Informacje o zmianach przepisów - 2022 r.

Nowe akty prawne - nasze uwagi i propozycje
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Informacje o zmianach przepisów - 2022 r.

Post autor: A.Falkowski »

* Informacja nr 12/2022 z dnia 28.12.2022 r.

Dnia 27.12.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2778)

Data wejścia w życie: 01.01.2023 r.

Dokument dotyczy:
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. poz. 1134), które straci moc z dniem 1 stycznia 2023 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1557). Określa ono:
1) szczegółowy sposób prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci papierowej i elektronicznej, w tym dokonywania wpisów;
2) szczegółowy sposób uwierzytelniania i autoryzacji w systemie Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego, zwanym „systemem c-KOB”.

System c-KOB będzie funkcjonował pod adresem: https://c-kob.gunb.gov.pl .
Film na temat logowania i zakładania c-KOB został udostępniony na kanale GUNB: https://www.youtube.com/watch?v=eb-L5uH4Zqg .

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2778


--------------------------------------------


* Informacja nr 11/2022 z dnia 23.12.2022 r.

Dnia 20.12.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687)

Data wejścia w życie: 21.12.2022 r. z wyjątkiem:
1) art. 46 i art. 48 pkt 3 wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.;
2) art. 39, art. 44 pkt 3, art. 48 pkt 1 i 2, art. 54, art. 62, art. 63, art. 68, art. 74 oraz art. 82 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;
3) art. 53 pkt 8 i 9 oraz art. 76 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Zmiana dotyczy:
Ustawa wprowadza m. in. max cenę za paliwa gazowe, zamraża wysokość stawek opłat dystrybucyjnych oraz inne mechanizmy ochronne przed nadmiernym wzrostem cen za paliwa gazowe.

Ważniejsze zmiany w innych ustawach:
1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane dodaje się art. 82c ze względu na brak przepisów, które określałyby właściwość miejscową wojewody na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym i w wyłącznej strefie ekonomicznej.
Organami właściwymi będą Wojewoda Pomorski i Zachodniopomorski oraz Pomorski i Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego - na określonych obszarach wskazanych w przepisie.
Natomiast w przypadku obiektów i robót budowlanych realizowanych na obydwu obszarach, właściwy jest wojewoda oraz Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, na którego obszarze właściwości znajduje się obszarowo większa część danego zamierzenia.

2. Zmiany w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne m.in. doprecyzowują kwestie dotyczące przekazywania w informacji o odmowie przyłączenia z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci i wskazywania przez przedsiębiorstwo energetyczne szacowanej wysokości opłaty za przyłączenie oraz sposobu jej kalkulacji.
Dodatkowo realizacja takiego przyłączenia będzie mogła się odbyć poprzez przewidzenie możliwości budowy i rozbudowy odcinków sieci służących do przyłączenia przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci.

3. W ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadza się definicje takich pojęć jak: wodór niskoemisyjny, wodór elektrolityczny i wodór odnawialny.

4. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne m.in. rozszerzono katalog robót budowlanych niewymagających pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego, poprzez dodanie do art. 395 pkt 17 wyłączającego z tego obowiązku ułożenie i utrzymywanie na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego kabli służących do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych, dla których wydane zostało pozwolenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, tj. pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki ich utrzymywania na obszarach na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego.

Adres internetowy ustawy zmieniającej: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220002687

Adres internetowy ustaw zmienianych:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0180000317 - Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0170001566 - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 9970540348 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 9940890414 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Przebieg procesu legislacyjnego: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/Przeb ... sp?nr=2804


--------------------------------------------


Dnia 23.12.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2747)

Data wejścia w życie: 07.01.2023 r.

Zmiana dotyczy:
Ustawa dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja 2019 r., tj. przesądza iż w przypadku wprowadzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego po luce planistycznej, gmina płaci sprzedającemu nieruchomość (pełne) odszkodowanie w wysokości różnicy między dawnym planem (sprzed 1995 r.) a nowym planem, a nie jedynie w wysokości różnicy między wartością wynikającą z faktycznego wykorzystania nieruchomości a nowym planem.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2747
Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220000503
Przebieg procesu legislacyjnego: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2322


--------------------------------------------


* Informacja nr 10/2022 z dnia 27.10.2022 r.

