Subskrybuj Kanał Na Forum
Forum 2019-05-29T13:49:01+02:00 Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Zaktualizowano: 30 minut 31 sekund temu

Informacje • Re: Uzgodnienia na terenach PKP

śr., 29/05/2019 - 13:49
Przyszła odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury - w załączeniu.
Do końca stycznia 2020 r. ma się zakończyć wdrożenie całego systemu, a w drugiej połowie 2019 r. ma być uruchomiony portal umożliwiający zamawianie materiałów z KODGiK.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 29 maja 2019, 13:49

Opinie organów państwa • Re: GGK w sprawie wypisów z rejestru gruntów

śr., 22/05/2019 - 17:36
Mariusz, GGK wyraźnie mówi też o sytuacji: "...gdy Wnioskodawcą jest projektant...".
Ale zgadzam się - ośrodki mimo wszystko bardzo opornie respektują to prawo.

Mam też dobrą wiadomość , a mianowicie dzisiaj otrzymałem wypisy z rejestru gruntu, dołączając jedynie te dane, które są wymienione w piśmie GGK. Odbyło się to po blisko 6 miesięcznej batalii z Departamentem Geodezji UM w Białymstoku, wraz z odwołaniem od decyzji, które okazało się skuteczne - ale nie wskazywało na sposób załatwienia sprawy.
Dlatego mam wrażenie, że chyba odbyła się jakaś rozmowa lub może nawet narada pomiędzy GGK i ośrodkami geodezyjnymi, na której być może GGK powiedział wszystkim żeby przestali się wygłupiać, ale to tylko moje przypuszczenie.

W związku z powyższym, gdyby ktoś z Was miał nadal problem z uzyskaniem wypisów postępując zgodnie z pismem GGK, to proponuję posłużyć się moim przykładem korzystając z art. 8 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tj. zakazu odstępowania przez organ od praktyki załatwiania tego rodzaju spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.
Numer mojej sprawy: DGE-I.6621.7630.2018, pismo z dnia 17 maja 2019 r.

Dane, które umieściłem we wniosku znajdują się w załączniku.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 22 maja 2019, 17:36

Opinie organów państwa • Pozwolenie na budowę i decyzja środowiskowa

sob., 18/05/2019 - 17:33
Otrzymaliśmy odpowiedź udzieloną przez GDOŚ dla MIiR na następujące pytania, które wpłynęły od członków Izby:

 1. Czy w przypadku wykonywania projektu budowlanego obejmującego równocześnie sieć kanalizacji sanitarnej o długości powyżej 1 km (obiekt mogący potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) oraz sieć wodociągową rozdzielczą (zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 68 rozporządzenia wyłączoną z katalogu obiektów mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko), które dodatkowo nie są obiektami powiązanymi ze sobą technologicznie, konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej na całość zamierzenia objętego projektem budowlanym, w tym na sieć wodociągową rozdzielczą?
 2. Czy w przypadku wykonywania projektu budowlanego obejmującego równocześnie sieć cieplną magistralną (obiekt mogący potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) oraz sieć cieplną osiedlową z przyłączami do budynków (zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 34 rozporządzenia wyłączone z katalogu obiektów mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko), które są sieciami powiązanymi ze sobą technologicznie, konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej na całość zamierzenia objętego projektem budowlanym, w tym na sieć cieplną osiedlową z przyłączami do budynków?
 3. Jaką decyzję powinien wydać organ rozpatrujący wniosek o wydanie decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach dla sieci wymagającej uzyskania decyzji środowiskowej wraz z siecią wyłączoną z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej, realizowanych w ramach tego samego projektu? Czy prawidłowe jest działanie tych organów, które umarzają postępowanie w zakresie sieci wyłączonych z katalogu obiektów mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wydając decyzję wyłącznie w zakresie sieci wymienionej w rozporządzeniu jako mogącą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?

Cała odpowiedź w załączniku, ale kilka cytatów warto odnotować, bowiem uproszczają one procedurę wydawania jednego pozwolenia na budowę dla różnego rodzaju obiektów: wymagających i jednocześnie niewymagających decyzji środowiskowej:

