Subskrybuj Kanał Na Forum
Forum Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2021-07-27T09:02:39+02:00 Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Zaktualizowano: 32 minuty 48 sekund temu

Opinie organów państwa • Znakowanie zestawów hydroforowych

wt., 27/07/2021 - 09:02
Od kilku miesięcy trwa spór pomiędzy producentami zestawów hydroforowych montowanych na potrzeby instalacji wodociągowych przeciwpożarowych, w zakresie obowiązku sporządzania dla nich krajowych deklaracji właściwości użytkowych.
W ostatnich tygodniach projektanci instalacji sanitarnych zaczęli zgłaszać coraz większe problemy z interpretacją przepisów w tym zakresie i ich negatywnymi skutkami w przypadku gdyby przyjąć, iż obowiązek znakowania obowiązuje od początku bieżącego roku.

W związku z powyższym Prezes PIIB wystąpił z prośbą do MRPiT o rozstrzygniecie wątpliwości prawnych. Odpowiedź ministerstwa znajduje się tutaj: https://tiny.pl/9x64f .
Czytamy w niej m.in.:
Należy podkreślić, że z uwagi na wprowadzenie obowiązku znakowania wyrobów, które nie były dotychczas wyszczególnione w rozporządzeniu z dnia 17 listopada konieczne było przyjęcie rozwiązań, które nie byłyby dyskryminujące w stosunku do producentów wyrobów dodanych nowelizacją, m.in. zespołu pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych. W związku z powyższym ustanowiony został okres przejściowy do dnia 31 grudnia 2021 r., w czasie którego producenci powyższych wyrobów nie są zobligowani do sporządzania dla tych wyrobów krajowych deklaracji właściwości użytkowych.”

Statystyki: autor: A.Falkowski — 27 lip 2021, 09:02

Orzeczenia sądowe • WSA o papierowych mapach na ZUD

czw., 11/02/2021 - 09:34
W wyroku III SAB/Łd 20/20 WSA w Łodzi wypowiedział się na temat (braku) obowiązku dołączania map papierowych w przypadku, gdy projektant załączył do wniosku na naradę koordynacyjną projekt w wersji elektronicznej, podpisany podpisem zaufanym i złożył go przez ePUAP.
Podkreślenia również wymaga, że obowiązujące przepisy k.p.a. przewidują możliwość wszczęcia, jak i prowadzenia postępowania administracyjnego z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, przy czym jednym z warunków procedowania w tej formie jest obowiązek opatrzenia wnoszonych podań, załączanych do nich dokumentów lub ich odpisów kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej (art. 63 § 3a; art. 76a § 2 k.p.a.).

Mając powyższe na uwadze Sąd stwierdza, iż wbrew twierdzeniu Starosty Z. złożony za pośrednictwem systemu e-PUAP wniosek skarżącego o przedłożenie projektu usytuowania sieci gazowej w miejscowości A. na naradzie koordynacyjnej nie był obarczony brakami formalnymi, które uzasadniałyby jego pozostawienie bez rozpatrzenia. Jak już bowiem wcześniej wskazano zarówno złożony wniosek, jak i dołączone do niego załączniki, w tym mapa geodezyjna z zaznaczonym przebiegiem projektowanej sieci gazowej zostały opatrzone podpisem zaufanym skarżącego. Co więcej, jak wynika z powołanego wyżej art. 28b ust. 4 p.g.k., przedstawienie przez skarżącego w formie elektronicznej planu sytuacyjnego z zaznaczonym przebiegiem projektowanej sieci gazowej, sporządzonego na mapie geodezyjnej wyłączało, wynikający ze wskazanego przepisu obowiązek przedłożenia Staroście Z. co najmniej 2 egzemplarzy tego planu w formie papierowej. Wobec zachowania przez skarżącego ustawowych warunków do złożenia wniosku o przedłożenie projektu usytuowania sieci gazowej w miejscowości A. na naradzie koordynacyjnej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, Starosta Z. był zobowiązany nadać bieg wnioskowi strony z dnia 28 lipca 2020 r. i rozpoznać go w terminach określonych prawem. Nie wywiązując się z powyższego organ pozostawał w bezczynności, co czyni przedmiotową skargę zasadną.