Dnia 27.10.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 7 października 2022 o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 2206)

Data wejścia w życie: 28.04.2023 r.

Dokument dotyczy:
Wśród najistotniejszych zmian wprowadzanych ustawą należy wymienić m.in.:

1. obowiązek przekazania przez osobę uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zlecającemu dokumentu zarówno w formie papierowej (tak jak ma to miejsce w chwili obecnej), jak i w formie elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej;

2. uzupełnienia świadectwo charakterystyki energetycznej budynku o oświadczenie osoby, która sporządziła świadectwo, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;

3. zmiany w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli źródeł ciepła niewymienionych w art. 23 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz wprowadzenia kontroli dla połączonych systemów ogrzewania pomieszczeń i wentylacji oraz systemów klimatyzacji lub połączonych systemów klimatyzacji i wentylacji. Obowiązujące przepisy dotyczą kontroli kotłów o mocy cieplnej od 20 kW, a urządzeń chłodniczych o mocy większej niż 12 kW, natomiast uchwalone przepisy wprowadzają dodatkowo obowiązek kontroli systemów ogrzewania oraz połączonych systemów ogrzewania i wentylacji oraz dla połączonych systemów klimatyzacji i wentylacji o mocy chłodniczej ponad 70 kW;

4. w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wprowadza się obowiązek dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie kopii świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci papierowej albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci elektronicznej. Obowiązek ten nie dotyczy budynków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego, tj. budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, a także budynków zwolnionych z obowiązku sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej - na podstawie w art. 3 ust. 4 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków;

5. zmienia się również art. 23 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków w zakresie wymaganych kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji, a jednocześnie art. 7 ustawy zmieniającej określa terminy tych kontroli w poszczególnych sytuacjach;

6. w art. 3 wprowadza się przepis dotyczący obowiązku instalacji systemów automatyki i sterowania dla budynków - w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. (jeżeli jest to uzasadnione technicznie i opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia), w budynkach niemieszkalnych wyposażonych w duże (powyżej 290 kW) systemy ogrzewania, klimatyzacji, połączone systemy ogrzewania i wentylacji lub klimatyzacji i wentylacji. Ponadto wskazano sposoby oceny zasadności tego montażu od strony technicznej i ekonomicznej, tj.:
a) z technicznego punktu widzenia – stosuje się na podstawie opinii sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności;
b) z ekonomicznego punktu widzenia – stosuje się na podstawie porównania początkowych kosztów instalacji systemów automatyki i sterowania dla budynków ze spodziewanymi oszczędnościami kosztów energii wynikającymi z instalacji tych systemów, przy czym okres zwrotu z inwestycji jest nie dłuższy niż 5 lat.

Adres internetowy ustawy zmieniającej: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2206

Adres internetowy ustaw zmienianych:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000497 - Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210002351 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Przebieg procesu legislacyjnego: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/Przeb ... sp?nr=2539


--------------------------------------------


* Informacja nr 9/2022 z dnia 26.10.2022 r.

Dnia 26.10.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 7 października 2022 o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185)

Data wejścia w życie: 10.11.2022 r. z wyjątkiem:
- ustawa w art. 81 przewiduje szereg wyjątków dotyczących wejścia w życie poszczególnych przepisów, jednak kwestie uregulowane w ustawach związanych z budownictwem, dotyczące możliwości składania wniosków w postaci elektronicznej, wejdą w życie w tej samej dacie - 3 miesiące od dnia ogłoszenia ustawy, tj. 27.01.2023 r.

