dotyczy:
Polityka energetyczna Polski zakłada m.in., że w 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23% - nie mniej niż 32% w elektroenergetyce (głównie enerrgia wiatrowa i PV), 28% w ciepłownictwie, 14% w transporcie (z dużym wkładem elektromobilności).
W 2033 r. ma zostać uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków.

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/MP/2021/264


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 4/2021 z dnia 28.02.2021 r.

Przypominamy, że od kilku dni na portalu https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ można składać drogą elektroniczną wnioski w najprostszych procedurach budowlanych, np. zgłoszenie robót budowlanych (lecz na razie dotyczy to robót bez wymaganego projektu budowlanego), zgłoszenie rozbiórki, pozwolenie na rozbiórkę, zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, itp.
Jednocześnie uzupełniamy informację o nowych obowiązujących wzorach wniosków dotyczących tych procedur, które w ostatnich dniach zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw, tj.:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (Dz. U. 2021, poz. 335)
Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000335
Data wejścia w życie: 1 lipca 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (Dz. U. 2021, poz. 338)
Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000338
Data wejścia w życie: 1 lipca 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (Dz. U. 2021, poz. 346)
Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000346
Data wejścia w życie: 26 lutego 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (Dz. U. 2021, poz. 356)
Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/356
Data wejścia w życie: 1 lipca 2021 r.


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 3/2021 z dnia 19.02.2021 r.

Informujemy, że od kilku dni na portalu https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ można składać drogą elektroniczną wnioski w najprostszych procedurach budowlanych, np. zgłoszenie robót budowlanych (lecz na razie dotyczy to robót bez wymaganego projektu budowlanego), zgłoszenie rozbiórki, pozwolenie na rozbiórkę, zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, itp.
Jednocześnie w ostatnich dniach zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw nowe obowiązujące wzory wniosków dotyczące tych procedur (a kolejne czekają na opublikowanie, o czym będziemy na bieżąco informować), tj.:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (Dz. U. 2021, poz. 296)
Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000296
Data wejścia w życie: 17 lutego 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 297)
Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000297
Data wejścia w życie: 17 lutego 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (Dz. U. 2021, poz. 298)
Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000298
Data wejścia w życie: 17 lutego 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 304)
Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000304
Data wejścia w życie: 18 lutego 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 308)
Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000308
Data wejścia w życie: 19 lutego 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki (Dz. U. 2021, poz. 314)
Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000314
Data wejścia w życie: 19 lutego 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (Dz. U. 2021, poz. 322)
Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000322
Data wejścia w życie: 20 lutego 2021 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 12.02.2021 r. został opublikowany w Dzienniku Ustaw:
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2021 r. sygn. akt P 15/17 (Dz. U. 2021, poz. 282)

Data wejścia w życie: 12.02.2021 r.

Wyrok dotyczy:
Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 91a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w zakresie obejmującym zwrot: „ , użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami”, jest niezgodny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Zdaniem TK zawarte w art. 91a prawa budowlanego sformułowanie „użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami” jest przykładem przepisu blankietowego. Trybunał zwrócił uwagę, że ustawodawca nie sprecyzował, jakie przepisy powinny być wzięte pod uwagę podczas interpretacji zawartego w art. 91a prawa budowlanego zwrotu „użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami”. Nie wskazał, czy chodzi wyłącznie o przepisy związane z bezpieczeństwem użytkowania obiektu określone w prawie budowlanym, czy też o wszystkie przepisy prawa budowlanego, czy też nawet o przepisy związane z użytkowaniem obiektów budowlanych, które wynikają z licznych ustaw wyszczególnionych przez sąd w pytaniu prawnym.
Co więcej, ustawodawca, posługując się jedynie wyrażeniem „przepisy”, nie określił nawet, czy chodzi o przepisy o mocy ustawy, czy też dopuścił w tym wypadku stosowanie aktów podustawowych.

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000282 , https://trybunal.gov.pl/s/p-1517


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 2/2021 z dnia 05.02.2021 r.
Dnia 03.02.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. U. 2021, poz. 225)

Data wejścia w życie: 18.02.2021 r.

Rozporządzenie dotyczy:
W rozporządzeniu zawarto wykaz realizowanych przez Inwestorów Inwestycji Towarzyszących budowie CPK, w tym m.in. inwestycji w linie kolejowe, drogi publiczne, sieci przesyłowe, lotniska użytku publicznego. Przy realizacji tych inwestycji inwestorzy mogą korzystać z rozwiązań zawartych w specustawach:
1) z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w zakresie dróg publicznych;
2) z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - w zakresie linii kolejowych;
3) z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych - w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu, ropy naftowej i produktów pochodnych oraz sieci ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej;
4) z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego - w zakresie lotnisk użytku publicznego.
Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0210000225 , https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/225

-------------------------------------------------------------------

Dnia 03.02.2021 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. 2021, poz. 234)

Data wejścia w życie: 18.02.2021 r.
Uwaga: wyjątkiem jest art. 29 ust. 7 i 8, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Ustawa dotyczy:
Dokument wyznacza ramy prawne do rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Zmienia ona również szereg innych ustaw, m.in.:
z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym
z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000234


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 1/2021 z dnia 05.01.2021 r.
W dniu 04.01.2021 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. 2021 poz. 11)

Data wejścia w życie: 19.01.2021 r. z wyjątkiem:
1) art. 6 pkt 1 i 3, pkt 4 lit. e i f, pkt 14 lit. b i c, pkt 15 lit. a, pkt 17 i 21, art. 11 pkt 4 lit. c i pkt 7 lit. b w zakresie dodawanego ust. 1e oraz pkt 8, art. 16, art. 20 pkt 5, art. 24, art. 48 i art. 49, które wchodzą w życie 05.01.2021 r.;
2) art. 6 pkt 4 lit. a i d, pkt 5–7, pkt 9 lit. c i d, pkt 13, pkt 14 lit. a i d, pkt 15 lit. b i c, pkt 16, 18, 22 i 23 oraz art. 25,
które wchodzą w życie 04.02.2021 r.;
3) art. 14 pkt 1–3, pkt 4 lit. a i b, pkt 6, 7, 9–13 i 15–22 oraz art. 41–44, które wchodzą w życie 05.03.2021 r.;
4) art. 6 pkt 2, 8, pkt 9 lit. a i b, pkt 10–12, 19 i 20, art. 7 pkt 13, art. 11 pkt 1–3, pkt 4 lit. a i b, pkt 5, 6 i pkt 7 lit. a, lit. b w zakresie dodawanych ust. 1b–1d oraz lit. c–h, pkt 9–11, art. 12 oraz art. 14 pkt 14, które wchodzą w życie z dniem 01.07.2021 r.;
5) art. 7 pkt 17, art. 26 ust. 1 i art. 29, które wchodzą w życie z dniem 01.012022 r.;
6) art. 8 pkt 2 w zakresie dotyczącym art. 3e ust. 2 i 3 oraz art. 35, które wchodzą w życie z dniem 01.01.2023 r.