Odnosząc się natomiast do przedstawionej w odpowiedzi na wniesioną skargę argumentacji Starosty Zgierskiego, co do braku możliwości technicznych odtworzenia przesłanej przez skarżącego dokumentacji Sąd stwierdza, iż nie zasługuje ona na uwzględnienie. Odpowiedzialność za zaniechania, czy też zaniedbania organu administracji publicznej w zakresie ciążącego na nim obowiązku dostosowania posiadanej infrastruktury informatycznej celem efektywnego i bezpiecznego świadczenia usług przez administracje publiczną, nie może być przenoszona na stronę postępowania administracyjnego, w tym poprzez nakładanie na nią obowiązków proceduralnych nie wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Ponadto co istotne dla oceny zasadności skargi na bezczynność organu nie mają znaczenia przyczyny, z powodu których akt nie został podjęty lub czynność nie została dokonana, jak również to, czy bezczynność organu spowodowana została zawinioną lub niezawinioną opieszałością organu, bądź też przeświadczeniem organu, że stosowny akt lub czynność w ogóle nie powinny zostać wydane.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 11 lut 2021, 10:34

Techniczne sprawy zawodowe • Nowy projekt budowlany

ndz., 29/11/2020 - 10:37
Wczoraj przysiadłem do robienia opisu do projektu budowlanego w nowej formie. W związku z podziałem projektu na wiele części, tak jak ostrzegaliśmy, trzeba powielać w wielu miejscach te same informacje, co jest strasznie irytujące .
Zastanowiłem się jak to "zautomatyzować" i znalazłem poniższe rozwiązanie. Co prawda zmarnowanego tuszu oraz drzew i tak nie da się uratować, ale przynajmniej mniej energii pójdzie na powtarzanie zbędnych czynności. Opis dotyczy pracy na darmowym pakiecie biurowym LibreOffice 7.0.3.1.

Celem zadania jest stworzenie w arkuszu kalkulacyjnym pól z danymi, które często powtarzają się na stronach tytułowych, opisie i załącznikach do projektu budowlanego - które będą pobierane do edytora tekstów. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest to, że gdy popełnimy gdzieś błąd, który będzie wymagał korekty, to wystarczy go zmienić w jednym miejscu w arkuszu kalkulacyjnym, a następnie w prosty sposób wszystkie pola w dokumencie docelowym zostaną zmienione.
A więc kolejno:

1. Przygotowujemy bazę danych w LibreOffice Calc: w pierwszym wierszu umieszczamy nagłówki pól, a w każdym kolejnym wierszu wpisujemy dane, zapisujemy plik *.ods.

2. Z menu LibreOffice Writer wybieramy: Plik → Nowy → Baza danych → zaznaczamy pozycję "Połącz z istniejącą bazą danych", z rozwijanej listy wybieramy "Arkusz kalkulacyjny" → Dalej → wskazujemy ścieżkę do uprzednio zapisanego pliku arkusza kalkulacyjnego → Dalej → zaznaczamy "Tak, zarejestruj bazę danych" i odznaczamy "Otwórz bazę danych do edycji"→ Zakończ → zapisujemy plik *.odb, który połączy nasz projekt z arkuszem kalkulacyjnym wypełnionym danymi do projektu.

3. W LibreOffice Writer wstawiamy w tekście opisu do projektu pola z wcześniej utworzonego pliku LibreOffice Calc: Wstaw → Pole → Więcej pól → karta "Baza danych" → po lewej stronie wybieramy "Pole listu seryjnego" → po prawej rozwijamy drzewko zawierające nazwę wcześniej zarejestrowanej bazy danych i po wybraniu odpowiedniego pola w arkuszu jaki stworzyliśmy, klikamy "Wstaw".
Tę operację powtarzamy dla wszystkich pól w dokumencie, bez konieczności powtarzania za każdym razem ww. czynności. Czyli okienko "Pola" może być cały czas otwarte, a my w kolejnych miejscach wstawiamy odnośniki do danych w arkuszu kalkulacyjnym.

