Subskrybuj Kanał Na Forum
Forum 2019-04-15T13:35:20+02:00 Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Zaktualizowano: 11 minut 51 sekund temu

Prawo • Zmiana Prawa budowlanego

pon., 15/04/2019 - 13:35
Kilka dni temu został udostępniony na stronie RCL projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Projekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest tutaj i przewiduje wprowadzenie wielu istotnych zmian w Prawie budowlanym.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstem i zgłaszania ewentualnych uwag: bezpośrednio do RCL lub na adres: zpr@podlaska-oiib.pl do dnia 26.04.2019 r.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 15 kwie 2019, 13:35

Opinie organów państwa • Definicja parkingu

pt., 12/04/2019 - 08:57
Na stronie Sejmu RP pojawiła się odpowiedź na interpelację poselską dotyczącą definicji parkingu - interpelacja i odpowiedź na nią dostępna jest tutaj.
Zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez MIiR:

Pod pojęciem parkingu należy rozumieć: „wydzieloną powierzchnię terenu przeznaczoną do postoju i parkowania samochodów, składającą się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli takie dojazdy występują.
(...)
Zatem, dojazdem w rozumieniu przepisu § 3 pkt 25 r.w.t. jest droga manewrowa umożliwiająca zaparkowanie samochodu na stanowisku postojowym, nie jest nim jednak ulica, droga publiczna, pomiędzy której liniami rozgraniczającymi sytuowane są stanowiska postojowe.”

Statystyki: autor: A.Falkowski — 12 kwie 2019, 08:57

Opinie organów państwa • Numery KW - dostępne, czy nie?

pt., 29/03/2019 - 13:50
Wyraźna rozbieżność stanowisk dotyczących udostępniania numerów ksiąg wieczystych rysuje się pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Ministerstwem Sprawiedliwości.
Według GGK są to dane przedmiotowe, zatem można je udostępniać wszystkim chętnym. Numery te są obecnie publicznie udostępniane na niektórych portalach geodezyjnych.
Zupełnie inaczej podchodzi do tej kwestii Ministerstwo Sprawiedliwości, które w odpowiedzi na interpelację poselską nr 29468 - w sprawie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych odpowiedziało m.in.:

Reasumując, zarówno przepisy ustawy o księgach wieczystych i hipotece, jaki i ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne nie przewidują możliwości udostępnienia numeru księgi wieczystej bez uprzedniego wykazania interesu prawnego.

O rozbieżności w tej materii można przeczytać także tutaj.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 29 mar 2019, 14:50

Techniczne sprawy zawodowe • Odległości pomiędzy uzbrojeniem

ndz., 24/03/2019 - 10:07
Próbuję przygotować zasady lokalizowania uzbrojenia podziemnego - zarówno wynikające z obowiązujących przepisów, jak i takie, które zdaniem branży powinny obowiązywać w przyszłości. Chodzi w nich o próbę ustalenia takich spraw, jak m.in.:
- odległości przy skrzyżowaniach, zbliżeniach lub prowadzeniu równoległym obok siebie,
- zasadach zabezpieczenia przy zbliżeniach,
- zasadach uzgodnień zabezpieczeń i skrzyżowań,
- zasadach udzielania informacji o istniejącej infrastrukturze przez gestora sieci.

Tutaj znajduje się arkusz, w którym zawarto propozycje ww. zasad. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie co do jego treści - zarówno odnośnie odległości jak i innych zasad lokalizacji, lub być może nowych pomysłów i rozwiązań.

Dla przypomnienia powiem, że tylko część infrastruktury ma przepisy regulujące odległości od innych obiektów budowlanych w randzie aktu powszechnie obowiązującego, czyli przynajmniej rozporządzenia (brakuje dla sieci: cieplnych, elektroenergetycznych, wod.-kan.) i są to:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 219, poz. 1864, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1853, z późn. zm.).

Statystyki: autor: A.Falkowski — 24 mar 2019, 11:07

Informacje • UZP - Forum praktyk branżowych

wt., 19/03/2019 - 08:34
Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych zostało założone Forum praktyk branżowych - klik.
Jest to miejsce, które ma służyć wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie zamówień publicznych, w tym m.in. na roboty budowlane. Przykłady dobrych praktyk branżowych w postaci, np. praktycznych przykładów branżowych wraz ze wskazaniami ich zastosowania, w szczególności dotyczących zapisów SIWZ, postanowień umownych, procedur postępowania, kryteriów, itp., można przesyłać na adres: praktyki_branzowe@uzp.gov.pl.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 19 mar 2019, 09:34

Prawo • Reforma Prawa budowlanego i Planowania przestrzennego

pon., 04/03/2019 - 19:47
Po kilku podejściach do projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, nad którymi prace trwały ostatnie kilka ładnych lat, przyszła pora na kolejną próbę uproszczenia przepisów Prawa budowlanego i radykalnego poprawienia przepisów dotykających sfery planowania i zagospodarowania przestrzennego. W ostatnich miesiącach (od maja 2018 r.) trwały bowiem prace nowego Zespołu doradczego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju nad założeniami do nowej reformy w powyższym zakresie.

W efekcie powstały założenia, na bazie których MIiR ma przygotować w najbliższych tygodniach projekt znacznej nowelizacji Prawa budowlanego.
Natomiast założenia do reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego są na tyle duże, że MIiR zdecydowało się na zupełnie nową ustawę.
W najbliższym czasie przekonamy się, czym zakończy się kolejna próba zmian w powyższym zakresie.

Wyniki prac Zespołu doradczego do spraw reformy procesu inwestycyjno-budowlanego i systemu planowania przestrzennego dostępne są tutaj.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 04 mar 2019, 20:47