Ustawa dotyczy:
Projekt ustawy w pierwotnym brzmieniu skupiał się głównie na kwestii wsparcia budownictwa komunalnego i społecznego budownictwa czynszowego. Jednak w toku prac parlamentarnych dokument został rozszerzony o zagadnienia, które inżynierów budownictwa bardziej interesują z zawodowego punktu widzenia, tj. umożliwiające sporządzanie projektów budowlanych i składanie wniosków w procesie budowlanym w formie elektronicznej. Zmiany Prawa budowlanego są zawarte w art. 6 ww. ustawy.
Wejście w życie przepisów ustawy w zakresie zmian Prawa budowlanego podzielono na cztery etapy:
Pierwszy etap
Najszybciej, tj. dzisiaj (05.01.2021 r.), wchodzą w życie przepisy naprawiające błędy z ostatnich nowelizacji Prawa budowlanego, a także zmieniona zostanie definicja obiektu liniowego, do której dołączono kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej.
Jako jedyna z grupy przepisów „cyfryzacyjnych”, wchodzi dzisiaj w życie możliwość składania elektronicznych wniosków o wydanie decyzji w przedmiocie wyłączenia ze stosowania przepisów dotyczących obowiązków kierownika budowy (art. 45a Pb). Jednak nie opublikowano jeszcze rozporządzenia, które pozwalałoby taki wniosek złożyć w formie elektronicznej.
Drugi etap
Z kolei po 14 dniach od opublikowania ustawy, tj. od 19.01.2021 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające dołączenie do zgłoszenia zamiast oryginałów, kopii niektórych dokumentów:
- uzgodnienia p.poż. w przypadku zgłoszenia budowy:
a) zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
b) stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3.
- uzgodnienia p.poż. w przypadku zgłoszenia instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego,
- wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i uzasadnienia zarządcy drogi.
Jednocześnie doprecyzowano, że powyższe dokumenty należy dołączyć do projektu zagospodarowania terenu.
Trzeci etap
Kolejna grupa przepisów zmieniających Prawo budowlane wejdzie w życie 30 dni po opublikowaniu ustawy, tj. 04.02.2021 r.
Umożliwią one składanie elektronicznych wniosków dotyczących najprostszych procedur, w tym m.in.:
- zgłoszenia budowy lub robót budowlanych (przy czym uwaga: przez okres 6 miesięcy od dnia opublikowania ustawy nie dotyczy to zgłoszenia, do którego należy dołączyć PZT lub PAB - ze względu na opóźnione opublikowanie ustawy w Dz.U. będzie to możliwe dopiero od. 05.07.2021 r. (sic!), tj. później niż możliwość złożenia elektronicznego wniosku o pozwolenie na budowę),
- o pozwolenie na rozbiórkę i zgłoszenie rozbiórki,
- przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, wznowienie robót budowlanych,
- zawiadomienie o rozpoczęciu robót,
- o wejście na teren sąsiedniej nieruchomości,
- o zmianę sposobu użytkowania, itp.
W powyższych sprawach nowe przepisy dodatkowo dopuszczą składanie dokumentów w formie kopii.
Czwarty etap
Ostatnia grupa norm zmieniających Prawo budowlane tą ustawą wejdzie w życie 1 lipca 2021 r. Będą to przepisy umożliwiające cyfryzację bardziej skomplikowanych procedur budowlanych, w tym wymagających projektu budowlanego w postaci elektronicznej.
W tym przypadku również przepisy dopuszczą składanie dokumentów w formie kopii, a także zlikwidowany zostanie obowiązek poświadczania przez projektanta za zgodność z oryginałem mapy, na której sporządzany będzie projekt zagospodarowania terenu. Od 1 lipca 2021 r. inwestor będzie więc miał możliwość złożenia elektronicznych wniosków m.in.:
- o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym sporządzonym w postaci elektronicznej,
- odrębnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego,
- o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
- o zmianę pozwolenia na budowę,
- o budowę tymczasowego obiektu, uproszczone postępowanie legalizacyjne, zawiadomienie o zakończeniu budowy, itp.

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/11
Historia przebiegu prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/Przebi ... xsp?nr=534

Statystyki: autor: A.Falkowski — 25 lip 2022, 12:26

Prawo • Informacje o zmianach przepisów - 2020 r.

pon., 25/07/2022 - 12:09
* Informacja nr 10/2020 z dnia 28.12.2020 r.
W dniu 24.12.2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 poz. 2351)

Data wejścia w życie: 25.12.2020 r.

Zmiana dotyczy:
Do rozporządzenia dodano przepisy epizodyczne w zakresie obowiązujących wskaźników EP i współczynników przenikania ciepła Uc(max) i U(max).
W efekcie projektowany budynek objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę złożonym do 30 grudnia 2020 r., będzie mógł spełniać wymagania obecnie obowiązujących przepisów, tj. wskaźnik EP i współczynniki przenikania ciepła Uc(max) i U(max) będą dopuszczalne takie, jak obowiązują od 1 stycznia 2017 r. do 30 grudnia 2020 r. - nawet jeśli pozwolenie na budowę nie zostanie wydane do 30 grudnia 2020 r.
Natomiast wnioski, które wpłyną od 31 grudnia 2020 r., będą rozpatrywane już według wymagań nowych, tj. projektowany budynek będzie musiał spełniać wymagania dotyczące wskaźnika EP oraz współczynników Uc(max) i U(max) jakie będą obowiązywały od 31 grudnia 2020 r.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2351
Adres internetowy dokumenty zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0190001065


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 9/2020 z dnia 02.12.2020 r.
Dnia 01.12.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r. poz. 2127)

Data wejścia w życie: 01.01.2021 r.
1. art. 1 pkt 15 w zakresie:
a) art. 27 a, który wchodzi wżycie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa wart.18 pkt 1 ,
b) art. 27 b i art.27c, które wchodzą wżycie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa wart.18 pkt 2,
c) art. 27 d, który wchodzi wżycie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa wart.18 pkt 3,
d) art. 27 e, który wchodzi wżycie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa wart.18 pkt 4,
e) art. 27 f, który wchodzi wżycie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa wart.18 pkt 5,
f) art. 27 g ust.2 pkt 1, który wchodzi wżycie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złoże-nie deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa wart.18 pkt 6;
2. art. 2, który wchodzi wżycie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa wart.18 pkt 1;
3. art. 4, który wchodzi wżycie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa wart.18 pkt 7;
4. art. 10, który wchodzi wżycie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
5. art. 16, który wchodzi wżycie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa wart.18 pkt 1;
6. art. 20, który wchodzi wżycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiana dotyczy:
- Ustawa proponuje działania na rzecz udoskonalenia funkcjonującego od lutego 2019 r. pilotażowego instrumentu na rzecz termomodernizacji (w tym wymiany nieekologicznych źródeł ciepła) budynków jednorodzinnych osób ubogich energetycznie, zwanego dalej „Programem Stop Smog”.
- W celu zdiagnozowania i zidentyfikowania źródeł emisji z budynków przewiduje się utworzenie i uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, zwanej dalej „CEEB”.
- Wprowadza zmiany niezbędne do usprawnienia działania funkcjonującego rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze” zarządzanego przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „NFOŚiGW”.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0200002127
Adresy internetowe dokumentów zmienianych:
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0082231459 – Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 9910770335 - Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 995 i 1339)
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0200001333 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.1333)
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0200000122 - Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2020 r. poz.122, 568, 1086 i 1747)
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0200001219 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz.1219, 1378 i 1565)
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0160000831 - Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 264 i 284)
Historia przebiegu prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/Przebi ... xsp?nr=574