W zakresie pytania pierwszego kluczową okolicznością jest zatem to, że sieć wodociągowa rozdzielcza nie stanowi przedsięwzięcia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 68 ww. rozporządzenia. Tym samym, w świetle art. 71 ust. 2 ustawy ooś, nie ma podstaw prawnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego rodzaju inwestycji.
Odnosząc się natomiast do powiązania technologicznego, należy wskazać, że w świetle wyżej przywołanej definicji między siecią kanalizacyjną a wodociągową korelacja taka nie występuje. Zasadniczo przedsięwzięcia te stanowią dwa odrębne systemy przesyłowe, które mogą funkcjonować samodzielnie. Ujęcie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w odrębnych przepisach ww. rozporządzenia, tj. odpowiednio w § 3 ust. 1 pkt 79 i § 3 ust. 1 pkt 68, wskazuje również na możliwą odrębną kwalifikację tych przedsięwzięć.
W związku z tym jeżeli w ramach jednego projektu inwestycyjnego realizowanych będzie kilka niezależnych od siebie rodzajów przedsięwzięć wymienionych w ww. rozporządzeniu oraz pod warunkiem, że nie są one ze sobą powiązane technologicznie, istnieje możliwość wydania zarówno dwóch odrębnych decyzji, jak i jednej wspólnej.
(...)
Odpowiadając na pytanie drugie i trzecie należy wskazać, że między siecią cieplną magistralną a siecią cieplną osiedlową występuje powiązanie funkcjonalne, a nie technologiczne. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach powinna być zatem wydana dla przedsięwzięcia uznanego w rozumieniu ww. rozporządzenia za przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Sama decyzja może się w treści odnieść do osiedlowej sieci ciepłowniczej, ale nie powinna o niej rozstrzygać ponieważ, w świetle § 3 ust. 1 pkt 34 ww. rozporządzenia, jest ona wprost wyłączona z katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 18 maja 2019, 17:33

Prawo • Informacja o planowanych zmianach Prawa budowlanego i ustaw

śr., 15/05/2019 - 08:38
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nadal kontynuuje prace zapoczątkowane w lipcu 2018 r. nad kontrowersyjnymi projektami trzech odrębnych ustaw: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisy wprowadzające te ustawy, przedstawiając kolejną - piątą już - ich wersję. Treść tych projektów dostępna jest tutaj.

Dodatkowo na początku kwietnia 2019 r. do konsultacji publicznych skierowano także projekt ustawy zmieniającej Prawo budowlane, który również zawiera niebezpieczne w skutkach rozwiązania, zmierzające do dezintegracji utrwalonych zasad współdziałania obu zawodów. Uwagi jakie zgłosilismy do tej nowelizacji znajdują się tutaj.

Przykładowe negatywne konsekwencje planowanych zmian dla inwestorów i inżynierów budownictwa, wynikające z niejednoznacznych lub wyrażonych wprost w tych projektach zapisów, będą następujące:

  1) Obowiązkowy udział architekta w projektowaniu wszystkich obiektów budowlanych, tj. oprócz budynków także sieci infrastrukturalnych, dróg, mostów, linii kolejowych, obiektów hydrotechnicznych, który będzie skutkował:
  a) sporami na płaszczyźnie kompetencji architekta i inżyniera budownictwa,
  b) ograniczeniem dostępu do usług, ze względu na niewielką liczbę architektów,
  c) podniesieniem kosztów, z jednoczesnym wydłużeniem procesu inwestycyjnego.
  2) Ograniczenie działalności zawodowej inżyniera budownictwa, w tym m.in. pozbawienie prawa do wykonania projektu zagospodarowania terenu.
  3) Wyłączne prawo architekta do sporządzania projektów w publicznych postępowaniach konkursowych, które będzie skutkowało:
  a) wzrostem kosztów usług w publicznych postępowaniach konkursowych dla obiektów, których projektowaniem obecnie zajmują się wyłącznie lub głównie inżynierowie budownictwa (np. infrastrukturalne),
  b) nieprawidłowym szacowaniem kosztów realizacji projektu, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwieniem jego budowy z powodów technicznych lub konieczność zrealizowania w zupełnie innej formie niż rozstrzygnięto w konkursie,
  c) jako wysoce prawdopodobne należy także uznać pojawienie się sporów kompetencyjnych pomiędzy architektami a inżynierami budownictwa.
  4) Dezintegracja projektu budowlanego na trzy odrębne części, sporządzane na różnych etapach procesu budowlanego, która będzie skutkowała:
  a) brakiem koordynacji projektu architektury budynku z opracowaniami tzw. branżowymi, mającymi istotny wpływ na spełnienie wymagań podstawowych takich jak: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, oszczędność energii, ale także na koszty budowy i eksploatacji tych obiektów,
  b) koniecznością dostosowania się w projekcie technicznym do wcześniej wykonanego projektu architektoniczno-budowlanego, a w efekcie zastosowania rozwiązań mimo, że technicznie poprawnych, to nieoptymalnych z punktu widzenia interesu inwestora,
  c) powielaniem dokumentów formalnych, np. uprawnień budowlanych i zaświadczenia potwierdzającego przynależność do izby we wszystkich trzech częściach projektu budowlanego.

Dla wsparcia działań wobec tych planów warto zapoznać się i wesprzeć:
petycję, która została skierowana do Premiera Mateusza Morawieckiego.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 15 maja 2019, 08:38