Subskrybuj Kanał Na Forum
Forum Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2021-07-27T09:02:39+02:00 Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Zaktualizowano: 31 minut 4 sekundy temu

Administracyjne sprawy zawodowe • Elektroniczny ZUD w Starostwie

czw., 12/12/2019 - 11:37
Otrzymałem dzisiaj e-mail od Przewodniczącego narad koordynacyjnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, informujący o wdrożeniu od 01.01.2020 r. systemu informatycznego umożliwiającego przeprowadzanie narad koordynacyjnych drogą elektroniczną poprzez geoportal powiatowy. System ten umożliwia korzystanie też z innych usług, o których poniżej.
Starostwo Powiatowe w Białymstoku uprzejmie informuje, iż z dniem 01.01.2020 roku wdrożony zostaje system informatyczny umożliwiający przeprowadzanie narad koordynacyjnych drogą elektroniczną poprzez geoportal powiatowy – link do serwisu to https://bialystok.geoportal2.pl/map/zud. Dostęp do serwisu możliwy jest także ze stron: http://www.podgik.bialystok.pl oraz http://www.powiatbialostocki.pl/pl/rpodgik. Aby uzyskać dostęp do wymienionej funkcjonalności koniecznym będzie podpisanie ze Starostą Powiatu Białostockiego umowy o dostępie do systemu informatycznego umożliwiającego uczestnictwo w naradach koordynacyjnych przeprowadzanych drogą elektroniczną z wykorzystaniem geoportalu powiatowego. Po podpisaniu umowy, Władający sieciami oraz inni zainteresowani rezultatami narady koordynacyjnej, otrzymają login oraz hasło dostępu, uprawniające do uczestnictwa w naradach.

Dodatkowo proszę, aby władający sieciami do upoważnień jakie udzielają projektantom dołączali wykaz projektów, do których udzielono upoważnienia. Jest to warunkiem umożliwienia projektantowi dostępu do danych z operatu ewidencji gruntów i budynków drogą elektroniczną.

Starostwo Powiatowe w Białymstoku uprzejmie informuje, iż z dniem 01.01.2020 roku wdrożony zostaje również system informatyczny umożliwiający składanie przez projektantów wniosków o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu drogą elektroniczną poprzez geoportal powiatowy.

Ponadto informuje się, iż serwis https://bialystok.geoportal2.pl/map/mat/mat/.php umożliwia projektantom oprócz składania wniosków na narady koordynacyjne również n/w funkcjonalności:
1.Zamawianie map ewidencyjnych w postaci drukowanej tj. wnioskodawca składa wniosek, reguluje opłatę i czeka na dostarczenie mapy pocztą (mapa posiadać będzie wszystkie pieczęcie);
2.Zamawianie mapy ewidencyjnej w postaci elektronicznej tj. wnioskodawca składa wniosek, reguluje opłatę otrzymuje licencję i może bezpośrednio po uregulowaniu opłaty otrzymać mapę w formacie dxf, geotiff, pdf (mapa nie posiada pieczęci);
3.Zamawianie mapy zasadniczej w postaci drukowanej – analogicznie jak przy mapie ewidencyjnej
4.Zamawianie mapy zasadniczej w postaci elektronicznej – analogicznie jak przy mapie ewidencyjnej
5.Zamawianie zbioru danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT – tylko wersja elektroniczna analogicznie jak w pkt. 2 – dotyczy jedynie obrębów na których utworzono bazę GESUT;
6.Zamawianie zbioru danych BDOT500 - tylko wersja elektroniczna analogicznie jak w pkt. 2 – dotyczy jedynie obrębów na których utworzono bazę BDOT;
7.Zamawianie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości – funkcja nie wykorzystywana przez projektantów.
8.Zamawianie osnowy geodezyjnej – funkcja nie wykorzystywana przez projektantów.
9.Wyrys i wypis – możliwy tylko właścicielom nieruchomości – funkcja nie wykorzystywana przez projektantów.
10.Zbiór danych ewidencji gruntów i budynków- zbiór pełny, dostępny jedynie po podpisaniu umowy i załączeniu do wniosku podstawy prawnej udostępnienia danych oraz umowy z władającym siecią na wykonanie projektu – funkcja dostępna będzie w późniejszym terminie.
11.Zbiór danych ewidencji gruntów i budynków - wybrane obiekty, dostępny jedynie po podpisaniu umowy i załączeniu do wniosku podstawy prawnej udostępnienia danych oraz umowy z władającym siecią na wykonanie projektu – funkcja dostępna będzie w późniejszym terminie.
12.Przeglądanie listy wniosków złożonych poprzez serwis
13.Przeglądanie pełnej treści mapy zasadniczej bądź ewidencyjnej z bardzo prostą funkcją wyszukiwania działek.