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 8/2020 z dnia 17.11.2020 r.
Dnia 16.11.2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2020 r. poz. 2026)

Data wejścia w życie: 01.12.2020 r.
uwaga: § 1 pkt 16 w zakresie § 18 oraz pkt 17–27 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Zmiana dotyczy:
Kluczowymi zagadnieniami uwzględnionymi w rozporządzeniu są zasady funkcjonowania rynku bilansującego energii elektrycznej, które obecnie są regulowane w art. 6 rozporządzenia rynkowego oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającym wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 213 z 28.11.2017 r. Nr 312, str. 6).
Ponadto nowelizuje się przepisy dotyczące przyłączania urządzeń do sieci elektroenergetycznej - zmienia się m.in. definicja przyłącza, tj. zastępuje się słowa „o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej” na „dostosowany do mocy przyłączeniowej”, co wynika z faktu, że dla przyłącza nie określa się mocy przyłączeniowej – moc przyłączeniową określa się dla obiektu i służy ona do zaprojektowania przyłącza (patrz definicja mocy przyłączeniowej § 2 pkt 9)
Nowelizacja rozszerza także zakres przedmiotowy rozporządzenia zgodnie z delegacją z art. 9 ust. 4 pkt 14 i 15 ustawy Prawo energetyczne.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2026
Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0070930623


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 7/2020 z dnia 18.09.2020 r.
W dniu 18.09.2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

Data wejścia w życie: 19.09.2020 r.

Zmiana dotyczy: Jest to w całości nowe rozporządzenie określające zakres i formę sporządzania projektu budowlanego - na jego podstawie traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935).
Realizuje ono zmianę ustawy - Prawo budowlane, która dokonała podziału projektu budowlanego na trzy odrębne części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, a także nowe opracowanie pod nazwą projekt techniczny. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 26 ustawy zmieniającej Prawo budowlane (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/471) - w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy - Prawo budowlane w brzmieniu dotychczasowym. Powyższe oznacza, że do dnia 19 września 2021 r. można dołączać do ww. wniosków projekt budowlany sporządzany według dzisiaj obowiązujących przepisów.

Tutaj znajduje się trzecia edycja poradnika przygotowanego przez Komisję Prawno-Regulaminową PIIB, który wyjaśnia jak nowy projekt budowlany będzie wyglądał, kiedy będą powstawały jego poszczególne części, a także jaki wpływ będą miały wprowadzane zmiany na pracę projektantów i kierowników budowy. Poruszona jest w nim także kwestia istotnych odstąpień od projektu budowlanego.
Ponadto w poradniku wskazano jakie istotne nowości wprowadza nowe rozporządzenie, a także udzielono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania zebrane od inżynierów budownictwa, związane z nowymi przepisami.

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1609

-------------------------------

W dniu 18.09.2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1608)

Data wejścia w życie: 19.09.2020 r.

Zmiana dotyczy: rozporządzenie wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 75).
Dodaje się przepisy, które m.in. nakładają obowiązek aby instalacje ogrzewcze i chłodnicze w określonych przypadkach były zaopatrzone w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach, przy czym dopuszcza się też stosowanie regulacji w strefie ogrzewanej lub chłodzącej.

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1608

-------------------------------

Uwaga:
Informujemy, że od 22 sierpnia obowiązuje nowe rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1429).
W § 31 tego rozporządzenia wprowadzana jest istotna zmiana przepisów mających wpływ na koszt opracowania mapy do celów projektowych - w przypadku słabej jakości danych zasobu geodezyjnego należy liczyć się z koniecznością ustalania granic przez wykonawcę prac geodezyjnych w przypadku sporządzania mapy do celów projektowych przy projektowaniu np. obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych w odległości mniejszej lub równej 3 m od granicy działki ewidencyjnej.
Wobec powyższego uczulamy, aby w przypadku wyceniania prac projektowych mieć na względzie obowiązywanie ww. przepisu.


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 6/2020 z dnia 31.07.2020 r.
W dniu wczorajszym, tj. 30.07.2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. 2020 r. poz. 1322)

Data wejścia w życie: 31.07.2020 r.

Rozporządzenie dotyczy:
Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, o której informowaliśmy w Informacji nr 3/2020 z dnia 04.05.2020 r. zaczyna obowiązywać dzisiaj, tj. 31 lipca 2020 r. Wprowadza ona liczne zmiany w zasadach udostępniania PZGiK i sposobie obliczania opłat. W związku z powyższym wydane zostało nowe rozporządzenie określające wzory wniosków o udostępnienie materiałów PZGiK, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO), które zastąpi obecnie obowiązujący akt (DzU z 2019 r. poz. 434). Od dzisiaj należy więc składać wnioski o udostępnienie np. wypisów z rejestru gruntów na nowych formularzach.
Niestety, z informacji uzyskanych w GUGiK - nie są one jeszcze dostępne w formie edytowalnej.

Edit: dzisiaj, tj. 04.08.2020 r. na stronie internetowej GUGiK umieszczono edytowalne formularze o udostępnianie materiałów zasobu :
- wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu,
- wniosek o udostępnianie materiałów PZGiK.
Materiały odstępne są tutaj: http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/04. ... raficznego

Adres internetowy dokumentu: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1322


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 5/2020 z dnia 02.07.2020 r.
UWAGA - WZROST OPŁAT ZA DECYZJE WZ I ULICP

Tarcza antykryzysowa 4.0 w art. 50 zmienia ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. W wyniku tej zmiany cena za decyzje o warunkach zabudowy (WZ), a tym samym również decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) będzie wynosiła 598 zł, zamiast dotychczasowych 107 zł.

Przepis ten wchodzi w życie 24 lipca 2020 r. Jeżeli więc w swoich umowach na wykonanie prac projektowych macie Państwo obowiązek poniesienia kosztów wydania takich decyzji, to warto się pospieszyć i złożyć wniosek do 23 lipca br.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0200001086


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 4/2020 z dnia 16.05.2020 r.
W dniu 15.05.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 875)

Data wejścia w życie: 16.05.2020 r.
Uwagi: z wyjątkami opisanymi w art. 76 ustawy.

