Informacje o zmianach przepisów - 2020 r.

Nowe akty prawne - nasze uwagi i propozycje
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Informacje o zmianach przepisów - 2020 r.

Post autor: A.Falkowski »

* Informacja nr 10/2020 z dnia 28.12.2020 r.
W dniu 24.12.2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 poz. 2351)

Data wejścia w życie: 25.12.2020 r.

Zmiana dotyczy:
Do rozporządzenia dodano przepisy epizodyczne w zakresie obowiązujących wskaźników EP i współczynników przenikania ciepła Uc(max) i U(max).
W efekcie projektowany budynek objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę złożonym do 30 grudnia 2020 r., będzie mógł spełniać wymagania obecnie obowiązujących przepisów, tj. wskaźnik EP i współczynniki przenikania ciepła Uc(max) i U(max) będą dopuszczalne takie, jak obowiązują od 1 stycznia 2017 r. do 30 grudnia 2020 r. - nawet jeśli pozwolenie na budowę nie zostanie wydane do 30 grudnia 2020 r.
Natomiast wnioski, które wpłyną od 31 grudnia 2020 r., będą rozpatrywane już według wymagań nowych, tj. projektowany budynek będzie musiał spełniać wymagania dotyczące wskaźnika EP oraz współczynników Uc(max) i U(max) jakie będą obowiązywały od 31 grudnia 2020 r.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2351
Adres internetowy dokumenty zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0190001065


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 9/2020 z dnia 02.12.2020 r.
Dnia 01.12.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r. poz. 2127)

Data wejścia w życie: 01.01.2021 r.
1. art. 1 pkt 15 w zakresie:
a) art. 27 a, który wchodzi wżycie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa wart.18 pkt 1 ,
b) art. 27 b i art.27c, które wchodzą wżycie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa wart.18 pkt 2,
c) art. 27 d, który wchodzi wżycie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa wart.18 pkt 3,
d) art. 27 e, który wchodzi wżycie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa wart.18 pkt 4,
e) art. 27 f, który wchodzi wżycie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa wart.18 pkt 5,
f) art. 27 g ust.2 pkt 1, który wchodzi wżycie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złoże-nie deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa wart.18 pkt 6;
2. art. 2, który wchodzi wżycie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa wart.18 pkt 1;
3. art. 4, który wchodzi wżycie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa wart.18 pkt 7;
4. art. 10, który wchodzi wżycie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
5. art. 16, który wchodzi wżycie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa wart.18 pkt 1;
6. art. 20, który wchodzi wżycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiana dotyczy:
- Ustawa proponuje działania na rzecz udoskonalenia funkcjonującego od lutego 2019 r. pilotażowego instrumentu na rzecz termomodernizacji (w tym wymiany nieekologicznych źródeł ciepła) budynków jednorodzinnych osób ubogich energetycznie, zwanego dalej „Programem Stop Smog”.
- W celu zdiagnozowania i zidentyfikowania źródeł emisji z budynków przewiduje się utworzenie i uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, zwanej dalej „CEEB”.
- Wprowadza zmiany niezbędne do usprawnienia działania funkcjonującego rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze” zarządzanego przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „NFOŚiGW”.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0200002127
Adresy internetowe dokumentów zmienianych:
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0082231459 – Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 9910770335 - Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 995 i 1339)
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0200001333 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.1333)
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0200000122 - Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2020 r. poz.122, 568, 1086 i 1747)
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0200001219 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz.1219, 1378 i 1565)
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0160000831 - Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 264 i 284)
Historia przebiegu prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/Przebi ... xsp?nr=574


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 8/2020 z dnia 17.11.2020 r.
Dnia 16.11.2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2020 r. poz. 2026)