Od 1 stycznia 2020 roku nie będzie możliwości zamawiania jakichkolwiek dokumentów drogą elektroniczną z terenu gmin Łapy, Suraż i Poświętne, przewiduje się że opisana powyżej funkcjonalność będzie dostępna około 07.2020 roku. Zamawiając dokumenty na cele edukacyjne, w celu przeprowadzenia badań naukowych/prac rozwojowych, w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego, w celu prowadzenia szkolenia, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065, z późn. zm.) do wniosku należy załączyć odpowiednie umowy np. ze szkołą, uczelnią itp.

Informuje się, iż do wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy dołączyć:
1. Propozycję usytuowania projektowanej sieci przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy do celów projektowych (tj. projekt zagospodarowania działki) w formacie PDF,
2.Przebieg jedynie projektowanej/ych sieci w formacie dxf. umożliwiający aktualizację baz danych prowadzonych prze Starostę Powiatu Białostockiego,
3.Ewentualnie warunki i inne dokumenty niezbędne z punktu widzenia projektanta do właściwego przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Załączniki:
1.Wzór umowy o dostępie do systemu informatycznego umożliwiającego uczestnictwo w naradach koordynacyjnych przeprowadzanych drogą elektroniczną z wykorzystaniem geoportalu powiatowego – nie dotyczy projektantów.
2.Instrukcja korzystania z usługi przeprowadzania narad koordynacyjnych.
3.Instrukcja korzystania z usługi zakupu materiałów zasobu oraz składania wniosków na naradę koordynacyjną.
umowa-dostepu-do-geoportalu uczestnikom ZUD- NARADY.pdf

Instrukcja nardy koordynacyjne.pdf

instrukcja - wnioski zud -obsługa projektantów.pdf

Statystyki: autor: A.Falkowski — 12 gru 2019, 12:37

Opinie organów państwa • GINB o inwentaryzacji powykonawczej

pon., 02/12/2019 - 16:11
W wyniku prośby Podlaskiej OIIB - Prezes PIIB Zbigniew Kledyński skierował pismo do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Norberta Książka, dotyczące zagadnienia: czy geodezyjna dokumentacja powykonawcza załączana do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie musi być opatrzona klauzulą potwierdzającą przyjęcie materiałów do zasobu geodezyjno-kartograficznego lub pieczątką wpływu dokumentacji do ośrodka..

W nadesłanym piśmie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jednoznacznie potwierdził, że ani przepisy ustawy - Prawo budowlane, ani ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie obligują, aby mapy (kopie) powstałe w wyniku prac geodezyjnych i dołączane do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie miały być uwierzytelniane lub opatrywane klauzulami, o których mowa w akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wystarczającym jest, jeżeli dokumentacja geodezyjna zostanie podpisana wyłącznie przez jej wykonawców, bez opatrywania jej jakimikolwiek klauzulami przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
Odpowiedź GINB.pdf

Statystyki: autor: A.Falkowski — 02 gru 2019, 17:11

Opinie organów państwa • GINB o inwentaryzacji powykonawczej

pon., 02/12/2019 - 16:11
W wyniku prośby Podlaskiej OIIB - Prezes PIIB Zbigniew Kledyński skierował pismo do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Norberta Książka, dotyczące zagadnienia: czy geodezyjna dokumentacja powykonawcza załączana do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie musi być opatrzona klauzulą potwierdzającą przyjęcie materiałów do zasobu geodezyjno-kartograficznego lub pieczątką wpływu dokumentacji do ośrodka..

