Informacje o zmianach przepisów - 2021 r.

Nowe akty prawne - nasze uwagi i propozycje
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Informacje o zmianach przepisów - 2021 r.

Post autor: A.Falkowski »

* Informacja nr 13/2021 z dnia 31.12.2021 r.

Dnia 29.12.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)

Data wejścia w życie: 01.01.2022 r.

Zmiana dotyczy:
Opublikowane rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 1389), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2458
Adres internetowy dokumentu dotychczasowego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0041301389

---------------------------------------------------

Dnia 29.12.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (dz. U. z 2021 r. poz. 2462)

Data wejścia w życie: 03.01.2022 r.

Rozporządzenie dotyczy:
Określa ono urzędowy wzór formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy, w tym w formie dokumentu elektronicznego.

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2462


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 12/2021 z dnia 13.12.2021 r.

Dnia 10.12.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. U. z 2021 r. poz. 2280)

Data wejścia w życie: 25.12.2021 r.

Zmiana dotyczy:
Rozporządzenie dostosowuje treść obecnego rozporządzenia do treści ustawy – Prawo budowlane poprzez skreślenie wyrazów: „poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta” w odniesieniu do aktualnej mapy (lub jej kopii), na jakiej sporządza się część rysunkową projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2280
Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0200001609

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 08.12.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (dz. U. z 2021 r. poz. 2264)

Data wejścia w życie: 30.12.2021 r.

Zmiana dotyczy:
Rozporządzenie wydłuża do 30.06.2022 r. okres przejściowy uzyskania krajowej deklaracji właściwości użytkowych dla zespołów pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0210002264
Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0200002297

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 09.12.2021 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (dz. U. z 2021 r. poz. 2269)

Data wejścia w życie: 24.12.2021 r.
Uwaga:
1) art. 1 pkt 35 oraz art. 12 wchodzą w życie z dniem 10 grudnia 2021 r.
2) art. 13:
a) pkt 1 lit. a-d, pkt 2 i 4 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2024 r.
b) pkt 1 lit. e wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
3) art. 1 pkt 19 i 20 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.
4) art. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze w zakresie lit. b oraz tiret drugie i lit. b oraz art. 4 pkt 1 lit. a tiret pierwsze w zakresie lit. b oraz tiret drugie i lit. b wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.
5) art. 1 pkt 21 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2028 r.

Zmiana dotyczy:
Ustawa ma służyć lepszemu wsparciu rozwoju elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, a tym samym zachęcić konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami, a także wprowadzono także niezbędne pojęcia i rozwiązania dotyczące planowanego powstania infrastruktury tankowania wodoru.
Ponadto ustawa transponuje do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0210002269

Adres internetowy dokumentów zmienianych:
Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0210001093
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0190002019
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0180000317
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0010620627
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0001221321
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 9970540348

Przebieg procesu legislacyjnego: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/Przeb ... sp?nr=1633


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 11/2021 z dnia 03.10.2021 r.

Dnia 02.10.2021 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1986)

Data wejścia w życie: 03.01.2022 r.

Zmiana dotyczy:
Ustawa zmienia Prawo budowlane dopuszczając budowę budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę (wymagane jest zgłoszenie z projektem budowlanym) oraz bez dziennika i kierownika budowy. Warunki skorzystania z tej procedury to:
- dotyczy budynków wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych,
- obszar oddziaływania takiego budynku musi mieścić się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany,
- budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej po otrzymaniu zgłoszenia budynku o powierzchni zabudowy do 70 m2 nie będzie miał prawa (ustawa przesądza, że w tym przypadku nie stosuje się art. 30 ust. 4b zdanie drugie, ust. 5 zdanie drugie i trzecie, ust. 5aa, 5c, 5d i 6–7):
- dokonać jego sprawdzenia w zakresie m.in. kompletności, zgodności PZT i PAB z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy, czy posiadania przez projektanta odpowiednich uprawnień budowlanych,
- wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia,
- nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