4. Na koniec "wizualizujemy" to co stworzyliśmy, tj: wybieramy Widok → Źródła danych → w górnej części okna Writera pojawi się nowy zestaw narzędzi → z drzewka po lewej wybieramy naszą bazę danych → po prawej klikamy na zieloną strzałkę, aby zaznaczyć cały wiersz danych → klikamy polecenie: "Dane na Pola" i voilà

Jeśli w innych podobnych projektach powtarzają się nam jakieś dane z przygotowanego arkusza kalkulacyjnego, to tak przygotowany zestaw składający się z plików: opisu do projektu i arkusza kalkulacyjnego z danymi, jako przodek, można później sobie skopiować do katalogu z nowym projektem i z niego skorzystać. Jednak przy każdym nowym projekcie trzeba i tak stworzyć nowe połączenie obu plików znajdujących się w nowej lokalizacji na dysku, poprzez wykonanie czynności, o których mowa w pkt 2.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 29 lis 2020, 11:37

Techniczne sprawy zawodowe • QGIS

ndz., 15/11/2020 - 12:46
QGIS – Wolny i Otwarty System Informacji Geograficznej : https://www.qgis.org/pl/site/.

Fajna zabawka , ale może okazać się niezłym programem wspomagającym projektowanie. Jest mało intuicyjny na początek, ale z biegiem czasu daje coraz więcej frajdy z użytkowania ze względu na potężne możliwości, które ma już teraz i potencjał do wykorzystania w przyszłości.

Żeby pokazać co potrafi w naszej branży to poniżej przedstawię screeny z kilkom ujęciami i komentarzem.

1. Przygotowałem sobie „wzorcowy” projekt z kilkoma warstwami, które wydają mi się na razie najbardziej potrzebne w trakcie pracy nad projektami sieci zewnętrznych, tj. zassałem z bazy WMS różnorodne bazy krajowych usług WMS typu: EgiB, obszary środowiskowe, tereny zamknięte, zabytki, dokładną ortofotomapę (10cm), oczywiście Open Street Map, itd.

2. Następnie za pomocą wtyczki AnotherDXFImporter wgrałem sobie projekt jaki właśnie mam na naradzie koordynacyjnej – sieć cieplna w rejonie Sienkiewicza.

3. A później za pomocą wtyczki ImportPhotos ściągnąłem do projektu katalog ze zdjęciami z inwentaryzacji, które zawierały geotagi (ta wtyczka importuje tylko zdjęcia geotagowane. Natomiast inna wtyczka: QGIS Attachments zaimportuje wszystkie zdjęcia i załączniki w innych formatach, np. dwg, xls, pdf, itd., aczkolwiek jest mniej ergonomiczna).

Tak to wygląda na zdjęciach:

Główne okno programu z zaznaczonymi:
1. Wtyczka GIS Support z zaznaczoną Bazą WMS, tj. zbioru linków do popularnych, ogólnokrajowych usług WMS.
2. Warstwami jakie sobie ustawiłem.
3. Ikonki wtyczki ImportPhotos.
4. Symbole zdjęć na mapie po ich zaimportowaniu wtyczką ImportPhotos.
5. Układ współrzędnych EPSG:2179 dla naszego regionu (wschodnia część Polski)
https://drive.google.com/file/d/1s1tqmN ... sp=sharing

Tak wygląda trasa sieci na mapie EGiB (wyłączone OSM):
https://drive.google.com/file/d/1_HlovE ... sp=sharing

Tak wygląda trasa sieci na ortofotomapie (wyłączone OSM, włączona EGiB):
https://drive.google.com/file/d/1lUU2mW ... sp=sharing

Tak wygląda okno przeglądarki ze zdjęciem po kliknięciu na zaznaczony symbol zdjęcia (przeglądarka jest prosta, ale ma też przydatne narzędzia, m.in.: powiększania, czy obrotu zdjęcia):
https://drive.google.com/file/d/1dMSpaz ... sp=sharing

A jak zapomnieliśmy zrobić jakiegoś zdjęcia, a byłoby dostępne od strony ulicy, to klikamy na ludzika google (tutaj wtyczka Street View) i otwiera nam się nowe okno przeglądarki internetowej z widokiem Google Street View
https://drive.google.com/file/d/1VcVBJ- ... sp=sharing
https://www.google.com/maps/@53.134448, ... 312!8i6656

Zachęcam do korzystania i dzielenia się pomysłami jak to jeszcze bardziej wykorzystać w naszej pracy.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 15 lis 2020, 13:46

Techniczne sprawy zawodowe • QGIS

ndz., 15/11/2020 - 12:46
QGIS – Wolny i Otwarty System Informacji Geograficznej : https://www.qgis.org/pl/site/.