Dokument dotyczy:
W zakresie przepisów związanych z budownictwem ustawa przewiduje m.in.:

1. w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – wprowadza się jednoinstancyjność, tj. w postępowaniu w sprawie udostępnienia (a także w sprawie odmowy udostępnienia) kanału technologicznego oraz w postępowaniu w sprawie przeniesienia decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego na cele związane z infrastrukturą telekomunikacyjną, a także ciągami drenażowymi, przewodami i urządzeniami służącymi do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej - decyzje wydane w pierwszej instancji stają się z mocy ustawy ostateczne;

2. w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – poprzez zmianę art. 53 ust. 4 pkt 11 rezygnuje się z konieczności uzgadniania z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;

3. w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – umożliwia się składanie wniosków, również w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem urzędowych formularzy zamieszczonych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw środowiska:
* o udzielenie zezwolenia na odstępstwa od zakazów gatunkowych,
* o wycinkę drzewa lub krzewu,
* zgłoszenia i wniosku w celu prowadzenia prac na obszarach form ochrony przyrody;

4. w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - umożliwia się składanie w postaci elektronicznej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

5. w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – wprowadza się szereg zmian o zróżnicowanym stopniu ich znaczenia, z ważniejszych należy wymienić:
* elektroniczna postać wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, oceny wodnoprawnej, decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4, oraz o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego, a także zgłoszenia wodnoprawnego,
* nieznacznie zwiększa się zakres obiektów niewymagających pozwolenia albo zgłoszenia wodnoprawnego tj. w zakresie urządzeń pomiarowych należących do służb państwowych lub Wód Polskich,
* wprowadza się wymóg dołączenia zgłoszenia funkcjonujący w przepisach ustawy o ochronie przyrody, do wniosku o pozwolenie wodnoprawne lub zgłoszenie wodnoprawne;

6. w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych - wprowadza się zmianę art. 439 ust. 1, zgodnie z którą umowa, której przedmiotem są nie tylko roboty budowlane lub usługi, ale też dostawy usług, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy (obecnie jest 12 miesięcy), powinna zawierać postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia. W art. 455 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych dopuszcza się również zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli konieczność tej zmiany umowy prowadzi również do zmiany wysokości ceny – o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
Natomiast w przypadkach określonych w art. 48 ustawy zmieniającej dopuszcza się również zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i będącej w toku w tym dniu, bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy nastąpiła istotna zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

Adres internetowy ustawy zmieniającej: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2185

Adres internetowy ustaw zmienianych:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220001693 – ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220000503 – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220000916 - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220001029 - ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210002233 - ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220001710 - ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Przebieg procesu legislacyjnego: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/Przeb ... sp?nr=2479


--------------------------------------------


* Informacja nr 8/2022 z dnia 19.09.2022 r.

Dnia 23.08.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (dz. U. z 2022 r. poz. 1768)

Data wejścia w życie: 24.08.2022 r. z wyjątkiem:
- art. 2, art. 3 pkt 1, 2, 4, 6-9, 11-25, art. 4-7 i art. 26-30 wchodzą w życie z dniem 21 września 2022 r. (obejmuje szereg przepisów ustawy o drogach publicznych i ustawy - Prawo budowlane),
- art. 1 pkt 2, 5, 7-14, art. 11, art. 12 oraz art. 14 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Dokument dotyczy:
Ustawa ma na celu wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących dofinansowania samorządowej infrastruktury drogowej, ale zmienia również szereg przepisów o znaczeniu merytorycznym w ustawie o drogach publicznych, a także w Prawie budowlanym, gdzie przewiduje się, że w przypadku gdy planowana inwestycja podlegająca obowiązkowi zgłoszenia jest niezgodna z przepisami techniczno-budowlanymi i zachodzi konieczność uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, to może być ona realizowana wyłącznie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę.

W przypadku ustawy o drogach publicznych m.in. wprowadza się nową definicję drogi, definiuje się pojęcia "urządzenia drogi" i "urządzenia obcego" (zastępując tym samym szereg zamiennych określeń takich elementów w dotychczasowych przepisach), doprecyzowuje się lub uchyla szereg innych dotychczasowych definicji, w tym np. zjazdów.