Zmiana dotyczy: ustawa uchyla art. 15zzr i 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695), które zawieszały bieg terminów m.in. w postępowaniach administracyjnych na czas zagrożenia epidemicznego i epidemii. Utrudnia to w znacznym stopniu prowadzenie postępowań administracyjnych i w wielu przypadkach uniemożliwia wydanie decyzji.
Tym samym w ciągu 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy terminy, o których była mowa w art. 15zzr ust. 1 i 15zzs, których bieg nie rozpoczął się rozpoczną swój bieg, a terminy zawieszone będą biegły dalej.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/875

Adres internetowy dokumentu zmienianego:
- http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0200000374 - Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Historia prac nad projektem ustawy: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/Przeb ... xsp?nr=344


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 3/2020 z dnia 04.05.2020 r.
W dniu 30.04.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych (Dz. U. 2020 poz. 782)

Data wejścia w życie: 31.07.2020 r.
Uwagi: art. 1 pkt 35 lit. c tiret pierwsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Zmiana dotyczy:
Najbardziej istotne z punktu widzenia procesu budowlanego zmiany dotyczą:
do ustawy PGiK wprowadzono definicje: mapy do celów projektowych i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, a także adekwatnie zmieniany jest słowniczek ustawy - Prawo budowlane nawiązujący w zakresie powyższych definicji do Prawa geodezyjnego i kartograficznego,
w przypadku narady koordynacyjnej przeprowadzanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, starosta wyznacza termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia uczestników,
przepisów dotyczących narad koordynacyjnych nie stosuje się do projektowanych sieci uzbrojenia terenu sytuowanych w całości w granicach terenu zamkniętego lub części takich sieci sytuowanych w granicach terenu zamkniętego. O usytuowaniu sieci lub ich części położonych w granicach terenu zamkniętego decyduje projektant w uzgodnieniu z podmiotem, który zarządza terenem zamkniętym - tym samym usunięto przypadek mówiący o sytuowaniu sieci w przeważającej części w granicach terenu zamkniętego,
podwyższono część opłat za usługi geodezyjne, wprowadzono zryczałtowane opłaty dla geodetów za udostępnianie materiałów zasobu dotyczących zgłoszonych prac geodezyjnych (np. 100 zł za obszar objęty zgłoszeniem pracy do 1 ha),
w ustawie - Prawo budowlane dodano art. 27a mówiący o tym, że w trakcie projektowania i budowy obiektu budowlanego wykonanie czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa zapewnia:
"1) inwestor – w zakresie opracowania mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania projektu budowlanego;
2) kierownik budowy, a jeżeli nie został ustanowiony – inwestor – w zakresie pozostałych czynności geodezyjnych wykonywanych w trakcie budowy obiektu budowlanego, w szczególności dotyczących wytyczenia obiektu budowlanego w terenie, wykonywania pomiarów kontrolnych oraz pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektu budowlanego."


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0200000782

Adresy internetowe dokumentów zmienianych:
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0190001186 – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 9971150741 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0030800717 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0200000310 - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/Przebi ... xsp?nr=130


------------------------------------------------------------* Informacja nr 2/2020 z dnia 18.04.2020 r.
W dniu 17.04.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695)

Data wejścia w życie: 18.04.2020 r.
Uwagi: z wyjątkami opisanymi w art. 118 ustawy.

Zmiana dotyczy: obszerna zmiana wielu ustaw, których zasadniczym celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym pandemii wywołanej koronawirusem. Część zmian dotyczy również zagadnień z zakresu Prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także biegu terminów postępowań administracyjnych.

W ustawie - Prawo budowlane wprowadza się definicję przenośnego wolnostojącego masztu antenowego. Zmiany mają na czas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej w maksymalny sposób skrócić budowlaną procedurę administracyjną dla przenośnych wolno stojących masztów antenowych, w przypadku, gdy inwestorem będzie przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
Jednocześnie zagwarantowano organom administracji architektoniczno-budowlanej możliwość zgłoszenia sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia w przypadku gdy wykonywanie robót budowlanych lub sam obiekt objęty zgłoszeniem może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, z jednoczesnym zobowiązaniem inwestora do wstrzymania wykonywania robót budowlanych lub do rozbiórki obiektu.

W większości podtrzymane zostały zasady prowadzenia postępowań administracyjnych, a tym również w ramach wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. Oznacza to, iż nadal funkcjonują w tym procesie ograniczenia wprowadzone w art. 15zzr i 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568), które mówią o terminach administracyjnych jakie nie rozpoczynają się lub ulegają zawieszeniu na czas zagrożenia epidemicznego i epidemii. Utrudnia to w znacznym stopniu prowadzenie postępowań administracyjnych i w wielu przypadkach uniemożliwia wydanie decyzji.
W ustawie, która właśnie weszła w życie zrobiono wyjątek od ww. zasad jedynie dla części postępowań administracyjnych, w tym m.in. przy:
- opiniowaniu i uzgadnianiu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektu planu miejscowego oraz projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
- opiniowaniu projektu gminnego programu rewitalizacji,
- wydaniu decyzji o warunkach zabudowy,
- wydaniu decyzji lokalizacyjnych w ramach specustaw.
Terminy w tych ww. postępowaniach już wszczętych rozpoczynają bieg, a terminy rozpoczęte biegną w dalszym ciągu - od dnia 18 kwietnia br.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/695

Adresy internetowe dokumentów zmienianych:
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0190001186 – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
- http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0200000374 - Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/Przebi ... xsp?nr=330


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 1/2020 z dnia 19.03.2020 r.
W dniu 18.03.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 471)

Data wejścia w życie: 19.09.2020 r.

Uwagi: z wyjątkiem art. 5 pkt 2 lit. b w zakresie art. 7 ust. 8g2 i 8g5, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiana dotyczy: obszerna zmiana ustawy Prawo budowlane, w szczególności dokonująca podziału projektu budowlanego na trzy odrębne części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, a także nowe opracowanie pod nazwą projekt techniczny.
Tutaj znajduje się poradnik przygotowany przez Komisję Prawno-Regulaminową PIIB, który wyjaśnia jak nowy projekt budowlany będzie wyglądał, kiedy będą powstawały jego poszczególne części, a także jak wpłyną na pracę projektantów i kierowników budowy. Poruszona jest w nim także kwestia istotnych odstąpień od projektu budowlanego.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/471

Adresy internetowe dokumentów zmienianych:
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0190001186 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 9850140060 - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 9910810351 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 9950160078 - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 9970540348 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 9971150741 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0010720747 - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0030800717 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0030800721 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0040920881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0062251635 - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0081991227 - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Historia prac nad projektem ustawy: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/Przeb ... xsp?nr=121

Statystyki: autor: A.Falkowski — 25 lip 2022, 12:09

Opinie organów państwa • GUNB o podpisach w projekcie budowlanym

wt., 28/06/2022 - 10:38
W załączonym dokumencie GUNB odpowiada w sprawach:
- podpisów projektanta i innych osób sporządzających projekt budowlany w postaci papierowej i elektronicznej,
- podpisów pod oświadczeniem projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
.. na stronie tytułowej zamieszcza się podpis osoby, o której mowa w pkt 3 - w przypadku strony tytułowej projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego w postaci papierowej. W przypadku dokumentacji projektowej sporządzanej w postaci elektronicznej osoba, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 i ust. 3, biorąca udział w opracowaniu lub sprawdzeniu danej części projektu budowlanego w postaci elektronicznej w zakresie objętym plikiem komputerowym opatruje ten plik kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym § 7 ust. 4. rozporządzenia). Tym samym należy uznać, że tylko jeden projektant (ten, który zapewnia, w razie potrzeby, udział w opracowaniu projektu budowlanego osób posiadających Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności) składa oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Osoby biorące udziałw opracowaniu projektu budowlanego, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy - Prawo budowlane, nie mają obowiązku składania takiego oświadczenia

