Strona 1 z 1

Informacje o zmianach przepisów - 2023 r.

: 10 sty 2023, 10:48
autor: A.Falkowski
* Informacja nr 3/2023 z dnia 24.03.2023 r.

Dnia 23.03.2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 553)

Data wejścia w życie: 23.04.2023 r.
- z wyjątkiem art. 1 pkt 10 w zakresie art. 6g, który wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2024 r.

Dokument dotyczy:
Nowelizacja przewiduje przede wszystkim w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, że odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego (albo budynku o funkcji mieszanej) musi być równa lub większa od dziesięciokrotności całkowitej jej wysokości – chyba, że plan miejscowy określi inną odległość, jednak nie mniejszą niż 700 metrów. Tym samym lekko łagodzona jest obecnie obowiązująca zasada 10H.

Ponadto wśród kwestii mających znaczenie dla inżynierów budownictwa warto odnotować, iż ustawa wprowadza nowe przepisy (dodaje się art. 4a–4b) ustalające zasady wzajemnej lokalizacji elektrowni wiatrowej i sieci elektroenergetycznych najwyższych napięć, a także dodaje się rozdział 2a określający zasady bezpiecznej eksploatacji elementów technicznych elektrowni wiatrowej.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w art. 35 dodaje się ust. 6b, który zwalnia organ administracji architektoniczno-budowlanej z obowiązku sprawdzenia zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy – w przypadku tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących urządzenia infrastruktury technicznej, służące do pomiaru wietrzności na terenach, dla których w planie miejscowym ustalono przeznaczenie umożliwiające realizację produkcji, górnictwa i wydobycia lub gospodarowania odpadami.

Z kolei w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje się m.in.:
- w art. 15, że plan miejscowy przewidujący możliwość lokalizacji budynków umożliwia również lokalizację mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz niebędących mikroinstalacją pozostałych instalacji odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię elektryczną z energii promieniowania słonecznego,
- w art. 62 wydłuża się z 9 na 18 miesięcy termin, w którym postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić, a termin ten można przedłużyć na dodatkowy czas, nie dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli w okresie zawieszenia postępowania dokonano wyłożenia projektu planu miejscowego.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0230000553

Adres internetowy dokumentów zmienianych:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0180001496 - Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0160000961 - Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0081991227 - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0030800717 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0001221321 - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 9940890414 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Przebieg procesu legislacyjnego: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/Przeb ... sp?nr=2938


--------------------------------------------


* Informacja nr 2/2023 z dnia 16.02.2023 r.

Dnia 15.02.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. poz. 297)

Data wejścia w życie: 02.03.2023 r.

Dokument dotyczy:
Wśród najważniejszych zmian w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia należy wymienić m.in.:
  • w § 3 w uproszczono procedurę przygotowania odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących budowli rolniczych, umożliwiając spełnienie warunków technicznych na podstawie ekspertyzy np. rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy zabezpieczeń przeciwpożarowych - w takich przypadkach inwestor nie będzie zobowiązany do uzyskania odstępstwa od warunków technicznych,
  • w § 5 zrezygnowano z konieczności zapewnienia drogi przeciwpożarowej do budowli rolniczej i urządzenia budowlanego z nią związanego, aczkolwiek w zakresie dojść i dojazdów w zamian dodano wyrażenie: „przystosowane do prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym umożliwiające dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej porze roku”,
  • modyfikacji uległy zapisy dotyczące otwartych zbiorników na nawozy naturalne płynne w określone obecnie w § 6 i § 29 obowiązującego rozporządzenia, w słowniczku umieszczono definicję zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika przede wszystkim z potrzeby dostosowania do przepisów odrębnych:
  • rozporządzenie to było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 81), które traci moc z dniem 02.03.2023 r. - zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240),
  • uwzględnia ono również potrzebę dostosowania do przepisów art. 506 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.), którym uchylono art. 25 ustawy z dnia 10 lipca 1997 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 668, z późn. zm.).
Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/297 .


--------------------------------------------


Dnia 14.02.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 291)

Data wejścia w życie: 14.02.2023 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Zmiana dotyczy:
Zmiana rozporządzenia wynika ze zmiany nazwy Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (Łukasiewicz-IMBiGS) wymienionego w tym dokumencie.

Wszelkie uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują moc.

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/291 .


--------------------------------------------


* Informacja nr 1/2023 z dnia 10.01.2023 r.

Dnia 09.01.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45)

Data wejścia w życie: 27.01.2023 r.

Dokument dotyczy:
Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy sposób wydawania i prowadzenia dziennika budowy w postaci papierowej i elektronicznej, w tym dokonywania wpisów;
2) format dziennika budowy w postaci papierowej;
3) szczegółowy sposób uwierzytelniania i autoryzacji w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy - „system EDB”.

Rozporządzenie to było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. poz. 1686), które straci moc z dniem 27 stycznia 2023 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1557).

Szczegółowe informacje o różnicach pomiędzy „starym” a "nowym" dziennikiem, a przede wszystkim o dzienniku w postaci elektronicznej (system EDB) - opublikowaliśmy na stronie: https://zpr.pdl.piib.org.pl/dziennik-bu ... stemie-edb .

Bieżące informacje o elektronicznych sposobach komunikacji w całym procesie budowlanym prezentujemy na stronie: https://zpr.pdl.piib.org.pl/cyfryzacja .

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/45 .


--------------------------------------------