Ponadto zgodnie z ustawą wzorce i standardy dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 4 ustawy (o których pisaliśmy w Informacji nr 4/2022 z dnia 21.07.2022 r.), stają się jednym ze zbiorów zasad wiedzy technicznej, aczkolwiek nadal ich stosowanie pozostaje dobrowolne. Przypominamy, że wzorce i standardy są umieszczone na stronie internetowej dedykowanej wymaganiom technicznym w drogownictwie pod adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/w ... gownictwie .

Z kolei zmiana w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych polega na przedłużeniu okresu jej obowiązywania do 31 grudnia 2050 r.

Adres internetowy ustawy zmieniającej: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220001768

Adres internetowy ustaw zmienianych:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 9850140060 - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0030800721 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 9940890414 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Przebieg procesu legislacyjnego: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/Przeb ... sp?nr=2398


--------------------------------------------


Dnia 01.09.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (dz. U. z 2022 r. poz. 1846)

Data wejścia w życie: 02.10.2022 r.
- z wyjątkiem art. 18 pkt 1-3 i 6, art. 20 i art. 35, które wchodzą w życie z dniem 2 września 2022 r.

Dokument dotyczy:
Ustawa ma na celu wprowadzenie zmian w szeregu ustaw w obszarze projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, których celem jest usprawnienie procesu inwestycyjnego.

W ustawie - Prawo budowlane w art. 3 pkt 3a sformułowanie linia kolejowa zastępuje się wyrazami droga. Prawodawca tłumaczy to tym, że o ile na gruncie przepisów ustawy o transporcie kolejowym występują dwa pojęcia odnoszące się do torów kolejowych (tj. linia kolejowa i bocznica kolejowa), dla których wspólnym określeniem jest droga kolejowa, o tyle na gruncie przepisów budowlanych różnicowanie ww. rodzajów dróg kolejowych nie ma uzasadnienia.

Z kolei celem zmiany art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. d jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych odnośnie do zakresu przedmiotowego przepisu, tj. czy obejmuje on każdy rodzaj torów czy tylko tory kolejowe i urządzenia kolejowe.

Natomiast celem zmiany w art. 82, w którym dodaje się pkt 3aa, jest objęcie właściwością wojewody wszystkich dróg kolejowych - tj. bocznic i linii kolejowych, bowiem brzmienie przepisu wdrożone ustawą nowelizującą z dnia 13 lutego 2020 r. doprowadziło do powstania dualizmu kompetencyjnego, gdyż w zakresie starostów będą bocznice, zaś wojewodów linie kolejowe. Zdaniem prawodawcy z uwagi na specyfikę działań na tego rodzaju infrastrukturze i dotychczasową właściwość wojewodów dla obszarów kolejowych wskazane jest ujednolicenie zakresu właściwości dla dróg kolejowych.

Adres internetowy ustawy zmieniającej: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220001846

Adres internetowy ustaw zmienianych:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 9940890414 - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0180001089 - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0150001265 - ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0081991227 - ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0030860789 - ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0030800721 - ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0030800717 - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 9971150741 - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 9890300163 - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przebieg procesu legislacyjnego: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/Przeb ... sp?nr=2400


--------------------------------------------


Dnia 08.09.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (dz. U. z 2022 r. poz. 1899)

Data wejścia w życie: 23.09.2022 r.

Zmiana dotyczy:
Celem rozporządzenia jest umożliwienie procesu zatłaczania biometanu do sieci gazowej, a także usunięcie wątpliwości w zakresie zgodności niektórych przepisów obowiązującego rozporządzenia systemowego z przepisami prawa europejskiego - przede wszystkim dotyczy to regulacji dotyczących tzw. kodeksów sieci.
Wprowadza ono również regulacje dotyczące realizacji umów przesyłowych i dystrybucyjnych, spraw proceduralnych w zakresie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej, a także szczegółowe regulacje w zakresie funkcjonowania systemu gazowego.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220001899
Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0101330891


--------------------------------------------


* Informacja nr 7/2022 z dnia 26.08.2022 r.