Data wejścia w życie: 01.12.2020 r.
uwaga: § 1 pkt 16 w zakresie § 18 oraz pkt 17–27 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Zmiana dotyczy:
Kluczowymi zagadnieniami uwzględnionymi w rozporządzeniu są zasady funkcjonowania rynku bilansującego energii elektrycznej, które obecnie są regulowane w art. 6 rozporządzenia rynkowego oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającym wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 213 z 28.11.2017 r. Nr 312, str. 6).
Ponadto nowelizuje się przepisy dotyczące przyłączania urządzeń do sieci elektroenergetycznej - zmienia się m.in. definicja przyłącza, tj. zastępuje się słowa „o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej” na „dostosowany do mocy przyłączeniowej”, co wynika z faktu, że dla przyłącza nie określa się mocy przyłączeniowej – moc przyłączeniową określa się dla obiektu i służy ona do zaprojektowania przyłącza (patrz definicja mocy przyłączeniowej § 2 pkt 9)
Nowelizacja rozszerza także zakres przedmiotowy rozporządzenia zgodnie z delegacją z art. 9 ust. 4 pkt 14 i 15 ustawy Prawo energetyczne.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2026
Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0070930623


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 7/2020 z dnia 18.09.2020 r.
W dniu 18.09.2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

Data wejścia w życie: 19.09.2020 r.

Zmiana dotyczy: Jest to w całości nowe rozporządzenie określające zakres i formę sporządzania projektu budowlanego - na jego podstawie traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935).
Realizuje ono zmianę ustawy - Prawo budowlane, która dokonała podziału projektu budowlanego na trzy odrębne części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, a także nowe opracowanie pod nazwą projekt techniczny. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 26 ustawy zmieniającej Prawo budowlane (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/471) - w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy - Prawo budowlane w brzmieniu dotychczasowym. Powyższe oznacza, że do dnia 19 września 2021 r. można dołączać do ww. wniosków projekt budowlany sporządzany według dzisiaj obowiązujących przepisów.

Tutaj znajduje się trzecia edycja poradnika przygotowanego przez Komisję Prawno-Regulaminową PIIB, który wyjaśnia jak nowy projekt budowlany będzie wyglądał, kiedy będą powstawały jego poszczególne części, a także jaki wpływ będą miały wprowadzane zmiany na pracę projektantów i kierowników budowy. Poruszona jest w nim także kwestia istotnych odstąpień od projektu budowlanego.
Ponadto w poradniku wskazano jakie istotne nowości wprowadza nowe rozporządzenie, a także udzielono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania zebrane od inżynierów budownictwa, związane z nowymi przepisami.

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1609

-------------------------------

W dniu 18.09.2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1608)

Data wejścia w życie: 19.09.2020 r.

Zmiana dotyczy: rozporządzenie wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 75).
Dodaje się przepisy, które m.in. nakładają obowiązek aby instalacje ogrzewcze i chłodnicze w określonych przypadkach były zaopatrzone w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach, przy czym dopuszcza się też stosowanie regulacji w strefie ogrzewanej lub chłodzącej.

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1608

-------------------------------

Uwaga:
Informujemy, że od 22 sierpnia obowiązuje nowe rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1429).
W § 31 tego rozporządzenia wprowadzana jest istotna zmiana przepisów mających wpływ na koszt opracowania mapy do celów projektowych - w przypadku słabej jakości danych zasobu geodezyjnego należy liczyć się z koniecznością ustalania granic przez wykonawcę prac geodezyjnych w przypadku sporządzania mapy do celów projektowych przy projektowaniu np. obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych w odległości mniejszej lub równej 3 m od granicy działki ewidencyjnej.
Wobec powyższego uczulamy, aby w przypadku wyceniania prac projektowych mieć na względzie obowiązywanie ww. przepisu.


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 6/2020 z dnia 31.07.2020 r.
W dniu wczorajszym, tj. 30.07.2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. 2020 r. poz. 1322)

Data wejścia w życie: 31.07.2020 r.

Rozporządzenie dotyczy:
Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, o której informowaliśmy w Informacji nr 3/2020 z dnia 04.05.2020 r. zaczyna obowiązywać dzisiaj, tj. 31 lipca 2020 r. Wprowadza ona liczne zmiany w zasadach udostępniania PZGiK i sposobie obliczania opłat. W związku z powyższym wydane zostało nowe rozporządzenie określające wzory wniosków o udostępnienie materiałów PZGiK, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO), które zastąpi obecnie obowiązujący akt (DzU z 2019 r. poz. 434). Od dzisiaj należy więc składać wnioski o udostępnienie np. wypisów z rejestru gruntów na nowych formularzach.
Niestety, z informacji uzyskanych w GUGiK - nie są one jeszcze dostępne w formie edytowalnej.