W nadesłanym piśmie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jednoznacznie potwierdził, że ani przepisy ustawy - Prawo budowlane, ani ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie obligują, aby mapy (kopie) powstałe w wyniku prac geodezyjnych i dołączane do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie miały być uwierzytelniane lub opatrywane klauzulami, o których mowa w akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wystarczającym jest, jeżeli dokumentacja geodezyjna zostanie podpisana wyłącznie przez jej wykonawców, bez opatrywania jej jakimikolwiek klauzulami przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
Odpowiedź GINB.pdf

Statystyki: autor: A.Falkowski — 02 gru 2019, 17:11

Opinie organów państwa • GINB o inwentaryzacji powykonawczej

pon., 02/12/2019 - 16:11
W wyniku prośby Podlaskiej OIIB - Prezes PIIB Zbigniew Kledyński skierował pismo do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Norberta Książka, dotyczące zagadnienia: czy geodezyjna dokumentacja powykonawcza załączana do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie musi być opatrzona klauzulą potwierdzającą przyjęcie materiałów do zasobu geodezyjno-kartograficznego lub pieczątką wpływu dokumentacji do ośrodka..

W nadesłanym piśmie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jednoznacznie potwierdził, że ani przepisy ustawy - Prawo budowlane, ani ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie obligują, aby mapy (kopie) powstałe w wyniku prac geodezyjnych i dołączane do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie miały być uwierzytelniane lub opatrywane klauzulami, o których mowa w akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wystarczającym jest, jeżeli dokumentacja geodezyjna zostanie podpisana wyłącznie przez jej wykonawców, bez opatrywania jej jakimikolwiek klauzulami przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
Odpowiedź GINB.pdf

Statystyki: autor: A.Falkowski — 02 gru 2019, 17:11

Informacje • Re: LEX w portalu PIIB

pt., 15/11/2019 - 09:36
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. przygotowało bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi i nowych funkcjonalności serwisu Lex.
Każdy może dokonać zapisu na szkolenie klikając w link zamieszczony pod datą i wypełniając krótki formularz rejestracyjny. Następnie na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłany link do szkolenia (w przeddzień i w dacie szkolenia). Szkolenie jest realizowane w trybie online w czasie rzeczywistym, czyli mogą Państwo w trakcie szkolenia zadawać pytania na czat. Spotkanie potrwa ok 90 minut.

Termin szkolenia: 18 listopada 2019 r., początek godz. 10.00.

Link do zapisów:
https://szkolenia.wolterskluwer.pl/kart ... ,1093.html

Statystyki: autor: A.Falkowski — 15 lis 2019, 10:36

Informacje • Re: LEX w portalu PIIB

pt., 15/11/2019 - 09:36
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. przygotowało bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi i nowych funkcjonalności serwisu Lex.
Każdy może dokonać zapisu na szkolenie klikając w link zamieszczony pod datą i wypełniając krótki formularz rejestracyjny. Następnie na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłany link do szkolenia (w przeddzień i w dacie szkolenia). Szkolenie jest realizowane w trybie online w czasie rzeczywistym, czyli mogą Państwo w trakcie szkolenia zadawać pytania na czat. Spotkanie potrwa ok 90 minut.

Termin szkolenia: 18 listopada 2019 r., początek godz. 10.00.

Link do zapisów:
https://szkolenia.wolterskluwer.pl/kart ... ,1093.html

Statystyki: autor: A.Falkowski — 15 lis 2019, 10:36

Techniczne sprawy zawodowe • inżynier kontraktu - kierownik budowy

czw., 17/10/2019 - 09:41
Ciekawy artykuł opisujący relacje pomiędzy kierownikiem budowy, a inżynierem kontraktu opisuje artykuł na stronie czasopisma Inżynier Budownictwa.