Statystyki: autor: A.Falkowski — 28 cze 2022, 10:38

Opinie organów państwa • Decyzje środowiskowe - chodniki i ścieżki

ndz., 24/04/2022 - 21:14
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał komunikat w zakresie kwalifikacji chodników oraz ścieżek rowerowych w kontekście wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którego skrót brzmi następująco:
Podsumowując, realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika lub ścieżki rowerowej nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż nie stanowi ono przedsięwzięcia, które może znacząco oddziaływać na środowisko, niezależnie od sposobu realizacji (samodzielne przedsięwzięcie czy też przebudowa lub rozbudowa drogi) oraz umiejscowienia (w pasie drogowym, poza pasem drogowym, na obiekcie mostowym). Bez wpływu na kwalifikację pozostaje również kwestia surowca, z którego wykonany zostanie chodnik czy ścieżka rowerowa.

Warto podkreślić, że niniejsze stanowisko zostało oparte na podstawie pogłębionej analizy uwzględniającej m.in. kontekst historyczny dotyczący prac nad zmianami prawnymi w rozporządzeniu ooś, z wykorzystaniem metody wykładni celowościowej (tj. na podstawie celu, jaki ma realizować przepis) oraz wykładni prowspólnotowej (tj. w oparciu o treść prawa Unii Europejskiej), a więc nieco odmiennie niż czynią to zwykle sądy administracyjne, które co do zasady kierują się dyrektywami językowymi, natomiast nie zawsze uwzględniają racje o charakterze poza lingwistycznym. Tymczasem zakwalifikowanie chodnika lub ścieżki rowerowej jako przedsięwzięcia wymagającego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach okazałoby się działaniem sprzecznym z intencjami prawodawcy, niezgodnym z celem dyrektywy EIA i niesłusznym ze względu na funkcję normy prawnej –konieczność przeanalizowania oddziaływań na środowisko (a tych zasadniczo brak na etapie użytkowania omawianej infrastruktury).Pełny tekst stanowiska znajduje się w załączniku.
Komunikat_DOOŚ-WAPiS400552022.pdf

Statystyki: autor: A.Falkowski — 24 kwie 2022, 21:14

Opinie organów państwa • Nowe Prawo budowlane - stanowisko MRiT

wt., 29/03/2022 - 10:59
Wiceminister Rozwoju i Technologii odniósł się do szeregu wątpliwości dotyczących nowego Prawa budowlanego, obowiązującego od 19.09.2020 r.
Pytania jakie skierował Prezes PIIB do ministerstwa znajdują się tutaj.
Odpowiedź MRiT jest tutaj.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 29 mar 2022, 10:59

Informacje • Poradnik Prawo budowlane 2021

czw., 24/02/2022 - 22:01
Jakiś czas temu pisaliśmy o poradniku jaki został opracowany przez KPR w związku z tzw. dużą nowelizacja Prawa budowlanego w 2020 r., która dokonała podziału projektu budowlanego na trzy odrębne części.
W międzyczasie doszło do kolejnych zmian przepisów nie tylko w tym zakresie, ale dodatkowo umożliwiających sporządzanie projektu budowlanego w postaci elektronicznej. W związku z tym KPR przygotowała kolejny poradnik (będący rozszerzeniem porzedniego), który podsumowuje zmiany jakie zaszły w latach 2020-2021.

Link do poradnika Prawo budowlane 2021 oraz innych przydatnych materiałów znajduje się tutaj: https://sites.google.com/view/prawo-bud ... authuser=0

Statystyki: autor: A.Falkowski — 24 lut 2022, 23:01

Informacje • Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków

czw., 24/02/2022 - 21:50
Otrzymałem dzisiaj informację od Wojtka Kamińskiego, że Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przestał w końcu wymagać zgody właścicieli nieruchomości w przypadku rozbiórek obiektów zlokalizowanych na terenie objętym ochroną knserwatorską.

Przepisy Prawa budowlanego (art. 30b ust. 3 pkt 1) wyraźnie wskazują, że w przypadku rozbiórek niezbędna jest zgoda właściciela obiektu podlegającego rozbiórce, a nie właściciela działki, na której dany obiekt sie znajduje. Ma to szczególne znaczenie dla takich obiektów jak sieci uzbrojenia terenu, gdzie właściciel obiektu jest zazwyczaj inny niż właściciel działki.
Zmiana podejścia WKZ do tej kwestii dostosowuje się więc do obowiązujących przepisów prawa.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 24 lut 2022, 22:50

Opinie organów państwa • Znakowanie zestawów hydroforowych

wt., 27/07/2021 - 09:02
Od kilku miesięcy trwa spór pomiędzy producentami zestawów hydroforowych montowanych na potrzeby instalacji wodociągowych przeciwpożarowych, w zakresie obowiązku sporządzania dla nich krajowych deklaracji właściwości użytkowych.
W ostatnich tygodniach projektanci instalacji sanitarnych zaczęli zgłaszać coraz większe problemy z interpretacją przepisów w tym zakresie i ich negatywnymi skutkami w przypadku gdyby przyjąć, iż obowiązek znakowania obowiązuje od początku bieżącego roku.

W związku z powyższym Prezes PIIB wystąpił z prośbą do MRPiT o rozstrzygniecie wątpliwości prawnych. Odpowiedź ministerstwa znajduje się tutaj: https://tiny.pl/9x64f .
Czytamy w niej m.in.:
Należy podkreślić, że z uwagi na wprowadzenie obowiązku znakowania wyrobów, które nie były dotychczas wyszczególnione w rozporządzeniu z dnia 17 listopada konieczne było przyjęcie rozwiązań, które nie byłyby dyskryminujące w stosunku do producentów wyrobów dodanych nowelizacją, m.in. zespołu pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych. W związku z powyższym ustanowiony został okres przejściowy do dnia 31 grudnia 2021 r., w czasie którego producenci powyższych wyrobów nie są zobligowani do sporządzania dla tych wyrobów krajowych deklaracji właściwości użytkowych.”

Statystyki: autor: A.Falkowski — 27 lip 2021, 09:02

Orzeczenia sądowe • WSA o papierowych mapach na ZUD

czw., 11/02/2021 - 09:34
W wyroku III SAB/Łd 20/20 WSA w Łodzi wypowiedział się na temat (braku) obowiązku dołączania map papierowych w przypadku, gdy projektant załączył do wniosku na naradę koordynacyjną projekt w wersji elektronicznej, podpisany podpisem zaufanym i złożył go przez ePUAP.
Podkreślenia również wymaga, że obowiązujące przepisy k.p.a. przewidują możliwość wszczęcia, jak i prowadzenia postępowania administracyjnego z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, przy czym jednym z warunków procedowania w tej formie jest obowiązek opatrzenia wnoszonych podań, załączanych do nich dokumentów lub ich odpisów kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej (art. 63 § 3a; art. 76a § 2 k.p.a.).

