Subskrybuj Kanał Na Forum
Forum 2019-08-01T11:19:56+02:00 Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Zaktualizowano: 55 minut 20 sekund temu

Orzeczenia sądowe • NSA ws. odmowy GDDKiA na umieszczenie infrastruktury

czw., 01/08/2019 - 11:19
Ważny wyrok z dnia 21 maja 2019 r. sygn. akt wydał Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie odmowy udzielenia zgody przez GDDKiA na umieszczenie kabli energetycznych. Ostatnio projektanci mają coraz więcej problemów w tej materii, a ustawodawca pomimo sygnalizowania konsekwentnie nie zmienia przepisów.

W załączonym wyroku NSA stwierdził m.in.:


Wychodząc z tego założenia NSA stwierdza, że trafny jest zarzut wadliwego oddalenia skargi w sytuacji, gdy decyzja GDDK narusza art. 107 § 3 KPA Mimo obszerności uzasadnienie decyzji nie wykazuje wprost przesłanek odmowy, co przy decyzji uznaniowej, a z taką mamy do czynienia w rozpoznawanej sprawie jest istotną wadą uzasadnienia decyzji. Stan prawny sprawy jest niewątpliwy. Z treści art. 39 ust. 1 DrPublU wynika, że w pasie drogowym nie można dokonywać czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszających jej trwałość oraz zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. Jednocześnie z art. 39 ust. 1a tej ustawy wynika, że to ograniczenie nie ma zastosowania do infrastruktury jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają, przy czym warto podkreślić, przepis ten nie wskazuje na warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Te ostatnie warunki wprost odnoszą się do dróg i ich usytuowania, zatem odwołanie się w decyzji tylko do takich warunków należy uznać za niewystarczające, o ile nie zostanie wykazane, że są to również warunki, o jakich stanowi art. 39 ust. 1a DrPublU. Tego skarżona decyzja nie precyzuje.

Co ważne, a wynika z art. 39 ust. 3 DrPublU, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w pasie drogowym mogą być lokalizowane obiekty i urządzenia niezwiązane z drogą i ruchem drogowym, ale wyłącznie za zezwoleniem. Zatem odmowa wydania takiego zezwolenia ma się łączyć z wykazaniem, że wniosek o zezwolenie nie jest szczególnie uzasadniony. Stwierdzenie, jak ma to miejsce w uzasadnieniu, że inwestycja może być prowadzona po działkach stanowiących własność prywatną nie przekonuje, choćby z tego powodu, że własność jest wartością konstytucyjną podlegającą ochronie, a logiczne wydaje się, że cele publiczne mogą być realizowane "wspólnie", oczywiście o ile dozwalają na to warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa, ale tej kwestii skarżona decyzja również nie podejmuje.

Wreszcie z treści art. 39 ust. 3 pkt 1 wprost wynika, że odmowa umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury, o których mowa w ust. 1a tego przepisu jest możliwe wyłącznie, gdy ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie w ruchu drogowym, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z gwarancji lub rękojmi związanych z drogą. Zatem wskazany przepis konkretyzuje powody odmowy, a więc odmawiając wydania zezwolenia nie można powołać się ogólnie na bezpieczeństwo, ale trzeba konkretnie wskazać na czym będzie polegało zagrożenie w ruchu drogowym. Ponadto wątpliwym wydaje się, a tak czyni organ, by przepisami odrębnymi mogły być przepisy niższej rangi niż ustawy. Wobec tego jeżeli na te przepisy organ się powołuje to ma wskazać na ustanowione w nich wprost zakazy, a nie przyjętą interpretację o ich istnieniu. Z tego też względu rozpoznawany zarzut należało uznać za zasadny.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 01 sie 2019, 11:19

Orzeczenia sądowe • NSA o ekspertyzie technicznej i badaniach geotechnicznych

czw., 01/08/2019 - 10:49
W wyroku z dnia 2019-06-18 sygn. akt II OSK 2057/17 Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się do kwestii obowiązku dołączania dwóch dokumentów, które wywołują wiele sporów pomiędzy organami AAB a projektantami, tj.:
- ekspertyzy technicznej, a także
- wyników badań geologiczno-inżynierskich oraz warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych.