Fajna zabawka , ale może okazać się niezłym programem wspomagającym projektowanie. Jest mało intuicyjny na początek, ale z biegiem czasu daje coraz więcej frajdy z użytkowania ze względu na potężne możliwości, które ma już teraz i potencjał do wykorzystania w przyszłości.

Żeby pokazać co potrafi w naszej branży to poniżej przedstawię screeny z kilkom ujęciami i komentarzem.

1. Przygotowałem sobie „wzorcowy” projekt z kilkoma warstwami, które wydają mi się na razie najbardziej potrzebne w trakcie pracy nad projektami sieci zewnętrznych, tj. zassałem z bazy WMS różnorodne bazy krajowych usług WMS typu: EgiB, obszary środowiskowe, tereny zamknięte, zabytki, dokładną ortofotomapę (10cm), oczywiście Open Street Map, itd.

2. Następnie za pomocą wtyczki AnotherDXFImporter wgrałem sobie projekt jaki właśnie mam na naradzie koordynacyjnej – sieć cieplna w rejonie Sienkiewicza.

3. A później za pomocą wtyczki ImportPhotos ściągnąłem do projektu katalog ze zdjęciami z inwentaryzacji, które zawierały geotagi (ta wtyczka importuje tylko zdjęcia geotagowane. Natomiast inna wtyczka: QGIS Attachments zaimportuje wszystkie zdjęcia i załączniki w innych formatach, np. dwg, xls, pdf, itd., aczkolwiek jest mniej ergonomiczna).

Tak to wygląda na zdjęciach:

Główne okno programu z zaznaczonymi:
1. Wtyczka GIS Support z zaznaczoną Bazą WMS, tj. zbioru linków do popularnych, ogólnokrajowych usług WMS.
2. Warstwami jakie sobie ustawiłem.
3. Ikonki wtyczki ImportPhotos.
4. Symbole zdjęć na mapie po ich zaimportowaniu wtyczką ImportPhotos.
5. Układ współrzędnych EPSG:2179 dla naszego regionu (wschodnia część Polski)
https://drive.google.com/file/d/1s1tqmN ... sp=sharing

Tak wygląda trasa sieci na mapie EGiB (wyłączone OSM):
https://drive.google.com/file/d/1_HlovE ... sp=sharing

Tak wygląda trasa sieci na ortofotomapie (wyłączone OSM, włączona EGiB):
https://drive.google.com/file/d/1lUU2mW ... sp=sharing

Tak wygląda okno przeglądarki ze zdjęciem po kliknięciu na zaznaczony symbol zdjęcia (przeglądarka jest prosta, ale ma też przydatne narzędzia, m.in.: powiększania, czy obrotu zdjęcia):
https://drive.google.com/file/d/1dMSpaz ... sp=sharing

A jak zapomnieliśmy zrobić jakiegoś zdjęcia, a byłoby dostępne od strony ulicy, to klikamy na ludzika google (tutaj wtyczka Street View) i otwiera nam się nowe okno przeglądarki internetowej z widokiem Google Street View
https://drive.google.com/file/d/1VcVBJ- ... sp=sharing
https://www.google.com/maps/@53.134448, ... 312!8i6656

Zachęcam do korzystania i dzielenia się pomysłami jak to jeszcze bardziej wykorzystać w naszej pracy.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 15 lis 2020, 13:46

Opinie organów państwa • GINB o art. 81 Pb

ndz., 01/11/2020 - 18:14
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wystosowała do wojewodów informację na temat zasad stosowania art. 81 Prawa budowlanego przez organy AAB. W swoim stanowisku Pani Dorota Cabańska przypomniała m.in.:
Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), obowiązującym od 1 stycznia 1999 r., do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jednakże powyższe obowiązki, określone w przywołanym wyżej przepisie w sposób ogólny, w odniesieniu do organów administracji architektoniczno-budowlanej należy odczytywać w kontekście bardziej szczegółowej regulacji art. 35 ustawy – Prawo budowlane. To ważne przypomnienie, bowiem nieustannie zgłaszane są przez izby samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa przypadki wykraczania przez organy AAB poza obowiązki wymienione w art. 35 podczas sprawdzania projektu budowlanego. Takie postepowanie organów niepotrzebnie wydłuża postępowania o pozwolenie na budowę.