Dnia 25.08.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (dz. U. z 2022 r. poz. 1783)

Data wejścia w życie: 09.09.2022 r.
- z wyjątkiem art. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Zmiana dotyczy:
Ustawa ma na celu wdrożenie przepisów dyrektywy 2019/1936, która m.in.:
• rozszerza swój zakres przedmiotowy poza transeuropejską sieć transportową (TEN-T) i obejmuje swoim działaniem autostrady i tzw. drogi główne oraz wszystkie drogi znajdujące się poza obszarami miejskimi, które nie zapewniają dostępu do przylegających do nich nieruchomości i są budowane lub realizowane z funduszy unijnych,
• wprowadza obowiązek przeprowadzania ww. oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg obejmującej całą sieć drogową objętą zakresem dyrektywy oraz drogi krajowe zarządzane przez GDDKiA,
• ustanawia obowiązek systemowego uwzględniania niechronionych użytkowników drogi we wszystkich procedurach zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.

I. Zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:

W art. 39 dodaje się ust. 6ba, zgodnie z którym obowiązek budowy kanału technologicznego w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy dróg publicznych nie będzie dotyczył następujących sytuacji:
1) przebudowy drogi, jeżeli w istniejących granicach pasa drogowego brak jest miejsca na zlokalizowanie kanału technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, o ile zostało to potwierdzone oświadczeniem inwestora dołączonym do dokumentacji organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub
2) budowy lub przebudowy drogi, jeżeli w pasie drogowym została już zlokalizowana kanalizacja kablowa lub został już zlokalizowany kanał technologiczny, lub
3) budowy lub przebudowy drogi, jeżeli roboty budowlane obejmują wyłącznie obiekty lub urządzenia wyposażenia technicznego drogi, w szczególności: przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów, zatoki przystankowe, perony przystankowe, stanowiska postojowe lub urządzenia do oświetlenia drogi, lub
4) budowy lub przebudowy drogi o długości do 1000 metrów, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
a) projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron,
b) w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca kontynuację projektowanego kanału technologicznego zgodnie z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnią prognozą finansową jednostki samorządu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o których mowa w art. 20 pkt 1 lub 2, lub
5) budowy lub przebudowy istniejącego drogowego obiektu inżynierskiego, w którym usytuowanie kanału technologicznego nie jest możliwe ze względu na rodzaj lub bezpieczeństwo konstrukcji, o ile zostało to potwierdzone oświadczeniem inwestora dołączonym do dokumentacji organowi administracji architektoniczno-budowlanej.”.

W art. 39 nadaje się nowe brzmienie ust. 6c, który przewiduje rozszerzenie katalogu dotychczasowych okoliczności umożliwiających zwolnienie zarządcy drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego podczas budowy lub przebudowy drogi o przesłankę istnienia wolnych zasobów w kanalizacji kablowej.

II. Zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:

Główne zmiany polegają na wskazaniu, że – w przypadku realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie lub przebudowie drogi krajowej innej niż wskazana w art. 24ga ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o drogach publicznych albo w przypadku każdej drogi wojewódzkiej lub ich odcinka, dla których inwestor, czyli zarządca drogi, nie zamierza uzyskiwać albo nie uzyskał dofinansowania ze środków UE – dołącza on oświadczenie, że nie ubiega się i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie zamierzenia budowlanego z budżetu Unii Europejskiej.
Natomiast w przypadku gdy zamierza uzyskać albo już uzyskał dofinansowanie ze środków UE, inwestor, czyli zarządca drogi, powinien dołączyć wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, albo jego kopię, a także uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 tej ustawy, albo jego kopię.

III. Zmiany w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych :

Podobny obowiązek załączania przez zarządcę drogi jako inwestora oświadczenia, że nie ubiega się i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie zamierzenia budowlanego z budżetu UE, został wprowadzony specustawie drogowej.

Adres internetowy ustawy zmieniającej: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220001783

Adres internetowy ustaw zmienianych:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 9850140060 - ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 9940890414 - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0030800721 - ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0081991227 - ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Przebieg procesu legislacyjnego: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/Przeb ... sp?nr=2348


--------------------------------------------


* Informacja nr 6/2022 z dnia 03.08.2022 r.