NSA nie zgodził się ze stanowiskiem sądu I instancji, który wyrażał przekonanie, że oba te dokumenty powinny być obowiązkowo dołączone do projektu budowlanego, a organ powinien dokonać ich analizy.
Cytat z orzeczenia:


Podkreślić przy tym należy, że osoby odpowiedzialne za sporządzenie ekspertyzy, jako legitymujące się stosownymi uprawnieniami i wiedzą specjalistyczną, określają zakres badań i analiz niezbędnych do ustalenia okoliczności wyznaczonych § 206 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. Ekspertyza techniczna nie jest wymagana w każdym przypadku – jej sporządzenie jest konieczne, gdy wzniesienie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenie jego przydatności do użytkowania. Jeżeli osoba sporządzająca projekt budowlany, posiadająca stosowne uprawnienia (potwierdzone dołączonymi do projektu oświadczeniami, jak w niniejszej sprawie), nie stwierdzi tego rodzaju zagrożeń, ekspertyza jest zbędna (por. cyt. wcześniej wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lutego 2017 r., sygn. akt II OSK 1323/15, oraz wyrok z dnia 18 września 2013 r., sygn. akt II OSK 906/12, LEX nr 1 559 941). W konsekwencji, organy nie miały kompetencji do negowania ustaleń projektanta w tym zakresie ani podstaw, by prowadzić dalsze czynności w tym zakresie, co sprawia, że zalecenia sądu pierwszej instancji w tym zakresie były nieprawidłowe.

Nie można też zgodzić się z sądem pierwszej instancji, że doszło do naruszenia art. 34 ust. 3 pkt 4 Prawa budowlanego. Projekt budowlany powinien zawierać, w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz warunki geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych. Jeżeli projektant, który odpowiada za projekt, takich potrzeb nie widział, to organ architektoniczno-budowlany sam w ten projekt nie może ingerować.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 01 sie 2019, 10:49

Orzeczenia sądowe • WSA ws wymagań przy pozwoleniu na rozbiórkę

śr., 10/07/2019 - 13:13
Ciekawy wyrok zapadł w kontekście bardzo obszernych wymagań organu AAB przy ubieganiu się przez inwestora o pozwolenie na rozbiórkę linii energetycznej. W wyroku WSA w Lublinie II SA/Lu 227/19 sąd stwierdził m.in.:


Postanowieniem tym skarżąca została wezwana do: załączenia map zasadniczych zaewidencjonowanych w Ośrodku Dokumentacji Geodezji i Kartografii z naniesioną siecią energetyczną i stanowiskami słupowymi; określenia długości sieci przeznaczonej do rozbiórki; załączenia prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane działek na których zlokalizowane są słupy; trwałego oprawienia projektu budowlanego i sporządzenia spisu zawartości projektu – w wykonaniu postanowienia skarżąca podała jedynie długość sieci objętej rozbiórką.

Przepisy Prawa budowlanego nie wymagają załączenia do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę żadnego z wymienionych w powyższym postanowieniu, dokumentów; obowiązki te mogłyby być zasadne tylko w odniesieniu do pozwolenia na budowę. Ustawodawca dla wniosku o pozwolenie na rozbiórkę przewidział bowiem znacznie mniejsze wymagania, niż dla wniosku o pozwolenie na budowę (art. 33 ust. 1 Pr.bud.).

Statystyki: autor: A.Falkowski — 10 lip 2019, 13:13

Opinie organów państwa • MI o szerokości zjazdów

pon., 01/07/2019 - 17:48
Otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Inwestycji odpowiadające na pytanie dotyczące określania szerokości jezdni zjazdu. Wystąpiliśmy z tym pytaniem, bowiem praktyka ustalania tej szerokości przez poszczególne organy bywała różna.
Na marginesie należy pozytywnie odnotować, że reakcja ministerstwa była bardzo szybka, za co dziękujemy.
Pytanie, a także odpowiedź na nie, znajdują się w załączniku.

Jednocześnie MI pozytywnie odniosło się do szeregu propozycji zmian jakie członkowie naszej izby - projektanci drogowi, zaproponowali do WT jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 01 lip 2019, 17:48