Wymagania jakie musi spełnić inwestor korzystający z tej procedury to złożenie następujących oświadczeń:
a) do zgłoszenia budowy:
- pod rygorem odpowiedzialności karnej, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – jednak ustawa nie precyzuje tego przepisu, pomimo jego karnego charakteru,
- o przyjęciu odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,
- o kompletności dokumentacji dołączonej do zgłoszenia.
b) do zawiadomienia o zakończeniu budowy:
- o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku po jego wybudowaniu, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- o zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Natomiast zasadnicze zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczą:
- wskazania terminów wydania decyzji o warunkach zabudowy (WZ) - 21 dni w przypadku budynków o powierzchni zabudowy do 70 m2, a także 90 dni w przypadku pozostałych obiektów budowlanych,
- postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej 500 zł za przekroczenie ww. terminów wszczyna się z urzędu, jeżeli podmiot, który wystąpił z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesie żądanie wymierzenia tej kary,
- uzgodnienie decyzji WZ budynków o powierzchni zabudowy do 70 m2 przez odpowiednie organy zostało skrócone do 7 dni,
- stroną postępowania o wydanie WZ dotyczącej takich budynków jest wyłącznie wnioskodawca.

W efekcie ustawa wzmacnia mechanizmy dotyczące realizacji inwestycji w oparciu o decyzje WZ, kosztem zorganizowanego planowania przestrzennego. Nie jest to zgodne z opiniami specjalistów od planowania przestrzennego, a także ze strategicznymi dokumentami rządowymi, w których możemy przeczytać m.in. (na przykładzie Krajowego Planu Odbudowy, str. 14):
"Pokrycie Polski miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (akty prawa miejscowego umożliwiające racjonalne i długoterminowe planowanie inwestycji) wynosiło w 2019 r. 31%. Ponadto nie zawsze miejscowe plany są sporządzane dla obszarów intensywnego rozwoju (m.in. miasta i obszary powiązane z nimi funkcjonalnie), co powoduje konieczność prowadzenia inwestycji w oparciu o specustawy i decyzje administracyjne o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Generuje to nadmierne koszty funkcjonowania gminy, destabilizując jej finanse, wzmacnia zagrożenie korupcją oraz zwiększa niepewność i ryzyko inwestycji. Przyczynia się też do zjawiska rozlewania się sieci osadniczej i suburbanizacji oraz utraty wartości środowiskowej terenów wykorzystywanych dotychczas przez rolnictwo lub leśnictwo. Jej koszty – także społeczne – często ponoszą mieszkańcy w postaci wyższych opłat lokalnych, czy dodatkowego czasu na dojazd by skorzystać z usługi publicznej."

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1986
Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0200001333
Przebieg procesu legislacyjnego: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/Przeb ... sp?nr=1534


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 10/2021 z dnia 20.09.2021 r.

Dnia 17.09.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (dz. U. z 2021 r. poz. 1722)

Data wejścia w życie: 19.09.2021 r.

Rozporządzenie dotyczy:
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 2117), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210001722


---------------------------------------------------

Dnia 17.09.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (dz. U. z 2021 r. poz. 1719)

Data wejścia w życie: 19.09.2021 r.

Rozporządzenie dotyczy:
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz. U. poz. 1231), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210001719


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 9/2021 z dnia 17.09.2021 r.

Dnia 14.09.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (dz. U. z 2021 r. poz. 1686)

Data wejścia w życie: 19.09.2021 r.

Rozporządzenie dotyczy:
Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z nowelizacji Prawa budowlanego, dokonanego ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471).
Nie wprowadza ono zasadniczych zmian w stosunku do obowiązujących w tym zakresie regulacji zawartych w dotychczasowym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Z opisem innych wprowadzonych zmian można zapoznać się tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//573 ... 519207.pdf .

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210001686

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z docierającymi do izby sygnałami o brakach we wnioskach o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia dokumentu, który nie wynika bezpośrednio z Prawa budowlanego przypominamy, że zgodnie art. 30 ust. 8 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 777 z późn. zm.):

"8. W przypadku gdy inwestor występuje z wnioskiem o pozwolenie na budowę albo dokonuje zgłoszenia rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej związanej z rozbudową, nadbudową lub przebudową instalacji technicznej wewnątrz budynku, a:
1) budynek jest wyposażony w instalację, o której mowa w ust. 6 - do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia dołącza się oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o istnieniu w budynku takiej instalacji;
2) budynek nie jest wyposażony w instalację, o której mowa w ust. 6 - wnioskiem albo zgłoszeniem należy objąć również wykonanie takiej instalacji."