Pojęcia "inżynier kontraktu", czy "kierownik kontraktu" nie występują w Prawie budowlanym, natomiast zostały zaczerpnięte z procedur FIDIC. Procedury te jednak nie mają mocy obowiązującej, a są jedyne dobrymi praktykami, co potwierdził w swoim wyroku z dnia 19 marca 2015 r., sygn. akt IV CSK 443/14 Sąd Najwyższy:
" ...warunki FIDIC bowiem w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako mające walor norm prawa międzynarodowego. Oznacza to, że wykładnia zamieszczonych w nich postanowień, włączonych do treści wiążącej strony umowy, jest dokonywana zgodnie z regułami wykładni oświadczeń woli (umów) określonymi w art. 56 oraz 65 § 1 i 2 k.c."Podobnie w wyroku z dnia 21 listopada 2018 r., sygn. akt KIO 2322/18 Krajowa Izba Odwoławcza:
Natomiast Inżynier Kontraktu działający zgodnie z procedurami FIDIC, to nic innego jak, tzw. bezstronny kontroler. Prawo budowlane nie zawiera pojęcia Inżyniera Kontraktu. Funkcja ta została wprowadzona przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (skrót z jęz. francuskiego FIDIC) w związku z wejściem Polski do UE. Założeniem tej regulacji jest prowadzenie budowy zgodnie z ujednoliconymi zasadami ustalonymi przez FIDIC dla realizowania inwestycji budowlanych współfinansowanych ze środków strukturalnych. Umowy o roboty budowlane zawarte według przepisów FIDIC nazywane są kontraktem, którego stronami są inwestor i wykonawca.
Jak wynika z warunków FIDIC, Inżynier Kontraktu ma być niezależny i działać bezstronnie, bez względu na stosunek prawny łączący go z inwestorem. Mimo pośredniczenia we wszystkich umowach zawieranych między inwestorem a wykonawcą Inżynier Kontraktu nigdy nie może być stroną. Powinien zadbać o to, aby w umowach między inwestorem i wykonawcą istniała równowaga obowiązków oraz korzyści. Czy w czasie pełnienia przez Was samodzielnych funkcji technicznych na budowie dochodziło do sporów co do zakresu kompetencji pomiędzy Wami, a "inżynierem kontraktu", czy "kierownikiem kontraktu"? Jeśli tak, to na czym one polegały?
Czy istnieje potrzeba zmiany rozwiązań prawnych w tym zakresie?

Statystyki: autor: A.Falkowski — 17 paź 2019, 09:41

Techniczne sprawy zawodowe • inżynier kontraktu - kierownik budowy

czw., 17/10/2019 - 09:41
Ciekawy artykuł opisujący relacje pomiędzy kierownikiem budowy, a inżynierem kontraktu opisuje artykuł na stronie czasopisma Inżynier Budownictwa.

Pojęcia "inżynier kontraktu", czy "kierownik kontraktu" nie występują w Prawie budowlanym, natomiast zostały zaczerpnięte z procedur FIDIC. Procedury te jednak nie mają mocy obowiązującej, a są jedyne dobrymi praktykami, co potwierdził w swoim wyroku z dnia 19 marca 2015 r., sygn. akt IV CSK 443/14 Sąd Najwyższy:
" ...warunki FIDIC bowiem w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako mające walor norm prawa międzynarodowego. Oznacza to, że wykładnia zamieszczonych w nich postanowień, włączonych do treści wiążącej strony umowy, jest dokonywana zgodnie z regułami wykładni oświadczeń woli (umów) określonymi w art. 56 oraz 65 § 1 i 2 k.c."Podobnie w wyroku z dnia 21 listopada 2018 r., sygn. akt KIO 2322/18 Krajowa Izba Odwoławcza:
Natomiast Inżynier Kontraktu działający zgodnie z procedurami FIDIC, to nic innego jak, tzw. bezstronny kontroler. Prawo budowlane nie zawiera pojęcia Inżyniera Kontraktu. Funkcja ta została wprowadzona przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (skrót z jęz. francuskiego FIDIC) w związku z wejściem Polski do UE. Założeniem tej regulacji jest prowadzenie budowy zgodnie z ujednoliconymi zasadami ustalonymi przez FIDIC dla realizowania inwestycji budowlanych współfinansowanych ze środków strukturalnych. Umowy o roboty budowlane zawarte według przepisów FIDIC nazywane są kontraktem, którego stronami są inwestor i wykonawca.
Jak wynika z warunków FIDIC, Inżynier Kontraktu ma być niezależny i działać bezstronnie, bez względu na stosunek prawny łączący go z inwestorem. Mimo pośredniczenia we wszystkich umowach zawieranych między inwestorem a wykonawcą Inżynier Kontraktu nigdy nie może być stroną. Powinien zadbać o to, aby w umowach między inwestorem i wykonawcą istniała równowaga obowiązków oraz korzyści. Czy w czasie pełnienia przez Was samodzielnych funkcji technicznych na budowie dochodziło do sporów co do zakresu kompetencji pomiędzy Wami, a "inżynierem kontraktu", czy "kierownikiem kontraktu"? Jeśli tak, to na czym one polegały?
Czy istnieje potrzeba zmiany rozwiązań prawnych w tym zakresie?