Mając powyższe na uwadze Sąd stwierdza, iż wbrew twierdzeniu Starosty Z. złożony za pośrednictwem systemu e-PUAP wniosek skarżącego o przedłożenie projektu usytuowania sieci gazowej w miejscowości A. na naradzie koordynacyjnej nie był obarczony brakami formalnymi, które uzasadniałyby jego pozostawienie bez rozpatrzenia. Jak już bowiem wcześniej wskazano zarówno złożony wniosek, jak i dołączone do niego załączniki, w tym mapa geodezyjna z zaznaczonym przebiegiem projektowanej sieci gazowej zostały opatrzone podpisem zaufanym skarżącego. Co więcej, jak wynika z powołanego wyżej art. 28b ust. 4 p.g.k., przedstawienie przez skarżącego w formie elektronicznej planu sytuacyjnego z zaznaczonym przebiegiem projektowanej sieci gazowej, sporządzonego na mapie geodezyjnej wyłączało, wynikający ze wskazanego przepisu obowiązek przedłożenia Staroście Z. co najmniej 2 egzemplarzy tego planu w formie papierowej. Wobec zachowania przez skarżącego ustawowych warunków do złożenia wniosku o przedłożenie projektu usytuowania sieci gazowej w miejscowości A. na naradzie koordynacyjnej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, Starosta Z. był zobowiązany nadać bieg wnioskowi strony z dnia 28 lipca 2020 r. i rozpoznać go w terminach określonych prawem. Nie wywiązując się z powyższego organ pozostawał w bezczynności, co czyni przedmiotową skargę zasadną.

Odnosząc się natomiast do przedstawionej w odpowiedzi na wniesioną skargę argumentacji Starosty Zgierskiego, co do braku możliwości technicznych odtworzenia przesłanej przez skarżącego dokumentacji Sąd stwierdza, iż nie zasługuje ona na uwzględnienie. Odpowiedzialność za zaniechania, czy też zaniedbania organu administracji publicznej w zakresie ciążącego na nim obowiązku dostosowania posiadanej infrastruktury informatycznej celem efektywnego i bezpiecznego świadczenia usług przez administracje publiczną, nie może być przenoszona na stronę postępowania administracyjnego, w tym poprzez nakładanie na nią obowiązków proceduralnych nie wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Ponadto co istotne dla oceny zasadności skargi na bezczynność organu nie mają znaczenia przyczyny, z powodu których akt nie został podjęty lub czynność nie została dokonana, jak również to, czy bezczynność organu spowodowana została zawinioną lub niezawinioną opieszałością organu, bądź też przeświadczeniem organu, że stosowny akt lub czynność w ogóle nie powinny zostać wydane.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 11 lut 2021, 10:34

Techniczne sprawy zawodowe • Nowy projekt budowlany

ndz., 29/11/2020 - 10:37
Wczoraj przysiadłem do robienia opisu do projektu budowlanego w nowej formie. W związku z podziałem projektu na wiele części, tak jak ostrzegaliśmy, trzeba powielać w wielu miejscach te same informacje, co jest strasznie irytujące .
Zastanowiłem się jak to "zautomatyzować" i znalazłem poniższe rozwiązanie. Co prawda zmarnowanego tuszu oraz drzew i tak nie da się uratować, ale przynajmniej mniej energii pójdzie na powtarzanie zbędnych czynności. Opis dotyczy pracy na darmowym pakiecie biurowym LibreOffice 7.0.3.1.

Celem zadania jest stworzenie w arkuszu kalkulacyjnym pól z danymi, które często powtarzają się na stronach tytułowych, opisie i załącznikach do projektu budowlanego - które będą pobierane do edytora tekstów. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest to, że gdy popełnimy gdzieś błąd, który będzie wymagał korekty, to wystarczy go zmienić w jednym miejscu w arkuszu kalkulacyjnym, a następnie w prosty sposób wszystkie pola w dokumencie docelowym zostaną zmienione.
A więc kolejno:

1. Przygotowujemy bazę danych w LibreOffice Calc: w pierwszym wierszu umieszczamy nagłówki pól, a w każdym kolejnym wierszu wpisujemy dane, zapisujemy plik *.ods.

2. Z menu LibreOffice Writer wybieramy: Plik → Nowy → Baza danych → zaznaczamy pozycję "Połącz z istniejącą bazą danych", z rozwijanej listy wybieramy "Arkusz kalkulacyjny" → Dalej → wskazujemy ścieżkę do uprzednio zapisanego pliku arkusza kalkulacyjnego → Dalej → zaznaczamy "Tak, zarejestruj bazę danych" i odznaczamy "Otwórz bazę danych do edycji"→ Zakończ → zapisujemy plik *.odb, który połączy nasz projekt z arkuszem kalkulacyjnym wypełnionym danymi do projektu.

3. W LibreOffice Writer wstawiamy w tekście opisu do projektu pola z wcześniej utworzonego pliku LibreOffice Calc: Wstaw → Pole → Więcej pól → karta "Baza danych" → po lewej stronie wybieramy "Pole listu seryjnego" → po prawej rozwijamy drzewko zawierające nazwę wcześniej zarejestrowanej bazy danych i po wybraniu odpowiedniego pola w arkuszu jaki stworzyliśmy, klikamy "Wstaw".
Tę operację powtarzamy dla wszystkich pól w dokumencie, bez konieczności powtarzania za każdym razem ww. czynności. Czyli okienko "Pola" może być cały czas otwarte, a my w kolejnych miejscach wstawiamy odnośniki do danych w arkuszu kalkulacyjnym.

4. Na koniec "wizualizujemy" to co stworzyliśmy, tj: wybieramy Widok → Źródła danych → w górnej części okna Writera pojawi się nowy zestaw narzędzi → z drzewka po lewej wybieramy naszą bazę danych → po prawej klikamy na zieloną strzałkę, aby zaznaczyć cały wiersz danych → klikamy polecenie: "Dane na Pola" i voilà

Jeśli w innych podobnych projektach powtarzają się nam jakieś dane z przygotowanego arkusza kalkulacyjnego, to tak przygotowany zestaw składający się z plików: opisu do projektu i arkusza kalkulacyjnego z danymi, jako przodek, można później sobie skopiować do katalogu z nowym projektem i z niego skorzystać. Jednak przy każdym nowym projekcie trzeba i tak stworzyć nowe połączenie obu plików znajdujących się w nowej lokalizacji na dysku, poprzez wykonanie czynności, o których mowa w pkt 2.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 29 lis 2020, 11:37

Techniczne sprawy zawodowe • QGIS

ndz., 15/11/2020 - 12:46
QGIS – Wolny i Otwarty System Informacji Geograficznej : https://www.qgis.org/pl/site/.

Fajna zabawka , ale może okazać się niezłym programem wspomagającym projektowanie. Jest mało intuicyjny na początek, ale z biegiem czasu daje coraz więcej frajdy z użytkowania ze względu na potężne możliwości, które ma już teraz i potencjał do wykorzystania w przyszłości.

Żeby pokazać co potrafi w naszej branży to poniżej przedstawię screeny z kilkom ujęciami i komentarzem.