W związku z powyższym zachęcamy do informowania inwestora o wymogu wynikającym z powyższego przepisu i z art. 30 ust. 6 ww. ustawy, który brzmi:
"6. W celu zapewnienia świadczenia użytkownikom usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania cyfrowych programów radiowych i telewizyjnych w wysokiej rozdzielczości przez różnych dostawców usług inwestor wyposaża budynek, zgodnie z przepisami w sprawie warunków techniczno-budowlanych wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 282), w instalację telekomunikacyjną stanowiącą część składową nieruchomości, umożliwiającą przyłączenie do publicznych sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych do świadczenia tych usług, przy zachowaniu zasady neutralności technologicznej."


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 8/2021 z dnia 29.06.2021 r.

Dnia 29.06.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. U. z 2021 r. poz. 1169)

Data wejścia w życie: 01.07.2021 r.

Rozporządzenie dotyczy:
Nowe rozporządzenie zostało wydane w związku z uchwaleniem ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa - wprowadzającej cyfryzację w procedurach budowlanych. Zmiana przepisów budowlanych wprowadzona powyższą ustawą umożliwia od 1 lipca 2021 r. sporządzanie projektu budowlanego w postaci:
1) papierowej albo
2) elektronicznej.

Główne założenia projektu budowlanego w postaci elektronicznej, to:
- stronę tytułową, spis treści, spis załączników, część opisową i część rysunkową projektu budowlanego w postaci elektronicznej zapisuje się w plikach komputerowych w formacie PDF, o wielkości pliku nieprzekraczającej 150 MB;
- każdy plik projektu budowlanego musi być oznaczony (nazwany) w odpowiedni sposób, określony w załączniku do rozporządzenia. Jeśli projekt składa się z więcej niż jednego pliku, to każdy z nich stanowi osobny tom, będący odpowiednikiem oprawy wielotomowej projektu w postaci papierowej.
- rozwiązania projektowe w części rysunkowej należy obowiązkowo sporządzić w postaci wektorowej. Ale już podkład do projektu, np. mapa, na której sporządzana będzie elektroniczna postać PZT - może być w postaci rastrowej;
- każdy projektant i sprawdzający (jeśli był wymagany) biorący udział w opracowaniu lub sprawdzeniu danej części projektu budowlanego w zakresie objętym danym plikiem komputerowym, musi opatrzyć ten plik kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Nie ma więc potrzeby zakupu usługi podpisu elektronicznego, gdyż można skorzystać z podpisu zaufanego, którego szczegółowy sposób korzystania został pokazany tutaj: https://tiny.pl/7vfqq.

Więcej szczegółów dotyczących sposobu sporządzania projektu budowlanego po zmianie rozporządzenia dostępna jest na stronie: https://www.piib.org.pl/aktualnosci/inf ... tronicznej.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1169
Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0200001609
Ujednolicony tekst rozporządzenia z zaznaczonymi zmianami: https://tiny.pl/9h6rk

---------------------------------------------------------------


Dnia 29.06.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (dz. U. z 2021 r. poz. 1170)

Data wejścia w życie: 01.07.2021 r.

Rozporządzenie dotyczy:
To rozporządzenie również zostało wydane w związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2021 r. cyfryzacji w procedurach budowlanych. Od tego dnia straci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. poz. 1493).
Zasadniczą nowością w porównaniu do obowiązującego wzoru oświadczenia jest brak obowiązku wskazania tytułu, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1170
Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0160001493

---------------------------------------------------------------


Dnia 28.06.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (dz. U. z 2021 r. poz. 1154)

Data wejścia w życie: 01.07.2021 r.

Rozporządzenie dotyczy:
Jest to nowe rozporządzenie, które dotąd nie miało swojego odpowiednika w procesie budowlanym. Wskazuje ono jakie informacje powinien umieści organ AAB we wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1154


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 7/2021 z dnia 19.05.2021 r.

Dnia 03.02.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz. U. 2021, poz. 913)

Data wejścia w życie: 01.07.2021 r.

