Egzamin na uprawnienia budowlane w XXXVI sesji - jesiennej odwołany!

W związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną w kraju Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 29 października 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie odwołania jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, która miała rozpocząć się egzaminem pisemnym w dniu 4 grudnia 2020 r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, oraz z części ustnej.

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2020 r. odbędzie się 4 grudnia 2020 r.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu pisemnego jest uiszczenie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne z tytułu przeprowadzenia egzaminu (II raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne) co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu. Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu.

Szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane określa załącznik nr 16 do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych (załącznik do uchwały Krajowej Rady PIIB nr 17/R/19 z dnia 16 października 2019 r.) - kliknij  .

Wykaz przepisów regulujących proces budowlanych oraz wykaz norm, których znajomość jest wymagana podczas egzaminu na uprawnienia budowlane w danej sesji egzaminacyjnej podaje każdorazowo do publicznej wiadomości Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB. - kliknij