Subskrybuj Kanał Na Forum
Forum 2019-12-12T12:37:59+02:00 Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Zaktualizowano: 13 minut 3 sekundy temu

Administracyjne sprawy zawodowe • Elektroniczny ZUD w Starostwie

5 godzin 53 minuty temu
Otrzymałem dzisiaj e-mail od Przewodniczącego narad koordynacyjnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, informujący o wdrożeniu od 01.01.2020 r. systemu informatycznego umożliwiającego przeprowadzanie narad koordynacyjnych drogą elektroniczną poprzez geoportal powiatowy. System ten umożliwia korzystanie też z innych usług, o których poniżej.


Starostwo Powiatowe w Białymstoku uprzejmie informuje, iż z dniem 01.01.2020 roku wdrożony zostaje system informatyczny umożliwiający przeprowadzanie narad koordynacyjnych drogą elektroniczną poprzez geoportal powiatowy – link do serwisu to https://bialystok.geoportal2.pl/map/zud. Dostęp do serwisu możliwy jest także ze stron: http://www.podgik.bialystok.pl oraz http://www.powiatbialostocki.pl/pl/rpodgik. Aby uzyskać dostęp do wymienionej funkcjonalności koniecznym będzie podpisanie ze Starostą Powiatu Białostockiego umowy o dostępie do systemu informatycznego umożliwiającego uczestnictwo w naradach koordynacyjnych przeprowadzanych drogą elektroniczną z wykorzystaniem geoportalu powiatowego. Po podpisaniu umowy, Władający sieciami oraz inni zainteresowani rezultatami narady koordynacyjnej, otrzymają login oraz hasło dostępu, uprawniające do uczestnictwa w naradach.

Dodatkowo proszę, aby władający sieciami do upoważnień jakie udzielają projektantom dołączali wykaz projektów, do których udzielono upoważnienia. Jest to warunkiem umożliwienia projektantowi dostępu do danych z operatu ewidencji gruntów i budynków drogą elektroniczną.

Starostwo Powiatowe w Białymstoku uprzejmie informuje, iż z dniem 01.01.2020 roku wdrożony zostaje również system informatyczny umożliwiający składanie przez projektantów wniosków o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu drogą elektroniczną poprzez geoportal powiatowy.

Ponadto informuje się, iż serwis https://bialystok.geoportal2.pl/map/mat/mat/.php umożliwia projektantom oprócz składania wniosków na narady koordynacyjne również n/w funkcjonalności:
1.Zamawianie map ewidencyjnych w postaci drukowanej tj. wnioskodawca składa wniosek, reguluje opłatę i czeka na dostarczenie mapy pocztą (mapa posiadać będzie wszystkie pieczęcie);
2.Zamawianie mapy ewidencyjnej w postaci elektronicznej tj. wnioskodawca składa wniosek, reguluje opłatę otrzymuje licencję i może bezpośrednio po uregulowaniu opłaty otrzymać mapę w formacie dxf, geotiff, pdf (mapa nie posiada pieczęci);
3.Zamawianie mapy zasadniczej w postaci drukowanej – analogicznie jak przy mapie ewidencyjnej
4.Zamawianie mapy zasadniczej w postaci elektronicznej – analogicznie jak przy mapie ewidencyjnej
5.Zamawianie zbioru danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT – tylko wersja elektroniczna analogicznie jak w pkt. 2 – dotyczy jedynie obrębów na których utworzono bazę GESUT;
6.Zamawianie zbioru danych BDOT500 - tylko wersja elektroniczna analogicznie jak w pkt. 2 – dotyczy jedynie obrębów na których utworzono bazę BDOT;
7.Zamawianie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości – funkcja nie wykorzystywana przez projektantów.
8.Zamawianie osnowy geodezyjnej – funkcja nie wykorzystywana przez projektantów.
9.Wyrys i wypis – możliwy tylko właścicielom nieruchomości – funkcja nie wykorzystywana przez projektantów.
10.Zbiór danych ewidencji gruntów i budynków- zbiór pełny, dostępny jedynie po podpisaniu umowy i załączeniu do wniosku podstawy prawnej udostępnienia danych oraz umowy z władającym siecią na wykonanie projektu – funkcja dostępna będzie w późniejszym terminie.
11.Zbiór danych ewidencji gruntów i budynków - wybrane obiekty, dostępny jedynie po podpisaniu umowy i załączeniu do wniosku podstawy prawnej udostępnienia danych oraz umowy z władającym siecią na wykonanie projektu – funkcja dostępna będzie w późniejszym terminie.
12.Przeglądanie listy wniosków złożonych poprzez serwis
13.Przeglądanie pełnej treści mapy zasadniczej bądź ewidencyjnej z bardzo prostą funkcją wyszukiwania działek.