Rozporządzenie dotyczy:
Nowe rozporządzenie zostało wydane w związku z uchwaleniem ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa - wprowadzającej cyfryzację w procedurach budowlanych

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/913

-------------------------------


Dnia 14.05.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (Dz. U. 2021, poz. 892)

Data wejścia w życie: 29.05.2021 r.

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000892

-------------------------------


Dnia 07.05.2021 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 868)

Data wejścia w życie: 22.05.2021 r.
Uwaga:
- art. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 i 6 wchodzą w życie z dniem 8 maja
- art. 1 pkt 10 lit. b wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
- art. 1 pkt 1 lit. b, pkt 4 i 26 oraz art. 13 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Zmiana dotyczy:
Ustawa dostosowuje przepisy związane z efektywnością energetyczną do rozwiązań obowiązujących w UE, doprecyzowuje części pojęć w procesie wydawania świadectw efektywności energetycznej, wprowadza możliwości realizacji obowiązku dotyczącego efektywności energetycznej w formie programów dofinansowań wymiany urządzeń grzewczych u odbiorców końcowych.
Ponadto ustawa wprowadza tzw. rejestr oszczędności finalnej, w którym gromadzone będą dane oraz informacje dotyczące wysokości uzyskanej oszczędności energii finalnej.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000868
Adres internetowy dokumentów zmienianych:
- Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0160000831
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0010620627
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 9970540348
Historia przebiegu prac nad projektem ustawy: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/Przeb ... xsp?nr=957


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 6/2021 z dnia 29.04.2021 r.

Dnia 28.04.2021 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 784)

Data wejścia w życie: 13.05.2021 r.

Ustawa dotyczy:
Opublikowana ustawa wprowadza m.in. następujące zmiany:
1. Umożliwia wnioskowanie do organu odwoławczego o wstrzymanie natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej.
2. Umożliwia wniesienie zażalenia na postanowienie organu odwoławczego o odmowie wstrzymania natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej oraz postanowienia o wstrzymaniu natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej, wraz z prawem do wniesienia skargi do sądu na rozstrzygnięcie w tej sprawie.
3. Wprowadza przesłanki, na podstawie których sąd administracyjny może wstrzymać wykonanie ostatecznej decyzji środowiskowej.
4. Wprowadza obligatoryjne zawieszenie postępowania w sprawie zezwolenia na inwestycję w przypadku wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej.
5. Umożliwia wniesienie odwołania od zezwolenia na inwestycję w zakresie zgodności z decyzją środowiskową przez strony postępowania w sprawie decyzji środowiskowej oraz organizacje ekologiczne.
6. Umożliwia złożenie skargi do sądu administracyjnego w tym zakresie, a także wnioskowanie w tej skardze o wstrzymanie zezwolenia na inwestycję.
7. Wprowadza obowiązek udostępnienia treści zezwolenia na inwestycję w Biuletynie Informacji Publicznej.
8. Wprowadza obowiązek udostępnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto w przepisach specustaw inwestycyjnych (m.in. w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawie o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, i in.):
1) złagodzono istniejące ograniczenia możliwości stwierdzenia nieważności decyzji inwestycyjnej przez wydłużenie okresu, którego upływ uniemożliwia stwierdzenie nieważności ostatecznego zezwolenia na inwestycję, do 60 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę;
2) złagodzono istniejące ograniczenia skutków kontroli sądowej przez wydłużenie okresu, po upływie którego sąd administracyjny może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 § 1 pkt 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi lub art. 156 § 1 kpa;
3) wprowadzono uprawnienie sądu do wstrzymania wykonania zezwolenia na inwestycję na podstawie art. 61 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w przypadku kiedy decyzja ta została wydana po postępowaniu, w ramach którego przeprowadzono ponowną ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
5) wprowadzono uprawnienie sądu do wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć realizowanych na podstawie tych specustaw;
6) wprowadzono uprawnienie organów rozpatrujących odwołanie od decyzji środowiskowej i zezwolenia na inwestycję, dające możliwość wstrzymania wykonania decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Nowelizacja zmienia również przepisy Prawa budowlanego, w tym m.in. nakłada obowiązek dołączenia do wniosku o pozwolenie na budowę - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotyczy to oczywiście przypadku zamierzenia budowlanego poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach).

