Subskrybuj Kanał Na Forum
Forum 2019-01-11T16:34:48+02:00 Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Zaktualizowano: 15 minut 24 sekundy temu

Informacje • Re: Uzgodnienia na terenach PKP

pt., 11/01/2019 - 15:34
A może warto wrócić do tematu i w kolejnym roku przypomnieć się z tematem?

Statystyki: autor: M.Kłokowski — 11 sty 2019, 16:34

Opinie organów państwa • Re: GGK w sprawie wypisów z rejestru gruntów

pt., 11/01/2019 - 15:31
Szkoda tylko, że nie bardzo "działa" to pismo w Ośrodkach. Z informacji przedstawionych jasno wynika, że występujemy jako pełnomocnicy inwestora, co za tym idzie musimy dołączać pełnomocnictwo (kopia potwierdzona) i opłatę 17pln. Ale jedno jest pocieszające GGK zauważył problem.
A ośrodki dalej swoje, że najlepszy jest Art. 47. (ustawy PB) ust. 1.:
"Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu."

Statystyki: autor: M.Kłokowski — 11 sty 2019, 16:31

Techniczne sprawy zawodowe • Katalog typowych obiektów mostowych

pt., 28/12/2018 - 15:05
Ministerstwo Infrastruktury przygotowało Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów, z prośbą o zgłaszanie opinii i uwag na adres: wytyczne@mi.gov.pl do dnia 11 stycznia 2019 r.
Wszelkie materiały znajdują się tutaj.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 28 gru 2018, 16:05

Orzeczenia sądowe • Re: NSA w sprawie klauzulowania map

czw., 13/12/2018 - 15:14
I jest kolejne potwierdzenie na nieprawidłowość praktyk organów administracji publicznej narzucających obowiązek opłat za uwierzytelnianie dokumentów geodezyjnych, w tym map do celów projektowych. Kolejny raz NSA wypowiedział się w tej sprawie w wyroku z dnia 18 października 2018r. sygn. I OSK 669/17.

Więcej na ten temat na stronie PTG w artykule:
Już nie ma żadnych wątpliwości. Opłaty za urzędowe klauzulowanie dokumentów geodezyjnych pobierane były bezprawnie :

Po co nasze działania skoro tak naprawdę okazuje się, w świetle przywołanego wyroku jak i innych wydanych od 2014 roku w sprawie tzw. „uwierzytelnienia”, że żyjemy w Państwie nie szanującym elementarnych norm prawa. Tu przecież nie chodzi o jakiś jednostkowy przypadek. Wobec tak jednoznacznego stanowiska sądów administracyjnych mamy pełne prawo twierdzić, że łamana jest jedna z podstawowych zasad Konstytucji opisana w art.7 a mówiąca o tym, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Tą zasadę legalizmu (praworządności) wyjaśnił Sąd Najwyższy w postanowieniu 7 sędziów SN z 18 stycznia 2005 r. (sygn. WK 22/04) stwierdzając, że

"Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. stanowiący, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, zawiera normę zakazującą domniemywania kompetencji takiego organu i tym samym nakazuje, by wszelkie działania organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej".

Statystyki: autor: A.Falkowski — 13 gru 2018, 16:14

Prawo • Rozporządzenie CPR w zakresie stosowania kabli i przewodów

wt., 11/12/2018 - 10:06
Witam,
Chciałbym poruszyć temat związany z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku (w skrócie CPR) i obowiązkiem stosowania kabli oraz przewodów o odpowiedniej klasie reakcji na działanie ognia (których działanie jest zbędne w trakcie pożaru). Obowiązek badania i odpowiedniego oznaczania przewodów związanych z reakcją na ogień i zachowanie właściwości technicznych został nałożony przez normę PN-EN50575. Natomiast jak dotychczas jedynie norma N SEP-E-007:2017-09 określa wymagania minimalne klas reakcji na ogień w zależności od obiektu w którym kabel/przewód ma zostać położony. Teoretycznie stosowanie norm jest nieobowiązkowe, a na dzień dzisiejszy z tego co mi wiadomo nadal brakuje aktu wykonawczego wprowadzającego CPR.
W związku z naciskami ze strony Inwestorów budynków wielorodzinnych oraz przemysłowych na stosowanie klasycznych kabli/przewodów, a jednocześnie budzącymi się wątpliwościami związanymi z koniecznością stosowania kabli i przewodów o odpowiedniej klasie reakcji na działanie ognia jakie są Wasze doświadczenia w zakresie obowiązku ich stosowania?

Statystyki: autor: Kamil Ancipiuk — 11 gru 2018, 11:06

Opinie organów państwa • GGK w sprawie wypisów z rejestru gruntów

sob., 01/12/2018 - 09:01
Na prośbę Podlaskiej OIIB, Prezes PIIB zwrócił się z pytaniem o opinię Głównego Geodety Kraju w kwestii:
Czy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne projektant ma prawo uzyskać materiały powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierające dane osobowe właścicieli działek, niezbędne do sporządzenia konkretnego projektu w procesie inwestycyjnym?
Powyższe pytanie wynikało ze zgłaszanych ostatnio problemów jakie napotykali członkowie naszej izby w dostępie do danych osobowych z EGiB, które są im niezbędne do realizacji obowiązków zawodowych.

Odpowiedź Pana Waldemara Izdebskiego - Głównego Geodety Kraju, jest jednoznaczna i potwierdza, że projektant działający na zlecenie inwestora posiada interes prawny w dostępie do danych osobowych ewidencji gruntów i budynków, jeżeli wnioskowane dane dotyczą właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania projektowanego obiektu budowlanego.

Odnosząc się natomiast do dokumentów jakie projektant powinien dołączyć do wniosku, stwierdza:
"W przypadku gdy Wnioskodawca jest projektant, we wniosku o wydanie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierających dane osobowe, należy wskazać m.in. w jakim procesie inwestycyjnym uzyskane dane będą wykorzystane, oznaczenie celu w jakim dane zostaną wykorzystane jak również należy wskazać podmiot zlecający pozyskanie danych wraz z datą i numerem zawartej z nim umowy."

Statystyki: autor: A.Falkowski — 01 gru 2018, 10:01