W stanowisku zawarto również prośbę o przypomnienie o powyższych zasadach organom administracji architektoniczno-budowlanej stopnia powiatowego.
DPR.022.554.2020 GINB pismo do Wojewodów sprawdzanie projektu budowlanego art. 35, art. 81-1.pdf

Statystyki: autor: A.Falkowski — 01 lis 2020, 19:14

Opinie organów państwa • GINB o art. 81 Pb

ndz., 01/11/2020 - 18:14
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wystosowała do wojewodów informację na temat zasad stosowania art. 81 Prawa budowlanego przez organy AAB. W swoim stanowisku Pani Dorota Cabańska przypomniała m.in.:
Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), obowiązującym od 1 stycznia 1999 r., do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jednakże powyższe obowiązki, określone w przywołanym wyżej przepisie w sposób ogólny, w odniesieniu do organów administracji architektoniczno-budowlanej należy odczytywać w kontekście bardziej szczegółowej regulacji art. 35 ustawy – Prawo budowlane. To ważne przypomnienie, bowiem nieustannie zgłaszane są przez izby samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa przypadki wykraczania przez organy AAB poza obowiązki wymienione w art. 35 podczas sprawdzania projektu budowlanego. Takie postepowanie organów niepotrzebnie wydłuża postępowania o pozwolenie na budowę.

W stanowisku zawarto również prośbę o przypomnienie o powyższych zasadach organom administracji architektoniczno-budowlanej stopnia powiatowego.
DPR.022.554.2020 GINB pismo do Wojewodów sprawdzanie projektu budowlanego art. 35, art. 81-1.pdf

Statystyki: autor: A.Falkowski — 01 lis 2020, 19:14

Informacje • Re: Uzgodnienia na terenach PKP

pt., 23/10/2020 - 08:12
Jeszcze trochę przyjdzie nam poczekać. Szkoda, bo okres pandemii pokazał, że uruchomienie tej usługi jest niezbędne.

Zgodnie z otrzymanym właśnie stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury - uruchomienie systemu elektronicznych narad koordynacyjnych ma nastąpić:
- w trzech (z ośmiu) ośrodkach KODGiK - w grudniu 2020 r.,
- w pozostałych ośrodkach KODGiK - do końca pierwszego kwartału 2021 r.
Odpowiedź PKP X 2020.pdf

Statystyki: autor: A.Falkowski — 23 paź 2020, 08:12

Informacje • Re: Uzgodnienia na terenach PKP

pt., 23/10/2020 - 08:12
Jeszcze trochę przyjdzie nam poczekać. Szkoda, bo okres pandemii pokazał, że uruchomienie tej usługi jest niezbędne.

Zgodnie z otrzymanym właśnie stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury - uruchomienie systemu elektronicznych narad koordynacyjnych ma nastąpić:
- w trzech (z ośmiu) ośrodkach KODGiK - w grudniu 2020 r.,
- w pozostałych ośrodkach KODGiK - do końca pierwszego kwartału 2021 r.
Odpowiedź PKP X 2020.pdf

Statystyki: autor: A.Falkowski — 23 paź 2020, 08:12

Opinie organów państwa • GINB o formie projektu

śr., 30/09/2020 - 19:11
Pani Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wydała stanowisko w sprawie możliwości wykonania projektu budowlanego w dotychczasowej formie, pomimo zmiany ustawy - Prawo budowlane, wprowadzającej nową formę projektu.

