Egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, oraz z części ustnej.

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2020 r. odbędzie się 22 maja 2020 r. o godz. 10:00.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju egzamin w sesji wiosennej, który miał się odbyć 22 maja 2020 roku został przesunięty.
Przewidywany nowy termin egzaminu to 4 września 2020 r. (sesja XXXV -wiosenna) oraz 4 grudnia 2020 r. (sesja XXXVI - jesienna).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu pisemnego jest uiszczenie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne z tytułu przeprowadzenia egzaminu (II raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne) co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu. Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu.

Szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane określa załącznik nr 16 do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych (załącznik do uchwały Krajowej Rady PIIB nr 17/R/19 z dnia 16 października 2019 r.) - kliknij  .

Wykaz przepisów regulujących proces budowlanych oraz wykaz norm, których znajomość jest wymagana podczas egzaminu na uprawnienia budowlane w danej sesji egzaminacyjnej podaje każdorazowo do publicznej wiadomości Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB. - kliknij