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/784
Adresy internetowe dokumentów zmienianych:
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0081991227 - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247)
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0200001333 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 282)
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0030800717 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r. poz.741)
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0030800721 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363)
- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0210000624 - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624)
Historia przebiegu prac nad projektem ustawy:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/Przeb ... 81006854B8


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 5/2021 z dnia 11.03.2021 r.

Przypominamy, że od lutego br. na portalu https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ można składać drogą elektroniczną wnioski w najprostszych procedurach budowlanych, np. zgłoszenie robót budowlanych (lecz na razie dotyczy to robót bez wymaganego projektu budowlanego), zgłoszenie rozbiórki, pozwolenie na rozbiórkę, zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, itp.
Jednocześnie uzupełniamy informację o nowych obowiązujących wzorach wniosków dotyczących tych procedur, które w ostatnich dniach zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw i będzie z nich można korzystać od lipca, tj.:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz. U. 2021, poz. 410)
Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000410
Data wejścia w życie: 1 lipca 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę (Dz. U. 2021, poz. 440)
Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/440
Data wejścia w życie: 1 lipca 2021 r.

-------------------------------

Dnia 10.03.2021 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim:
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r. (M.P. 2021 poz. 264)

Data wejścia w życie: 18.02.2021 r.

Dokument dotyczy:
Polityka energetyczna Polski zakłada m.in., że w 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23% - nie mniej niż 32% w elektroenergetyce (głównie enerrgia wiatrowa i PV), 28% w ciepłownictwie, 14% w transporcie (z dużym wkładem elektromobilności).
W 2033 r. ma zostać uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków.

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/MP/2021/264


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 4/2021 z dnia 28.02.2021 r.

Przypominamy, że od kilku dni na portalu https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ można składać drogą elektroniczną wnioski w najprostszych procedurach budowlanych, np. zgłoszenie robót budowlanych (lecz na razie dotyczy to robót bez wymaganego projektu budowlanego), zgłoszenie rozbiórki, pozwolenie na rozbiórkę, zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, itp.
Jednocześnie uzupełniamy informację o nowych obowiązujących wzorach wniosków dotyczących tych procedur, które w ostatnich dniach zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw, tj.:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (Dz. U. 2021, poz. 335)
Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000335
Data wejścia w życie: 1 lipca 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (Dz. U. 2021, poz. 338)
Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000338
Data wejścia w życie: 1 lipca 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (Dz. U. 2021, poz. 346)
Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000346
Data wejścia w życie: 26 lutego 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (Dz. U. 2021, poz. 356)
Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/356
Data wejścia w życie: 1 lipca 2021 r.


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 3/2021 z dnia 19.02.2021 r.

Informujemy, że od kilku dni na portalu https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ można składać drogą elektroniczną wnioski w najprostszych procedurach budowlanych, np. zgłoszenie robót budowlanych (lecz na razie dotyczy to robót bez wymaganego projektu budowlanego), zgłoszenie rozbiórki, pozwolenie na rozbiórkę, zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, itp.
Jednocześnie w ostatnich dniach zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw nowe obowiązujące wzory wniosków dotyczące tych procedur (a kolejne czekają na opublikowanie, o czym będziemy na bieżąco informować), tj.:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (Dz. U. 2021, poz. 296)
Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000296
Data wejścia w życie: 17 lutego 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 297)
Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000297
Data wejścia w życie: 17 lutego 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (Dz. U. 2021, poz. 298)
Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000298
Data wejścia w życie: 17 lutego 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 304)
Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000304
Data wejścia w życie: 18 lutego 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 308)
Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000308
Data wejścia w życie: 19 lutego 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki (Dz. U. 2021, poz. 314)
Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000314
Data wejścia w życie: 19 lutego 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (Dz. U. 2021, poz. 322)
Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000322
Data wejścia w życie: 20 lutego 2021 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 12.02.2021 r. został opublikowany w Dzienniku Ustaw:
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2021 r. sygn. akt P 15/17 (Dz. U. 2021, poz. 282)

Data wejścia w życie: 12.02.2021 r.