Statystyki: autor: A.Falkowski — 17 paź 2019, 09:41

Orzeczenia sądowe • Re: NSA ws. odmowy GDDKiA na umieszczenie infrastruktury

pon., 02/09/2019 - 08:34
Pojawił się kolejny wyrok w tego sprawie II GSK 1906/17 klik.
Tu również sąd potwierdził, iż:Wychodząc z tego założenia NSA stwierdza, że trafny jest zarzut wadliwego oddalenia skargi w sytuacji, gdy decyzja GDDKiA narusza art. 107 § 3 k.p.a. Mimo obszerności uzasadnienie decyzji nie wykazuje wprost przesłanek odmowy, co przy decyzji uznaniowej, a z taką mamy do czynienia w rozpoznawanej sprawie jest istotną wadą uzasadnienia decyzji. Stan prawny sprawy jest niewątpliwy. Z treści art. 39 ust. 1 u.d.p. wynika, że w pasie drogowym nie można dokonywać czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszających jej trwałość oraz zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. Jednocześnie z art. 39 ust. 1a tej ustawy wynika, że to ograniczenie nie ma zastosowania do infrastruktury jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają, przy czym warto podkreślić, przepis ten nie wskazuje na warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Te ostatnie warunki wprost odnoszą się do dróg i ich usytuowania, zatem odwołanie się w decyzji tylko do takich warunków należy uznać za niewystarczające, o ile nie zostanie wykazane, że są to również warunki, o jakich stanowi art. 39 ust. 1a u.d.p. Tego skarżona decyzja nie precyzuje.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 02 wrz 2019, 08:34

Orzeczenia sądowe • Re: NSA ws. odmowy GDDKiA na umieszczenie infrastruktury

pon., 02/09/2019 - 08:34
Pojawił się kolejny wyrok w tego sprawie II GSK 1906/17 klik.
Tu również sąd potwierdził, iż:Wychodząc z tego założenia NSA stwierdza, że trafny jest zarzut wadliwego oddalenia skargi w sytuacji, gdy decyzja GDDKiA narusza art. 107 § 3 k.p.a. Mimo obszerności uzasadnienie decyzji nie wykazuje wprost przesłanek odmowy, co przy decyzji uznaniowej, a z taką mamy do czynienia w rozpoznawanej sprawie jest istotną wadą uzasadnienia decyzji. Stan prawny sprawy jest niewątpliwy. Z treści art. 39 ust. 1 u.d.p. wynika, że w pasie drogowym nie można dokonywać czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszających jej trwałość oraz zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. Jednocześnie z art. 39 ust. 1a tej ustawy wynika, że to ograniczenie nie ma zastosowania do infrastruktury jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają, przy czym warto podkreślić, przepis ten nie wskazuje na warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Te ostatnie warunki wprost odnoszą się do dróg i ich usytuowania, zatem odwołanie się w decyzji tylko do takich warunków należy uznać za niewystarczające, o ile nie zostanie wykazane, że są to również warunki, o jakich stanowi art. 39 ust. 1a u.d.p. Tego skarżona decyzja nie precyzuje.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 02 wrz 2019, 08:34

Informacje • LEX w portalu PIIB

czw., 29/08/2019 - 17:12
Każdy członek Izby posiada dostęp do portalu PIIB, w którym dostępne są różnego rodzaju narzędzia pomocne w pracy. Do grupy dotychczasowych systemów (np. Biblioteka norm PKN, E-Bistyp, czy E-learning) dołączył niedawno system informacji prawnej, nazywany powszechnie LEX.
Po zalogowaniu się w portalu PIIB Dostęp do niego znajduje się po ikoną: "Serwisy Wolters".

Statystyki: autor: A.Falkowski — 29 sie 2019, 17:12

Informacje • LEX w portalu PIIB

czw., 29/08/2019 - 17:12
Każdy członek Izby posiada dostęp do portalu PIIB, w którym dostępne są różnego rodzaju narzędzia pomocne w pracy. Do grupy dotychczasowych systemów (np. Biblioteka norm PKN, E-Bistyp, czy E-learning) dołączył niedawno system informacji prawnej, nazywany powszechnie LEX.
Po zalogowaniu się w portalu PIIB Dostęp do niego znajduje się po ikoną: "Serwisy Wolters".