Zgodnie z informacją podaną przez Panią Dorotę Cabańską:Zgodnie z art. 26 nowelizacji w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej nowelizacji inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (do zgłoszenia) będzie mógł dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy – Prawo budowlane w brzmieniu dotychczasowym.
W okresie przejściowym inwestor ma więc wybór. Może do wniosku o pozwolenie na budowę (do zgłoszenia) dołączyć projekt opracowany zgodnie z przepisami:
1) nowymi (wprowadzonymi przez nowelizację);
2) dotychczasowymi (obowiązującymi przed wejściem w życie nowelizacji)
.
2020-09-28 GINB pismo do Wojewodów projekty budowlane po nowelizacji.pdf

Statystyki: autor: A.Falkowski — 30 wrz 2020, 19:11

Opinie organów państwa • GINB o formie projektu

śr., 30/09/2020 - 19:11
Pani Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wydała stanowisko w sprawie możliwości wykonania projektu budowlanego w dotychczasowej formie, pomimo zmiany ustawy - Prawo budowlane, wprowadzającej nową formę projektu.

Zgodnie z informacją podaną przez Panią Dorotą Cabańską:Zgodnie z art. 26 nowelizacji w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej nowelizacji inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (do zgłoszenia) będzie mógł dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy – Prawo budowlane w brzmieniu dotychczasowym.
W okresie przejściowym inwestor ma więc wybór. Może do wniosku o pozwolenie na budowę (do zgłoszenia) dołączyć projekt opracowany zgodnie z przepisami:
1) nowymi (wprowadzonymi przez nowelizację);
2) dotychczasowymi (obowiązującymi przed wejściem w życie nowelizacji)
.
2020-09-28 GINB pismo do Wojewodów projekty budowlane po nowelizacji.pdf

Statystyki: autor: A.Falkowski — 30 wrz 2020, 19:11

Informacje • Poradnik Prawo budowlane 2020

sob., 19/09/2020 - 15:10
Dzisiaj weszła w życie tzw. duża nowelizacja Prawa budowlanego, która dokonuje podziału projektu budowlanego na trzy odrębne części.
Również dzisiaj weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - wprowadzające dodatkowe nowości, niekiedy dalej idące niż ustawa.

W związku z powyższym Komisja Prawno-Regulaminowa PIIB przygotowała drugą edycję poradnika informującego o tym jak poruszać się w nowych przepisach, w tym m.in.:
- jak będzie wyglądał nowy projekt budowlany,
- kiedy będą powstawały jego poszczególne części,
- jak zmiany wpłyną na pracę projektantów i kierowników budowy,
- kto ma prawo sporządzania poszczególnych części projektu budowlanego,
- jak rozporządzenie doprecyzowało zapisy ustawy,
- a przede wszystkim - odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości inżynierów budownictwa dotyczące nowych przepisów.

Poruszana jest w nim również kwestia istotnych odstąpień od projektu budowlanego w trakcie prowadzenia robót budowlanych, a także umieszczony jest link do ujednoliconej wersji Prawa budowlanego po uchwalonych zmianach.

Oprócz tego umieszczono odnośnik do przykładowej formy projektu budowlanego budynku mieszkalnego - w zakresie stron tytułowych i spisów treści poszczególnych części nowego projektu budowlanego, a także inne ciekawe informacje i materiały, w tym stanowiska organów administracji centralnej.

Link do poradnika: https://tiny.pl/7pgxq

Statystyki: autor: A.Falkowski — 19 wrz 2020, 15:10

Informacje • Poradnik Prawo budowlane 2020

sob., 19/09/2020 - 15:10
Dzisiaj weszła w życie tzw. duża nowelizacja Prawa budowlanego, która dokonuje podziału projektu budowlanego na trzy odrębne części.
Również dzisiaj weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - wprowadzające dodatkowe nowości, niekiedy dalej idące niż ustawa.

W związku z powyższym Komisja Prawno-Regulaminowa PIIB przygotowała drugą edycję poradnika informującego o tym jak poruszać się w nowych przepisach, w tym m.in.:
- jak będzie wyglądał nowy projekt budowlany,
- kiedy będą powstawały jego poszczególne części,
- jak zmiany wpłyną na pracę projektantów i kierowników budowy,
- kto ma prawo sporządzania poszczególnych części projektu budowlanego,
- jak rozporządzenie doprecyzowało zapisy ustawy,
- a przede wszystkim - odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości inżynierów budownictwa dotyczące nowych przepisów.