Wyrok dotyczy:
Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 91a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w zakresie obejmującym zwrot: „ , użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami”, jest niezgodny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Zdaniem TK zawarte w art. 91a prawa budowlanego sformułowanie „użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami” jest przykładem przepisu blankietowego. Trybunał zwrócił uwagę, że ustawodawca nie sprecyzował, jakie przepisy powinny być wzięte pod uwagę podczas interpretacji zawartego w art. 91a prawa budowlanego zwrotu „użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami”. Nie wskazał, czy chodzi wyłącznie o przepisy związane z bezpieczeństwem użytkowania obiektu określone w prawie budowlanym, czy też o wszystkie przepisy prawa budowlanego, czy też nawet o przepisy związane z użytkowaniem obiektów budowlanych, które wynikają z licznych ustaw wyszczególnionych przez sąd w pytaniu prawnym.
Co więcej, ustawodawca, posługując się jedynie wyrażeniem „przepisy”, nie określił nawet, czy chodzi o przepisy o mocy ustawy, czy też dopuścił w tym wypadku stosowanie aktów podustawowych.

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000282 , https://trybunal.gov.pl/s/p-1517


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 2/2021 z dnia 05.02.2021 r.
Dnia 03.02.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. U. 2021, poz. 225)

Data wejścia w życie: 18.02.2021 r.

Rozporządzenie dotyczy:
W rozporządzeniu zawarto wykaz realizowanych przez Inwestorów Inwestycji Towarzyszących budowie CPK, w tym m.in. inwestycji w linie kolejowe, drogi publiczne, sieci przesyłowe, lotniska użytku publicznego. Przy realizacji tych inwestycji inwestorzy mogą korzystać z rozwiązań zawartych w specustawach:
1) z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w zakresie dróg publicznych;
2) z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - w zakresie linii kolejowych;
3) z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych - w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu, ropy naftowej i produktów pochodnych oraz sieci ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej;
4) z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego - w zakresie lotnisk użytku publicznego.
Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDet ... 0210000225 , https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/225

-------------------------------------------------------------------

Dnia 03.02.2021 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. 2021, poz. 234)

Data wejścia w życie: 18.02.2021 r.
Uwaga: wyjątkiem jest art. 29 ust. 7 i 8, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Ustawa dotyczy:
Dokument wyznacza ramy prawne do rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Zmienia ona również szereg innych ustaw, m.in.:
z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym
z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000234


------------------------------------------------------------


* Informacja nr 1/2021 z dnia 05.01.2021 r.
W dniu 04.01.2021 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. 2021 poz. 11)

Data wejścia w życie: 19.01.2021 r. z wyjątkiem:
1) art. 6 pkt 1 i 3, pkt 4 lit. e i f, pkt 14 lit. b i c, pkt 15 lit. a, pkt 17 i 21, art. 11 pkt 4 lit. c i pkt 7 lit. b w zakresie dodawanego ust. 1e oraz pkt 8, art. 16, art. 20 pkt 5, art. 24, art. 48 i art. 49, które wchodzą w życie 05.01.2021 r.;
2) art. 6 pkt 4 lit. a i d, pkt 5–7, pkt 9 lit. c i d, pkt 13, pkt 14 lit. a i d, pkt 15 lit. b i c, pkt 16, 18, 22 i 23 oraz art. 25,
które wchodzą w życie 04.02.2021 r.;
3) art. 14 pkt 1–3, pkt 4 lit. a i b, pkt 6, 7, 9–13 i 15–22 oraz art. 41–44, które wchodzą w życie 05.03.2021 r.;
4) art. 6 pkt 2, 8, pkt 9 lit. a i b, pkt 10–12, 19 i 20, art. 7 pkt 13, art. 11 pkt 1–3, pkt 4 lit. a i b, pkt 5, 6 i pkt 7 lit. a, lit. b w zakresie dodawanych ust. 1b–1d oraz lit. c–h, pkt 9–11, art. 12 oraz art. 14 pkt 14, które wchodzą w życie z dniem 01.07.2021 r.;
5) art. 7 pkt 17, art. 26 ust. 1 i art. 29, które wchodzą w życie z dniem 01.012022 r.;
6) art. 8 pkt 2 w zakresie dotyczącym art. 3e ust. 2 i 3 oraz art. 35, które wchodzą w życie z dniem 01.01.2023 r.