Statystyki: autor: A.Falkowski — 29 sie 2019, 17:12

Orzeczenia sądowe • NSA ws. odmowy GDDKiA na umieszczenie infrastruktury

czw., 01/08/2019 - 11:19
Ważny wyrok z dnia 21 maja 2019 r. sygn. akt II GSK 1715/17 wydał Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie odmowy udzielenia zgody przez GDDKiA na umieszczenie kabli energetycznych. Ostatnio projektanci mają coraz więcej problemów w tej materii, a ustawodawca pomimo sygnalizowania konsekwentnie nie zmienia przepisów.

W załączonym wyroku NSA stwierdził m.in.:
Wychodząc z tego założenia NSA stwierdza, że trafny jest zarzut wadliwego oddalenia skargi w sytuacji, gdy decyzja GDDK narusza art. 107 § 3 KPA Mimo obszerności uzasadnienie decyzji nie wykazuje wprost przesłanek odmowy, co przy decyzji uznaniowej, a z taką mamy do czynienia w rozpoznawanej sprawie jest istotną wadą uzasadnienia decyzji. Stan prawny sprawy jest niewątpliwy. Z treści art. 39 ust. 1 DrPublU wynika, że w pasie drogowym nie można dokonywać czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszających jej trwałość oraz zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. Jednocześnie z art. 39 ust. 1a tej ustawy wynika, że to ograniczenie nie ma zastosowania do infrastruktury jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają, przy czym warto podkreślić, przepis ten nie wskazuje na warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Te ostatnie warunki wprost odnoszą się do dróg i ich usytuowania, zatem odwołanie się w decyzji tylko do takich warunków należy uznać za niewystarczające, o ile nie zostanie wykazane, że są to również warunki, o jakich stanowi art. 39 ust. 1a DrPublU. Tego skarżona decyzja nie precyzuje.

Co ważne, a wynika z art. 39 ust. 3 DrPublU, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w pasie drogowym mogą być lokalizowane obiekty i urządzenia niezwiązane z drogą i ruchem drogowym, ale wyłącznie za zezwoleniem. Zatem odmowa wydania takiego zezwolenia ma się łączyć z wykazaniem, że wniosek o zezwolenie nie jest szczególnie uzasadniony. Stwierdzenie, jak ma to miejsce w uzasadnieniu, że inwestycja może być prowadzona po działkach stanowiących własność prywatną nie przekonuje, choćby z tego powodu, że własność jest wartością konstytucyjną podlegającą ochronie, a logiczne wydaje się, że cele publiczne mogą być realizowane "wspólnie", oczywiście o ile dozwalają na to warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa, ale tej kwestii skarżona decyzja również nie podejmuje.

Wreszcie z treści art. 39 ust. 3 pkt 1 wprost wynika, że odmowa umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury, o których mowa w ust. 1a tego przepisu jest możliwe wyłącznie, gdy ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie w ruchu drogowym, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z gwarancji lub rękojmi związanych z drogą. Zatem wskazany przepis konkretyzuje powody odmowy, a więc odmawiając wydania zezwolenia nie można powołać się ogólnie na bezpieczeństwo, ale trzeba konkretnie wskazać na czym będzie polegało zagrożenie w ruchu drogowym. Ponadto wątpliwym wydaje się, a tak czyni organ, by przepisami odrębnymi mogły być przepisy niższej rangi niż ustawy. Wobec tego jeżeli na te przepisy organ się powołuje to ma wskazać na ustanowione w nich wprost zakazy, a nie przyjętą interpretację o ich istnieniu. Z tego też względu rozpoznawany zarzut należało uznać za zasadny.EDIT: wyrok dostępny jest też już w CBOSA: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/34607197C3
NSA ws GDDKiA - II GSK 1715_17.pdf

Statystyki: autor: A.Falkowski — 01 sie 2019, 11:19

Orzeczenia sądowe • NSA o ekspertyzie technicznej i badaniach geotechnicznych

czw., 01/08/2019 - 10:49
W wyroku z dnia 2019-06-18 sygn. akt II OSK 2057/17 Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się do kwestii obowiązku dołączania dwóch dokumentów, które wywołują wiele sporów pomiędzy organami AAB a projektantami, tj.:
- ekspertyzy technicznej, a także
- wyników badań geologiczno-inżynierskich oraz warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych.