Poruszana jest w nim również kwestia istotnych odstąpień od projektu budowlanego w trakcie prowadzenia robót budowlanych, a także umieszczony jest link do ujednoliconej wersji Prawa budowlanego po uchwalonych zmianach.

Oprócz tego umieszczono odnośnik do przykładowej formy projektu budowlanego budynku mieszkalnego - w zakresie stron tytułowych i spisów treści poszczególnych części nowego projektu budowlanego, a także inne ciekawe informacje i materiały, w tym stanowiska organów administracji centralnej.

Link do poradnika: https://tiny.pl/7pgxq

Statystyki: autor: A.Falkowski — 19 wrz 2020, 15:10

Administracyjne sprawy zawodowe • Edytowalne formularze o udostępnienie materiałów geodezyjnych

wt., 04/08/2020 - 17:57
Kilka dni temu informowaliśmy o wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. 2020 r. poz. 1322).

Niestety do dzisiaj nowe wzory nie były dostępne w wersji edytowalnej. Dzisiaj, tj. 04.08.2020 r. na stronie internetowej GUGiK umieszczono edytowalne formularze o udostępnianie materiałów zasobu:
- wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu,
- wniosek o udostępnianie materiałów PZGiK.
Materiały odstępne są tutaj: http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/04. ... raficznego

Statystyki: autor: A.Falkowski — 04 sie 2020, 17:57

Administracyjne sprawy zawodowe • Edytowalne formularze o udostępnienie materiałów geodezyjnych

wt., 04/08/2020 - 17:57
Kilka dni temu informowaliśmy o wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. 2020 r. poz. 1322).

Niestety do dzisiaj nowe wzory nie były dostępne w wersji edytowalnej. Dzisiaj, tj. 04.08.2020 r. na stronie internetowej GUGiK umieszczono edytowalne formularze o udostępnianie materiałów zasobu:
- wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu,
- wniosek o udostępnianie materiałów PZGiK.
Materiały odstępne są tutaj: http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/04. ... raficznego

Statystyki: autor: A.Falkowski — 04 sie 2020, 17:57

Administracyjne sprawy zawodowe • Edytowalne formularze o udostępnienie materiałów geodezyjnych

wt., 04/08/2020 - 17:57
Kilka dni temu informowaliśmy o wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. 2020 r. poz. 1322).

Niestety do dzisiaj nowe wzory nie były dostępne w wersji edytowalnej. Dzisiaj, tj. 04.08.2020 r. na stronie internetowej GUGiK umieszczono edytowalne formularze o udostępnianie materiałów zasobu:
- wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu,
- wniosek o udostępnianie materiałów PZGiK.
Materiały odstępne są tutaj: http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/04. ... raficznego

Statystyki: autor: A.Falkowski — 04 sie 2020, 17:57

Opinie organów państwa • Oświadczenie o możliwości podłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej

śr., 08/07/2020 - 08:24
Art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dotyczy oświadczenia projektanta o możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej. W środowisku projektantów i organów AAB istniały wątpliwości kto konkretnie powinien to oświadczenie składać.

Przypomnijmy, że przepis ten brzmi:
2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

10) oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.42)), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
.”

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez ministra Roberta Nowickiego:
Obowiązek złożenia oświadczenia o możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy - Prawo energetyczne spoczywa na projektancie części branżowej w zakresie instalacji ogrzewczych lub ciepłej wody użytkowej, które mogą być zaopatrywane z sieci ciepłowniczej.

Minister wyraził też stanowisko jak należy w praktyce zrealizować ten obowiązek:
Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy – Prawo budowlane oraz z art. 7b ustawy – Prawo energetyczne, projektant obiektu zlokalizowanego na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, w celu spełnienia wymogów określonych w przytoczonych powyżej przepisach, nie występuje do przedsiębiorstwa ciepłowniczego z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia danego obiektu do sieci, a jedynie weryfikuje możliwość spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, poprzez np. zwrócenie się do operatora sieci ciepłowniczej z zapytaniem o wskazanie, czy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej.”