Dnia 02.08.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (dz. U. z 2022 r. poz. 1620)

Data wejścia w życie: 17.08.2022 r.

Zmiana dotyczy:
Zdaniem prawodawcy obowiązujące dotychczas przepisy § 18 i § 20 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej, dotyczące stosowania w budynkach zaworów hydrantowych 52, generowały szereg wątpliwości interpretacyjnych, stąd w § 19 rozporządzenia doprecyzowano, że zawory hydrantowe 52 powinny być stosowane w budynkach wysokich i wysokościowych, mających więcej niż jedną kondygnację nadziemną.

Z kolei nowe przepisy zawarte w § 39 związane są głównie z wnioskami Najwyższej Izby Kontroli skierowanymi do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z kontroli dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów państwowych.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1620
Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0101090719
Przebieg konsultacji publicznych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/1 ... 9#12827729


--------------------------------------------


* Informacja nr 5/2022 z dnia 26.07.2022 r.

Dnia 26.07.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1557)

Data wejścia w życie: 10.08.2022 r. z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 4 lit. c–g, pkt 10 lit. a, pkt 11 lit. c i d, pkt 15 lit. a, pkt 31, pkt 37 lit. b, pkt 39 i 42–44, art. 4 oraz art. 8 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r. (system e-CRUB i brak obowiązku dołączania dokumentu uprawnień i przynależności do izby);
2) art. 1 pkt 1, 3, 17, 19, 21, 22, 26, pkt 27 lit. a i c i pkt 28 oraz art. 5, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia (tj. 27 stycznia 2023 r. - dokumentacja budowy, w tym system EDB);
3) art. 1 pkt 29, 30, 32–34 i pkt 41 lit. b i c oraz art. 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. (system c-KOB).

Zmiana dotyczy:
Ustawa, której procedowanie trwało ponad rok, stanowi kolejny etap cyfryzacji w obszarze budownictwa, w tym głównie:

1) wprowadza Elektroniczny Dziennik Budowy („system EDB”) - dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej będzie można kontynuować w postaci elektronicznej, jednak przejście w odwrotnym kierunku nie będzie możliwe. Ustawa przewiduje dziennik w postaci papierowej można będzie wydać jedynie do 31 grudnia 2029 r. (z wyjątkiem dziennika budowy dotyczącego robót budowlanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją MON),

2) zmienia zasady prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej przez odpowiedni system teleinformatyczny („system e-CRUB”). Nowy system wyeliminuje obowiązek dołączania w różnych procedurach budowlanych dokumentu uprawnień budowlanych oraz dokumentu przynależności do izby samorządu zawodowego. Osoby, które nabyły uprawnienia budowlane przed 1 stycznia 1995 r., co do których nie istnieje obowiązek wpisu do rejestru, będą mogły dobrowolnie wystąpić z wnioskiem do okręgowej komisji kwalifikacyjnej o wpis do eCRUB,

3) wprowadza Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego („system c-KOB”) - zakres podmiotów zobowiązanych do prowadzenia książki obiektu budowlanego co do zasady nie zmieni się, ale wszyscy właściciele lub zarządcy istniejących obiektów budowlanych, którzy są zobligowani do prowadzenia tego dokumentu, będą musieli założyć EKOB do dnia 31 grudnia 2026 r., natomiast dotychczasowe książki obiektu budowlanego w postaci papierowej nadal będą zobowiązani przechowywać przez okres istnienia obiektu,

4) wprowadza przepisy regulujące funkcjonowanie portalu e-Budownictwo,

5) umożliwia uzgodnienie pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projekty w postaci elektronicznej: zagospodarowania działki lub terenu, architektoniczno-budowlany, techniczny oraz projekt urządzenia przeciwpożarowego. Uzgodnienie projektu w postaci elektronicznej przez rzeczoznawcę ppoż. będzie potwierdzane przez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz dokumentem uzgodnienia, zwanym „kartą uzgodnienia”, która będzie stanowiła załącznik do projektu,