1. Przygotowałem sobie „wzorcowy” projekt z kilkoma warstwami, które wydają mi się na razie najbardziej potrzebne w trakcie pracy nad projektami sieci zewnętrznych, tj. zassałem z bazy WMS różnorodne bazy krajowych usług WMS typu: EgiB, obszary środowiskowe, tereny zamknięte, zabytki, dokładną ortofotomapę (10cm), oczywiście Open Street Map, itd.

2. Następnie za pomocą wtyczki AnotherDXFImporter wgrałem sobie projekt jaki właśnie mam na naradzie koordynacyjnej – sieć cieplna w rejonie Sienkiewicza.

3. A później za pomocą wtyczki ImportPhotos ściągnąłem do projektu katalog ze zdjęciami z inwentaryzacji, które zawierały geotagi (ta wtyczka importuje tylko zdjęcia geotagowane. Natomiast inna wtyczka: QGIS Attachments zaimportuje wszystkie zdjęcia i załączniki w innych formatach, np. dwg, xls, pdf, itd., aczkolwiek jest mniej ergonomiczna).

Tak to wygląda na zdjęciach:

Główne okno programu z zaznaczonymi:
1. Wtyczka GIS Support z zaznaczoną Bazą WMS, tj. zbioru linków do popularnych, ogólnokrajowych usług WMS.
2. Warstwami jakie sobie ustawiłem.
3. Ikonki wtyczki ImportPhotos.
4. Symbole zdjęć na mapie po ich zaimportowaniu wtyczką ImportPhotos.
5. Układ współrzędnych EPSG:2179 dla naszego regionu (wschodnia część Polski)
https://drive.google.com/file/d/1s1tqmN ... sp=sharing

Tak wygląda trasa sieci na mapie EGiB (wyłączone OSM):
https://drive.google.com/file/d/1_HlovE ... sp=sharing

Tak wygląda trasa sieci na ortofotomapie (wyłączone OSM, włączona EGiB):
https://drive.google.com/file/d/1lUU2mW ... sp=sharing

Tak wygląda okno przeglądarki ze zdjęciem po kliknięciu na zaznaczony symbol zdjęcia (przeglądarka jest prosta, ale ma też przydatne narzędzia, m.in.: powiększania, czy obrotu zdjęcia):
https://drive.google.com/file/d/1dMSpaz ... sp=sharing

A jak zapomnieliśmy zrobić jakiegoś zdjęcia, a byłoby dostępne od strony ulicy, to klikamy na ludzika google (tutaj wtyczka Street View) i otwiera nam się nowe okno przeglądarki internetowej z widokiem Google Street View
https://drive.google.com/file/d/1VcVBJ- ... sp=sharing
https://www.google.com/maps/@53.134448, ... 312!8i6656

Zachęcam do korzystania i dzielenia się pomysłami jak to jeszcze bardziej wykorzystać w naszej pracy.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 15 lis 2020, 13:46

Techniczne sprawy zawodowe • QGIS

ndz., 15/11/2020 - 12:46
QGIS – Wolny i Otwarty System Informacji Geograficznej : https://www.qgis.org/pl/site/.

Fajna zabawka , ale może okazać się niezłym programem wspomagającym projektowanie. Jest mało intuicyjny na początek, ale z biegiem czasu daje coraz więcej frajdy z użytkowania ze względu na potężne możliwości, które ma już teraz i potencjał do wykorzystania w przyszłości.

Żeby pokazać co potrafi w naszej branży to poniżej przedstawię screeny z kilkom ujęciami i komentarzem.

1. Przygotowałem sobie „wzorcowy” projekt z kilkoma warstwami, które wydają mi się na razie najbardziej potrzebne w trakcie pracy nad projektami sieci zewnętrznych, tj. zassałem z bazy WMS różnorodne bazy krajowych usług WMS typu: EgiB, obszary środowiskowe, tereny zamknięte, zabytki, dokładną ortofotomapę (10cm), oczywiście Open Street Map, itd.

2. Następnie za pomocą wtyczki AnotherDXFImporter wgrałem sobie projekt jaki właśnie mam na naradzie koordynacyjnej – sieć cieplna w rejonie Sienkiewicza.

3. A później za pomocą wtyczki ImportPhotos ściągnąłem do projektu katalog ze zdjęciami z inwentaryzacji, które zawierały geotagi (ta wtyczka importuje tylko zdjęcia geotagowane. Natomiast inna wtyczka: QGIS Attachments zaimportuje wszystkie zdjęcia i załączniki w innych formatach, np. dwg, xls, pdf, itd., aczkolwiek jest mniej ergonomiczna).

Tak to wygląda na zdjęciach:

Główne okno programu z zaznaczonymi:
1. Wtyczka GIS Support z zaznaczoną Bazą WMS, tj. zbioru linków do popularnych, ogólnokrajowych usług WMS.
2. Warstwami jakie sobie ustawiłem.
3. Ikonki wtyczki ImportPhotos.
4. Symbole zdjęć na mapie po ich zaimportowaniu wtyczką ImportPhotos.
5. Układ współrzędnych EPSG:2179 dla naszego regionu (wschodnia część Polski)
https://drive.google.com/file/d/1s1tqmN ... sp=sharing

Tak wygląda trasa sieci na mapie EGiB (wyłączone OSM):
https://drive.google.com/file/d/1_HlovE ... sp=sharing

Tak wygląda trasa sieci na ortofotomapie (wyłączone OSM, włączona EGiB):
https://drive.google.com/file/d/1lUU2mW ... sp=sharing

Tak wygląda okno przeglądarki ze zdjęciem po kliknięciu na zaznaczony symbol zdjęcia (przeglądarka jest prosta, ale ma też przydatne narzędzia, m.in.: powiększania, czy obrotu zdjęcia):
https://drive.google.com/file/d/1dMSpaz ... sp=sharing

A jak zapomnieliśmy zrobić jakiegoś zdjęcia, a byłoby dostępne od strony ulicy, to klikamy na ludzika google (tutaj wtyczka Street View) i otwiera nam się nowe okno przeglądarki internetowej z widokiem Google Street View
https://drive.google.com/file/d/1VcVBJ- ... sp=sharing
https://www.google.com/maps/@53.134448, ... 312!8i6656

Zachęcam do korzystania i dzielenia się pomysłami jak to jeszcze bardziej wykorzystać w naszej pracy.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 15 lis 2020, 13:46

Opinie organów państwa • GINB o art. 81 Pb

ndz., 01/11/2020 - 18:14
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wystosowała do wojewodów informację na temat zasad stosowania art. 81 Prawa budowlanego przez organy AAB. W swoim stanowisku Pani Dorota Cabańska przypomniała m.in.:
Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), obowiązującym od 1 stycznia 1999 r., do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jednakże powyższe obowiązki, określone w przywołanym wyżej przepisie w sposób ogólny, w odniesieniu do organów administracji architektoniczno-budowlanej należy odczytywać w kontekście bardziej szczegółowej regulacji art. 35 ustawy – Prawo budowlane. To ważne przypomnienie, bowiem nieustannie zgłaszane są przez izby samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa przypadki wykraczania przez organy AAB poza obowiązki wymienione w art. 35 podczas sprawdzania projektu budowlanego. Takie postepowanie organów niepotrzebnie wydłuża postępowania o pozwolenie na budowę.