Pełna treść stanowiska znajduje się w załączniku.
oświadczenie projektanta o sc DAB-II.710.58.2020.pdf

Statystyki: autor: A.Falkowski — 08 lip 2020, 08:24

Opinie organów państwa • Oświadczenie o możliwości podłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej

śr., 08/07/2020 - 08:24
Art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dotyczy oświadczenia projektanta o możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej. W środowisku projektantów i organów AAB istniały wątpliwości kto konkretnie powinien to oświadczenie składać.

Przypomnijmy, że przepis ten brzmi:
2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

10) oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.42)), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
.”

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez ministra Roberta Nowickiego:
Obowiązek złożenia oświadczenia o możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy - Prawo energetyczne spoczywa na projektancie części branżowej w zakresie instalacji ogrzewczych lub ciepłej wody użytkowej, które mogą być zaopatrywane z sieci ciepłowniczej.

Minister wyraził też stanowisko jak należy w praktyce zrealizować ten obowiązek:
Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy – Prawo budowlane oraz z art. 7b ustawy – Prawo energetyczne, projektant obiektu zlokalizowanego na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, w celu spełnienia wymogów określonych w przytoczonych powyżej przepisach, nie występuje do przedsiębiorstwa ciepłowniczego z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia danego obiektu do sieci, a jedynie weryfikuje możliwość spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, poprzez np. zwrócenie się do operatora sieci ciepłowniczej z zapytaniem o wskazanie, czy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej.”

Pełna treść stanowiska znajduje się w załączniku.
oświadczenie projektanta o sc DAB-II.710.58.2020.pdf

Statystyki: autor: A.Falkowski — 08 lip 2020, 08:24

Opinie organów państwa • Oświadczenie o możliwości podłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej

śr., 08/07/2020 - 08:24
Art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dotyczy oświadczenia projektanta o możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej. W środowisku projektantów i organów AAB istniały wątpliwości kto konkretnie powinien to oświadczenie składać.

Przypomnijmy, że przepis ten brzmi:
2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

10) oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.42)), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
.”

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez ministra Roberta Nowickiego:
Obowiązek złożenia oświadczenia o możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy - Prawo energetyczne spoczywa na projektancie części branżowej w zakresie instalacji ogrzewczych lub ciepłej wody użytkowej, które mogą być zaopatrywane z sieci ciepłowniczej.

Minister wyraził też stanowisko jak należy w praktyce zrealizować ten obowiązek:
Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy – Prawo budowlane oraz z art. 7b ustawy – Prawo energetyczne, projektant obiektu zlokalizowanego na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, w celu spełnienia wymogów określonych w przytoczonych powyżej przepisach, nie występuje do przedsiębiorstwa ciepłowniczego z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia danego obiektu do sieci, a jedynie weryfikuje możliwość spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, poprzez np. zwrócenie się do operatora sieci ciepłowniczej z zapytaniem o wskazanie, czy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej.”

Pełna treść stanowiska znajduje się w załączniku.
oświadczenie projektanta o sc DAB-II.710.58.2020.pdf

Statystyki: autor: A.Falkowski — 08 lip 2020, 08:24

Opinie organów państwa • Pozwolenie wodnoprawne dla przydomowej oczyszczalni

śr., 08/07/2020 - 07:54
Bardzo wiele kontrowersji pojawiło się w związku z nakładaniem przez Wody Polskie obowiązku uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego w oparciu o sporządzony wcześniej operat wodnoprawny, przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Koszty sporządzenia operatu są na tyle wysokie, że istnieje obawa iż ludzie przestaną montować oczyszczalnie, a ścieki będą odprowadzane w sposób niekontrolowany bezpośrednio do środowiska naturalnego - na co zwrócono uwagę w interpelacji poselskiej klik.

Zarówno w odpowiedzi na tę interpelację, jak i na stronie internetowej Wody Polskie klik (pkt 15), pojawiło się wyjaśnienie, w którym czytamy m.in.:W przypadku, gdy system odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni stanowi integralną część tej oczyszczalni (np. drenaż rozsączający), zaś sama instalacja posiada deklarację zgodności właściwości użytkowych z obowiązującymi normami, takiego systemu odprowadzającego nie należy traktować jako urządzenia wodnego, a w konsekwencji jego wykonanie nie będzie wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 08 lip 2020, 07:54

Strony