Inne istotniejsze kwestie:
  • zmienia się art. 36a ust. 6 w zakresie informacji projektanta o nieistotnych odstąpieniach od PZT lub PAB, które nie będą już zamieszczane na projekcie, lecz dołączane jako odrębny rysunek i opis do dokumentacji budowy,
  • przewiduje się wprowadzenie rozwiązania, o które Izba postulowała jakiś czas temu, tj. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego będzie mógł opublikować, do dobrowolnego stosowania, formularze innych dokumentów niż obowiązujące wzory druków – co prawdopodobnie pozwoli wyeliminować rozbieżności w wymaganiach poszczególnych organów odnośnie wzorów innych formularzy niż obowiązujące, stosowanych w procedurach budowlanych w ich placówkach,
  • - w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi ustawa precyzuje, że pozwolenie na budowę obiektu budowlanego może nie obejmować przyłączy, które są wymagane dla takiego obiektu, a podlegają procedurze zgłoszenia lub realizacji w oparciu o art. 29a.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220001557
Adres internetowy dokumentów zmienianych:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210002351 - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000869 – ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0190001117 - z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
Przebieg procesu legislacyjnego: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/Przeb ... sp?nr=2245

--------------------------------------------

Dnia 25.07.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549)

Data wejścia w życie: 09.08.2022 r. z wyjątkiem:
- art. 1 pkt 12, art. 2 pkt 2 i 8 oraz art. 10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r

Zmiana dotyczy:
Ustawa przede wszystkim ma na celu:
1) realizację kamienia milowego odnoszącego się do monitorowania i kontroli indywidualnych systemów oczyszczania ścieków ujętego w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności, w ramach reformy B3.1. „Wsparcie zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich” zawartego w celu B3. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie degradacji środowiska”;
2) dostosowanie przepisów prawa krajowego do wymagań dyrektywy 91/271/EWG;
3) doprecyzowanie procedur związanych z wyznaczaniem, zmianą lub likwidacją aglomeracji;
4) doprecyzowanie postępowania dotyczącego przygotowania krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK);
5) wprowadzenie administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie obowiązków aglomeracji w zakresie ich dostosowania do wymogów dyrektywy 91/271/EWG oraz w przypadku niewywiązywania się z obowiązku w zakresie sprawozdawczości z realizacji KPOŚK. Z uwagi na prewencyjny charakter kar ich stawkę ustalono w wysokości do 10 000 zł;
6) doprecyzowanie obowiązków gmin związanych z gospodarowaniem nieczystościami ciekłymi;
7) zmiany w zakresie zgód wodnoprawnych w przedmiocie działań wymagających uzyskania zgody wodnoprawnej;
8) uregulowanie kwestii dotyczących opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości z takich oczyszczalni, oraz obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości, gminy i przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania oczyszczalni i transportu nieczystości;
9) doprecyzowanie zakresu wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych i procedury jego przyjmowania;
10) wykonanie wniosku Najwyższej Izby Kontroli skierowanego do Prezesa Rady Ministrów przedstawionego w ramach kontroli pn. „Przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w gminach turystycznych”,
11) wprowadza obowiązek dokonania zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1549
Adres internetowy dokumentów zmienianych:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210002233 - ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220001297 - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0200002028 – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Przebieg procesu legislacyjnego: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2262


--------------------------------------------


* Informacja nr 4/2022 z dnia 21.07.2022 r.

Uwaga ważne!

Dnia 20.07.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)

Data wejścia w życie: 21.09.2022 r.

Dokument dotyczy:
Rozporządzenie to jest poprzedzone aktualnie jeszcze obowiązującymi rozporządzeniami:
• Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 oraz z 2019 r. poz. 1643),
• Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 735, z 2010 r. poz. 408, z 2012 r. poz. 608, z 2013 r. poz. 528, z 2014 r. poz. 858, z 2015 r. poz. 331 oraz z 2019 r. poz. 1642),
• Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. poz. 116, z późn. zm.),
które stracą moc w dniu wejścia w życie nowego rozporządzenia. Stosowanie przepisów dotychczasowych w sytuacjach szczególnych (np. wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego) zostało określone w § 115 i 116 rozporządzenia.