Od 1 stycznia 2020 roku nie będzie możliwości zamawiania jakichkolwiek dokumentów drogą elektroniczną z terenu gmin Łapy, Suraż i Poświętne, przewiduje się że opisana powyżej funkcjonalność będzie dostępna około 07.2020 roku. Zamawiając dokumenty na cele edukacyjne, w celu przeprowadzenia badań naukowych/prac rozwojowych, w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego, w celu prowadzenia szkolenia, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065, z późn. zm.) do wniosku należy załączyć odpowiednie umowy np. ze szkołą, uczelnią itp.

Informuje się, iż do wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy dołączyć:
1. Propozycję usytuowania projektowanej sieci przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy do celów projektowych (tj. projekt zagospodarowania działki) w formacie PDF,
2.Przebieg jedynie projektowanej/ych sieci w formacie dxf. umożliwiający aktualizację baz danych prowadzonych prze Starostę Powiatu Białostockiego,
3.Ewentualnie warunki i inne dokumenty niezbędne z punktu widzenia projektanta do właściwego przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Załączniki:
1.Wzór umowy o dostępie do systemu informatycznego umożliwiającego uczestnictwo w naradach koordynacyjnych przeprowadzanych drogą elektroniczną z wykorzystaniem geoportalu powiatowego – nie dotyczy projektantów.
2.Instrukcja korzystania z usługi przeprowadzania narad koordynacyjnych.
3.Instrukcja korzystania z usługi zakupu materiałów zasobu oraz składania wniosków na naradę koordynacyjną.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 12 gru 2019, 12:37

Opinie organów państwa • GINB o inwentaryzacji powykonawczej

pon., 02/12/2019 - 16:11
W wyniku prośby Podlaskiej OIIB - Prezes PIIB Zbigniew Kledyński skierował pismo do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Norberta Książka, dotyczące zagadnienia: czy geodezyjna dokumentacja powykonawcza załączana do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie musi być opatrzona klauzulą potwierdzającą przyjęcie materiałów do zasobu geodezyjno-kartograficznego lub pieczątką wpływu dokumentacji do ośrodka..

W nadesłanym piśmie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jednoznacznie potwierdził, że ani przepisy ustawy - Prawo budowlane, ani ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie obligują, aby mapy (kopie) powstałe w wyniku prac geodezyjnych i dołączane do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie miały być uwierzytelniane lub opatrywane klauzulami, o których mowa w akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wystarczającym jest, jeżeli dokumentacja geodezyjna zostanie podpisana wyłącznie przez jej wykonawców, bez opatrywania jej jakimikolwiek klauzulami przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 02 gru 2019, 17:11

Informacje • Re: LEX w portalu PIIB

pt., 15/11/2019 - 09:36
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. przygotowało bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi i nowych funkcjonalności serwisu Lex.
Każdy może dokonać zapisu na szkolenie klikając w link zamieszczony pod datą i wypełniając krótki formularz rejestracyjny. Następnie na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłany link do szkolenia (w przeddzień i w dacie szkolenia). Szkolenie jest realizowane w trybie online w czasie rzeczywistym, czyli mogą Państwo w trakcie szkolenia zadawać pytania na czat. Spotkanie potrwa ok 90 minut.

Termin szkolenia: 18 listopada 2019 r., początek godz. 10.00.

Link do zapisów:
https://szkolenia.wolterskluwer.pl/kart ... ,1093.html

Statystyki: autor: A.Falkowski — 15 lis 2019, 10:36