NSA nie zgodził się ze stanowiskiem sądu I instancji, który wyrażał przekonanie, że oba te dokumenty powinny być obowiązkowo dołączone do projektu budowlanego, a organ powinien dokonać ich analizy.
Cytat z orzeczenia:
Podkreślić przy tym należy, że osoby odpowiedzialne za sporządzenie ekspertyzy, jako legitymujące się stosownymi uprawnieniami i wiedzą specjalistyczną, określają zakres badań i analiz niezbędnych do ustalenia okoliczności wyznaczonych § 206 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. Ekspertyza techniczna nie jest wymagana w każdym przypadku – jej sporządzenie jest konieczne, gdy wzniesienie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenie jego przydatności do użytkowania. Jeżeli osoba sporządzająca projekt budowlany, posiadająca stosowne uprawnienia (potwierdzone dołączonymi do projektu oświadczeniami, jak w niniejszej sprawie), nie stwierdzi tego rodzaju zagrożeń, ekspertyza jest zbędna (por. cyt. wcześniej wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lutego 2017 r., sygn. akt II OSK 1323/15, oraz wyrok z dnia 18 września 2013 r., sygn. akt II OSK 906/12, LEX nr 1 559 941). W konsekwencji, organy nie miały kompetencji do negowania ustaleń projektanta w tym zakresie ani podstaw, by prowadzić dalsze czynności w tym zakresie, co sprawia, że zalecenia sądu pierwszej instancji w tym zakresie były nieprawidłowe.

Nie można też zgodzić się z sądem pierwszej instancji, że doszło do naruszenia art. 34 ust. 3 pkt 4 Prawa budowlanego. Projekt budowlany powinien zawierać, w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz warunki geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych. Jeżeli projektant, który odpowiada za projekt, takich potrzeb nie widział, to organ architektoniczno-budowlany sam w ten projekt nie może ingerować.

Statystyki: autor: A.Falkowski — 01 sie 2019, 10:49

Orzeczenia sądowe • WSA ws wymagań przy pozwoleniu na rozbiórkę

śr., 10/07/2019 - 13:13
Ciekawy wyrok zapadł w kontekście bardzo obszernych wymagań organu AAB przy ubieganiu się przez inwestora o pozwolenie na rozbiórkę linii energetycznej. W wyroku WSA w Lublinie II SA/Lu 227/19 sąd stwierdził m.in.:
Postanowieniem tym skarżąca została wezwana do: załączenia map zasadniczych zaewidencjonowanych w Ośrodku Dokumentacji Geodezji i Kartografii z naniesioną siecią energetyczną i stanowiskami słupowymi; określenia długości sieci przeznaczonej do rozbiórki; załączenia prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane działek na których zlokalizowane są słupy; trwałego oprawienia projektu budowlanego i sporządzenia spisu zawartości projektu – w wykonaniu postanowienia skarżąca podała jedynie długość sieci objętej rozbiórką.

Przepisy Prawa budowlanego nie wymagają załączenia do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę żadnego z wymienionych w powyższym postanowieniu, dokumentów; obowiązki te mogłyby być zasadne tylko w odniesieniu do pozwolenia na budowę. Ustawodawca dla wniosku o pozwolenie na rozbiórkę przewidział bowiem znacznie mniejsze wymagania, niż dla wniosku o pozwolenie na budowę (art. 33 ust. 1 Pr.bud.).

Statystyki: autor: A.Falkowski — 10 lip 2019, 13:13

Opinie organów państwa • MI o szerokości zjazdów

pon., 01/07/2019 - 17:48
Otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Inwestycji odpowiadające na pytanie dotyczące określania szerokości jezdni zjazdu. Wystąpiliśmy z tym pytaniem, bowiem praktyka ustalania tej szerokości przez poszczególne organy bywała różna.
Na marginesie należy pozytywnie odnotować, że reakcja ministerstwa była bardzo szybka, za co dziękujemy.
Pytanie, a także odpowiedź na nie, znajdują się w załączniku.

Jednocześnie MI pozytywnie odniosło się do szeregu propozycji zmian jakie członkowie naszej izby - projektanci drogowi, zaproponowali do WT jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Odpowiedź MI ws zjazdów.pdf

Pismo do MI.pdf

Statystyki: autor: A.Falkowski — 01 lip 2019, 17:48

Strony