Informacje o zmianach przepisów - 2023 r.

Nowe akty prawne - nasze uwagi i propozycje
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Informacje o zmianach przepisów - 2023 r.

Post autor: A.Falkowski »

* Informacja nr 2/2023 z dnia 16.02.2023 r.

Dnia 15.02.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. poz. 297)

Data wejścia w życie: 02.03.2023 r.

Dokument dotyczy:
Wśród najważniejszych zmian w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia należy wymienić m.in.:
  • w § 3 w uproszczono procedurę przygotowania odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących budowli rolniczych, umożliwiając spełnienie warunków technicznych na podstawie ekspertyzy np. rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy zabezpieczeń przeciwpożarowych - w takich przypadkach inwestor nie będzie zobowiązany do uzyskania odstępstwa od warunków technicznych,
  • w § 5 zrezygnowano z konieczności zapewnienia drogi przeciwpożarowej do budowli rolniczej i urządzenia budowlanego z nią związanego, aczkolwiek w zakresie dojść i dojazdów w zamian dodano wyrażenie: „przystosowane do prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym umożliwiające dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej porze roku”,
  • modyfikacji uległy zapisy dotyczące otwartych zbiorników na nawozy naturalne płynne w określone obecnie w § 6 i § 29 obowiązującego rozporządzenia, w słowniczku umieszczono definicję zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika przede wszystkim z potrzeby dostosowania do przepisów odrębnych:
  • rozporządzenie to było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 81), które traci moc z dniem 02.03.2023 r. - zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240),
  • uwzględnia ono również potrzebę dostosowania do przepisów art. 506 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.), którym uchylono art. 25 ustawy z dnia 10 lipca 1997 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 668, z późn. zm.).
Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/297 .


--------------------------------------------


Dnia 14.02.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 291)

Data wejścia w życie: 14.02.2023 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Zmiana dotyczy:
Zmiana rozporządzenia wynika ze zmiany nazwy Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (Łukasiewicz-IMBiGS) wymienionego w tym dokumencie.

Wszelkie uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują moc.

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/291 .


--------------------------------------------


* Informacja nr 1/2023 z dnia 10.01.2023 r.

Dnia 09.01.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45)

Data wejścia w życie: 27.01.2023 r.

Dokument dotyczy:
Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy sposób wydawania i prowadzenia dziennika budowy w postaci papierowej i elektronicznej, w tym dokonywania wpisów;
2) format dziennika budowy w postaci papierowej;
3) szczegółowy sposób uwierzytelniania i autoryzacji w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy - „system EDB”.

Rozporządzenie to było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. poz. 1686), które straci moc z dniem 27 stycznia 2023 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1557).

Szczegółowe informacje o różnicach pomiędzy „starym” a "nowym" dziennikiem, a przede wszystkim o dzienniku w postaci elektronicznej (system EDB) - opublikowaliśmy na stronie: https://zpr.pdl.piib.org.pl/dziennik-bu ... stemie-edb .

Bieżące informacje o elektronicznych sposobach komunikacji w całym procesie budowlanym prezentujemy na stronie: https://zpr.pdl.piib.org.pl/cyfryzacja .

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/45 .


--------------------------------------------