Edit: dzisiaj, tj. 04.08.2020 r. na stronie internetowej GUGiK umieszczono edytowalne formularze o udostępnianie materiałów zasobu :
- wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu,
- wniosek o udostępnianie materiałów PZGiK.
Materiały odstępne są tutaj: http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/04. ... raficznego

Adres internetowy dokumentu: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1322


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 5/2020 z dnia 02.07.2020 r.
UWAGA - WZROST OPŁAT ZA DECYZJE WZ I ULICP

Tarcza antykryzysowa 4.0 w art. 50 zmienia ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. W wyniku tej zmiany cena za decyzje o warunkach zabudowy (WZ), a tym samym również decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) będzie wynosiła 598 zł, zamiast dotychczasowych 107 zł.

Przepis ten wchodzi w życie 24 lipca 2020 r. Jeżeli więc w swoich umowach na wykonanie prac projektowych macie Państwo obowiązek poniesienia kosztów wydania takich decyzji, to warto się pospieszyć i złożyć wniosek do 23 lipca br.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0200001086


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 4/2020 z dnia 16.05.2020 r.
W dniu 15.05.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 875)

Data wejścia w życie: 16.05.2020 r.
Uwagi: z wyjątkami opisanymi w art. 76 ustawy.

Zmiana dotyczy: ustawa uchyla art. 15zzr i 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695), które zawieszały bieg terminów m.in. w postępowaniach administracyjnych na czas zagrożenia epidemicznego i epidemii. Utrudnia to w znacznym stopniu prowadzenie postępowań administracyjnych i w wielu przypadkach uniemożliwia wydanie decyzji.
Tym samym w ciągu 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy terminy, o których była mowa w art. 15zzr ust. 1 i 15zzs, których bieg nie rozpoczął się rozpoczną swój bieg, a terminy zawieszone będą biegły dalej.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/875

Adres internetowy dokumentu zmienianego:
- http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0200000374 - Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Historia prac nad projektem ustawy: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/Przeb ... xsp?nr=344


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 3/2020 z dnia 04.05.2020 r.
W dniu 30.04.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych (Dz. U. 2020 poz. 782)

Data wejścia w życie: 31.07.2020 r.
Uwagi: art. 1 pkt 35 lit. c tiret pierwsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Zmiana dotyczy:
Najbardziej istotne z punktu widzenia procesu budowlanego zmiany dotyczą:
do ustawy PGiK wprowadzono definicje: mapy do celów projektowych i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, a także adekwatnie zmieniany jest słowniczek ustawy - Prawo budowlane nawiązujący w zakresie powyższych definicji do Prawa geodezyjnego i kartograficznego,
w przypadku narady koordynacyjnej przeprowadzanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, starosta wyznacza termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia uczestników,
przepisów dotyczących narad koordynacyjnych nie stosuje się do projektowanych sieci uzbrojenia terenu sytuowanych w całości w granicach terenu zamkniętego lub części takich sieci sytuowanych w granicach terenu zamkniętego. O usytuowaniu sieci lub ich części położonych w granicach terenu zamkniętego decyduje projektant w uzgodnieniu z podmiotem, który zarządza terenem zamkniętym - tym samym usunięto przypadek mówiący o sytuowaniu sieci w przeważającej części w granicach terenu zamkniętego,
podwyższono część opłat za usługi geodezyjne, wprowadzono zryczałtowane opłaty dla geodetów za udostępnianie materiałów zasobu dotyczących zgłoszonych prac geodezyjnych (np. 100 zł za obszar objęty zgłoszeniem pracy do 1 ha),
w ustawie - Prawo budowlane dodano art. 27a mówiący o tym, że w trakcie projektowania i budowy obiektu budowlanego wykonanie czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa zapewnia:
"1) inwestor – w zakresie opracowania mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania projektu budowlanego;
2) kierownik budowy, a jeżeli nie został ustanowiony – inwestor – w zakresie pozostałych czynności geodezyjnych wykonywanych w trakcie budowy obiektu budowlanego, w szczególności dotyczących wytyczenia obiektu budowlanego w terenie, wykonywania pomiarów kontrolnych oraz pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektu budowlanego."


Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0200000782

Adresy internetowe dokumentów zmienianych:
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0190001186 – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 9971150741 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0030800717 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0200000310 - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/Przebi ... xsp?nr=130


------------------------------------------------------------* Informacja nr 2/2020 z dnia 18.04.2020 r.
W dniu 17.04.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695)

Data wejścia w życie: 18.04.2020 r.
Uwagi: z wyjątkami opisanymi w art. 118 ustawy.

Zmiana dotyczy: obszerna zmiana wielu ustaw, których zasadniczym celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym pandemii wywołanej koronawirusem. Część zmian dotyczy również zagadnień z zakresu Prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także biegu terminów postępowań administracyjnych.

W ustawie - Prawo budowlane wprowadza się definicję przenośnego wolnostojącego masztu antenowego. Zmiany mają na czas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej w maksymalny sposób skrócić budowlaną procedurę administracyjną dla przenośnych wolno stojących masztów antenowych, w przypadku, gdy inwestorem będzie przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
Jednocześnie zagwarantowano organom administracji architektoniczno-budowlanej możliwość zgłoszenia sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia w przypadku gdy wykonywanie robót budowlanych lub sam obiekt objęty zgłoszeniem może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, z jednoczesnym zobowiązaniem inwestora do wstrzymania wykonywania robót budowlanych lub do rozbiórki obiektu.

W większości podtrzymane zostały zasady prowadzenia postępowań administracyjnych, a tym również w ramach wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. Oznacza to, iż nadal funkcjonują w tym procesie ograniczenia wprowadzone w art. 15zzr i 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568), które mówią o terminach administracyjnych jakie nie rozpoczynają się lub ulegają zawieszeniu na czas zagrożenia epidemicznego i epidemii. Utrudnia to w znacznym stopniu prowadzenie postępowań administracyjnych i w wielu przypadkach uniemożliwia wydanie decyzji.
W ustawie, która właśnie weszła w życie zrobiono wyjątek od ww. zasad jedynie dla części postępowań administracyjnych, w tym m.in. przy:
- opiniowaniu i uzgadnianiu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektu planu miejscowego oraz projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
- opiniowaniu projektu gminnego programu rewitalizacji,
- wydaniu decyzji o warunkach zabudowy,
- wydaniu decyzji lokalizacyjnych w ramach specustaw.
Terminy w tych ww. postępowaniach już wszczętych rozpoczynają bieg, a terminy rozpoczęte biegną w dalszym ciągu - od dnia 18 kwietnia br.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/695

Adresy internetowe dokumentów zmienianych:
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0190001186 – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
- http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0200000374 - Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/Przebi ... xsp?nr=330


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 1/2020 z dnia 19.03.2020 r.
W dniu 18.03.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 471)

Data wejścia w życie: 19.09.2020 r.

Uwagi: z wyjątkiem art. 5 pkt 2 lit. b w zakresie art. 7 ust. 8g2 i 8g5, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiana dotyczy: obszerna zmiana ustawy Prawo budowlane, w szczególności dokonująca podziału projektu budowlanego na trzy odrębne części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, a także nowe opracowanie pod nazwą projekt techniczny.
Tutaj znajduje się poradnik przygotowany przez Komisję Prawno-Regulaminową PIIB, który wyjaśnia jak nowy projekt budowlany będzie wyglądał, kiedy będą powstawały jego poszczególne części, a także jak wpłyną na pracę projektantów i kierowników budowy. Poruszona jest w nim także kwestia istotnych odstąpień od projektu budowlanego.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/471

Adresy internetowe dokumentów zmienianych:
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0190001186 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 9850140060 - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 9910810351 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 9950160078 - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 9970540348 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 9971150741 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0010720747 - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0030800717 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0030800721 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0040920881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0062251635 - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0081991227 - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Historia prac nad projektem ustawy: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/Przeb ... xsp?nr=121