Rozporządzenie to w wielu wypadkach odsyła do zasad wiedzy technicznej, które zawarte są m. in. we wzorcach i standardach rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury na podstawie art. 17 ustawy o drogach publicznych. Wzorce i standardy nie stanowią jednak przepisów prawa, a więc również nie stanowią przepisów techniczno-budowlanych. Tym samym przepisy ustawy – Prawo budowlane. Więcej na ten temat w pismie Ministerstwa Infrastruktuty: klik.
Wzorce i standardy są umieszczone na stronie internetowej dedykowanej wymaganiom technicznym w drogownictwie pod adresem: klik.

Jest ono istotne również dla projektantów infrastruktury niezwiązanej z pasami drogowymi, bowiem inaczej opisuje zasady lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą (obecny § 140 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie) zasady dotyczące lokalizowania tzw. urządzeń obcych opisane są w § 97 nowego rozporządzenia.

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1518

--------------------------------------------

Dnia 15.07.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1494)

Data wejścia w życie: 30.07.2022 r.

Dokument dotyczy:
Rozporządzenie to jest poprzedzone rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej (Dz. U. poz. 1294), które straci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220001494


--------------------------------------------


* Informacja nr 3/2022 z dnia 06.05.2022 r.

Dnia 20.04.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice kryte Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich usytuowanie (dz. U. z 2022 r. poz. 848)

Data wejścia w życie: 05.05.2022 r.

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220000848

--------------------------------------------

Dnia 28.04.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice odkryte Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich usytuowanie (dz. U. z 2022 r. poz. 919)

Data wejścia w życie: 13.05.2022 r.

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220000919

--------------------------------------------

Dnia 05.05.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (dz. U. z 2022 r. poz. 956)

Data wejścia w życie: 20.05.2022 r.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/956
Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0170001912


--------------------------------------------


* Informacja nr 2/2022 z dnia 02.04.2022 r.

Dnia 31.03.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (dz. U. z 2022 r. poz. 715)

Data wejścia w życie: 03.04.2022 r.

Zmiana dotyczy:
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz. U. poz. 913), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220000715

---------------------------------------------

Przypominamy, że serwis https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ pozwala na przygotowanie wszystkich obowiązujących wniosków w procedurach budowlanych. W ostatnich dniach udostępniony został nowy elektroniczny formularz - Uzupełnienie wniosków. Umożliwia on inwestorom uzupełnienie braków formalnych lub usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez organ w wezwaniu lub postanowieniu. Link bezpośredni: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#epb_for_uzu .

Uzupełnienie wniosku składanego elektronicznie może nastąpić, gdy:
wniosek wymaga podania dodatkowych wyjaśnień,
wniosek wymaga załączenia brakujących dokumentów,
wniosek wymaga załączenia uzupełnionych dokumentów.


--------------------------------------------


* Informacja nr 1/2022 z dnia 04.02.2022 r.

Dnia 12.01.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu (dz. U. z 2022 r. poz. 68)

Data wejścia w życie: 27.01.2022 r.

Dokument dotyczy:
Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 31 sierpnia 2021 r. pod numerem 2021/569/PL.

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220000068

---------------------------------------------

Dnia 02.02.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. z 2022 r. poz. 248)

Data wejścia w życie: 17.02.2022 r.

Zmiana dotyczy:
Rozporządzenie doprecyzowuje przepisy w dotyczące przewodów wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych w zakresie przepisów przeciwpożarowych.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220000248
Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0190001065

---------------------------------------------

Dnia 03.02.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (dz. U. z 2022 r. poz. 258)

Data wejścia w życie: 04.02.2022 r.

Zmiana dotyczy:
Ustawa przesądza, który reżim prawny ma znaleźć zastosowanie w przypadku postępowania dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, w stosunku do której inwestor wystąpił już z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/258

Adres internetowy dokumentów zmienianych:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210002233 - ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0190001712 - ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0200000471 - ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Przebieg procesu legislacyjnego: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/Przeb ... sp?nr=1843