Ustawa dotyczy:
Projekt ustawy w pierwotnym brzmieniu skupiał się głównie na kwestii wsparcia budownictwa komunalnego i społecznego budownictwa czynszowego. Jednak w toku prac parlamentarnych dokument został rozszerzony o zagadnienia, które inżynierów budownictwa bardziej interesują z zawodowego punktu widzenia, tj. umożliwiające sporządzanie projektów budowlanych i składanie wniosków w procesie budowlanym w formie elektronicznej. Zmiany Prawa budowlanego są zawarte w art. 6 ww. ustawy.
Wejście w życie przepisów ustawy w zakresie zmian Prawa budowlanego podzielono na cztery etapy:
Pierwszy etap
Najszybciej, tj. dzisiaj (05.01.2021 r.), wchodzą w życie przepisy naprawiające błędy z ostatnich nowelizacji Prawa budowlanego, a także zmieniona zostanie definicja obiektu liniowego, do której dołączono kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej.
Jako jedyna z grupy przepisów „cyfryzacyjnych”, wchodzi dzisiaj w życie możliwość składania elektronicznych wniosków o wydanie decyzji w przedmiocie wyłączenia ze stosowania przepisów dotyczących obowiązków kierownika budowy (art. 45a Pb). Jednak nie opublikowano jeszcze rozporządzenia, które pozwalałoby taki wniosek złożyć w formie elektronicznej.
Drugi etap
Z kolei po 14 dniach od opublikowania ustawy, tj. od 19.01.2021 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające dołączenie do zgłoszenia zamiast oryginałów, kopii niektórych dokumentów:
- uzgodnienia p.poż. w przypadku zgłoszenia budowy:
a) zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
b) stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3.
- uzgodnienia p.poż. w przypadku zgłoszenia instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego,
- wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i uzasadnienia zarządcy drogi.
Jednocześnie doprecyzowano, że powyższe dokumenty należy dołączyć do projektu zagospodarowania terenu.
Trzeci etap
Kolejna grupa przepisów zmieniających Prawo budowlane wejdzie w życie 30 dni po opublikowaniu ustawy, tj. 04.02.2021 r.
Umożliwią one składanie elektronicznych wniosków dotyczących najprostszych procedur, w tym m.in.:
- zgłoszenia budowy lub robót budowlanych (przy czym uwaga: przez okres 6 miesięcy od dnia opublikowania ustawy nie dotyczy to zgłoszenia, do którego należy dołączyć PZT lub PAB - ze względu na opóźnione opublikowanie ustawy w Dz.U. będzie to możliwe dopiero od. 05.07.2021 r. (sic!), tj. później niż możliwość złożenia elektronicznego wniosku o pozwolenie na budowę),
- o pozwolenie na rozbiórkę i zgłoszenie rozbiórki,
- przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, wznowienie robót budowlanych,
- zawiadomienie o rozpoczęciu robót,
- o wejście na teren sąsiedniej nieruchomości,
- o zmianę sposobu użytkowania, itp.
W powyższych sprawach nowe przepisy dodatkowo dopuszczą składanie dokumentów w formie kopii.
Czwarty etap
Ostatnia grupa norm zmieniających Prawo budowlane tą ustawą wejdzie w życie 1 lipca 2021 r. Będą to przepisy umożliwiające cyfryzację bardziej skomplikowanych procedur budowlanych, w tym wymagających projektu budowlanego w postaci elektronicznej.
W tym przypadku również przepisy dopuszczą składanie dokumentów w formie kopii, a także zlikwidowany zostanie obowiązek poświadczania przez projektanta za zgodność z oryginałem mapy, na której sporządzany będzie projekt zagospodarowania terenu. Od 1 lipca 2021 r. inwestor będzie więc miał możliwość złożenia elektronicznych wniosków m.in.:
- o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym sporządzonym w postaci elektronicznej,
- odrębnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego,
- o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
- o zmianę pozwolenia na budowę,
- o budowę tymczasowego obiektu, uproszczone postępowanie legalizacyjne, zawiadomienie o zakończeniu budowy, itp.

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/11
Historia przebiegu prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/Przebi ... xsp?nr=534