W stanowisku zawarto również prośbę o przypomnienie o powyższych zasadach organom administracji architektoniczno-budowlanej stopnia powiatowego.
DPR.022.554.2020 GINB pismo do Wojewodów sprawdzanie projektu budowlanego art. 35, art. 81-1.pdf

Statystyki: autor: A.Falkowski — 01 lis 2020, 19:14

Opinie organów państwa • GINB o art. 81 Pb

ndz., 01/11/2020 - 18:14
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wystosowała do wojewodów informację na temat zasad stosowania art. 81 Prawa budowlanego przez organy AAB. W swoim stanowisku Pani Dorota Cabańska przypomniała m.in.:
Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), obowiązującym od 1 stycznia 1999 r., do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jednakże powyższe obowiązki, określone w przywołanym wyżej przepisie w sposób ogólny, w odniesieniu do organów administracji architektoniczno-budowlanej należy odczytywać w kontekście bardziej szczegółowej regulacji art. 35 ustawy – Prawo budowlane. To ważne przypomnienie, bowiem nieustannie zgłaszane są przez izby samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa przypadki wykraczania przez organy AAB poza obowiązki wymienione w art. 35 podczas sprawdzania projektu budowlanego. Takie postepowanie organów niepotrzebnie wydłuża postępowania o pozwolenie na budowę.

W stanowisku zawarto również prośbę o przypomnienie o powyższych zasadach organom administracji architektoniczno-budowlanej stopnia powiatowego.
DPR.022.554.2020 GINB pismo do Wojewodów sprawdzanie projektu budowlanego art. 35, art. 81-1.pdf

Statystyki: autor: A.Falkowski — 01 lis 2020, 19:14

Informacje • Re: Uzgodnienia na terenach PKP

pt., 23/10/2020 - 08:12
Jeszcze trochę przyjdzie nam poczekać. Szkoda, bo okres pandemii pokazał, że uruchomienie tej usługi jest niezbędne.

Zgodnie z otrzymanym właśnie stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury - uruchomienie systemu elektronicznych narad koordynacyjnych ma nastąpić:
- w trzech (z ośmiu) ośrodkach KODGiK - w grudniu 2020 r.,
- w pozostałych ośrodkach KODGiK - do końca pierwszego kwartału 2021 r.
Odpowiedź PKP X 2020.pdf

Statystyki: autor: A.Falkowski — 23 paź 2020, 08:12

Informacje • Re: Uzgodnienia na terenach PKP

pt., 23/10/2020 - 08:12
Jeszcze trochę przyjdzie nam poczekać. Szkoda, bo okres pandemii pokazał, że uruchomienie tej usługi jest niezbędne.

Zgodnie z otrzymanym właśnie stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury - uruchomienie systemu elektronicznych narad koordynacyjnych ma nastąpić:
- w trzech (z ośmiu) ośrodkach KODGiK - w grudniu 2020 r.,
- w pozostałych ośrodkach KODGiK - do końca pierwszego kwartału 2021 r.
Odpowiedź PKP X 2020.pdf

Statystyki: autor: A.Falkowski — 23 paź 2020, 08:12

Opinie organów państwa • GINB o formie projektu

śr., 30/09/2020 - 19:11
Pani Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wydała stanowisko w sprawie możliwości wykonania projektu budowlanego w dotychczasowej formie, pomimo zmiany ustawy - Prawo budowlane, wprowadzającej nową formę projektu.

Zgodnie z informacją podaną przez Panią Dorotę Cabańską:Zgodnie z art. 26 nowelizacji w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej nowelizacji inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (do zgłoszenia) będzie mógł dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy – Prawo budowlane w brzmieniu dotychczasowym.
W okresie przejściowym inwestor ma więc wybór. Może do wniosku o pozwolenie na budowę (do zgłoszenia) dołączyć projekt opracowany zgodnie z przepisami:
1) nowymi (wprowadzonymi przez nowelizację);
2) dotychczasowymi (obowiązującymi przed wejściem w życie nowelizacji)
.
2020-09-28 GINB pismo do Wojewodów projekty budowlane po nowelizacji.pdf

Statystyki: autor: A.Falkowski — 30 wrz 2020, 19:11

Opinie organów państwa • GINB o formie projektu

śr., 30/09/2020 - 19:11
Pani Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wydała stanowisko w sprawie możliwości wykonania projektu budowlanego w dotychczasowej formie, pomimo zmiany ustawy - Prawo budowlane, wprowadzającej nową formę projektu.

Zgodnie z informacją podaną przez Panią Dorotą Cabańską:Zgodnie z art. 26 nowelizacji w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej nowelizacji inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (do zgłoszenia) będzie mógł dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy – Prawo budowlane w brzmieniu dotychczasowym.
W okresie przejściowym inwestor ma więc wybór. Może do wniosku o pozwolenie na budowę (do zgłoszenia) dołączyć projekt opracowany zgodnie z przepisami:
1) nowymi (wprowadzonymi przez nowelizację);
2) dotychczasowymi (obowiązującymi przed wejściem w życie nowelizacji)
.
2020-09-28 GINB pismo do Wojewodów projekty budowlane po nowelizacji.pdf

Statystyki: autor: A.Falkowski — 30 wrz 2020, 19:11

Informacje • Poradnik Prawo budowlane 2020

sob., 19/09/2020 - 15:10
Dzisiaj weszła w życie tzw. duża nowelizacja Prawa budowlanego, która dokonuje podziału projektu budowlanego na trzy odrębne części.
Również dzisiaj weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - wprowadzające dodatkowe nowości, niekiedy dalej idące niż ustawa.

W związku z powyższym Komisja Prawno-Regulaminowa PIIB przygotowała drugą edycję poradnika informującego o tym jak poruszać się w nowych przepisach, w tym m.in.:
- jak będzie wyglądał nowy projekt budowlany,
- kiedy będą powstawały jego poszczególne części,
- jak zmiany wpłyną na pracę projektantów i kierowników budowy,
- kto ma prawo sporządzania poszczególnych części projektu budowlanego,
- jak rozporządzenie doprecyzowało zapisy ustawy,
- a przede wszystkim - odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości inżynierów budownictwa dotyczące nowych przepisów.

Poruszana jest w nim również kwestia istotnych odstąpień od projektu budowlanego w trakcie prowadzenia robót budowlanych, a także umieszczony jest link do ujednoliconej wersji Prawa budowlanego po uchwalonych zmianach.

Oprócz tego umieszczono odnośnik do przykładowej formy projektu budowlanego budynku mieszkalnego - w zakresie stron tytułowych i spisów treści poszczególnych części nowego projektu budowlanego, a także inne ciekawe informacje i materiały, w tym stanowiska organów administracji centralnej.

Link do poradnika: https://tiny.pl/7pgxq

Statystyki: autor: A.Falkowski — 19 wrz 2020, 15:10

Strony