NSA o ekspertyzie technicznej i badaniach geotechnicznych

Ważne orzeczenia sądów administracyjnych
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

NSA o ekspertyzie technicznej i badaniach geotechnicznych

Post autor: A.Falkowski »

W wyroku z dnia 2019-06-18 sygn. akt II OSK 2057/17 Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się do kwestii obowiązku dołączania dwóch dokumentów, które wywołują wiele sporów pomiędzy organami AAB a projektantami, tj.:
- ekspertyzy technicznej, a także
- wyników badań geologiczno-inżynierskich oraz warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych.

NSA nie zgodził się ze stanowiskiem sądu I instancji, który wyrażał przekonanie, że oba te dokumenty powinny być obowiązkowo dołączone do projektu budowlanego, a organ powinien dokonać ich analizy.
Cytat z orzeczenia:
Podkreślić przy tym należy, że osoby odpowiedzialne za sporządzenie ekspertyzy, jako legitymujące się stosownymi uprawnieniami i wiedzą specjalistyczną, określają zakres badań i analiz niezbędnych do ustalenia okoliczności wyznaczonych § 206 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. Ekspertyza techniczna nie jest wymagana w każdym przypadku – jej sporządzenie jest konieczne, gdy wzniesienie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenie jego przydatności do użytkowania. Jeżeli osoba sporządzająca projekt budowlany, posiadająca stosowne uprawnienia (potwierdzone dołączonymi do projektu oświadczeniami, jak w niniejszej sprawie), nie stwierdzi tego rodzaju zagrożeń, ekspertyza jest zbędna (por. cyt. wcześniej wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lutego 2017 r., sygn. akt II OSK 1323/15, oraz wyrok z dnia 18 września 2013 r., sygn. akt II OSK 906/12, LEX nr 1 559 941). W konsekwencji, organy nie miały kompetencji do negowania ustaleń projektanta w tym zakresie ani podstaw, by prowadzić dalsze czynności w tym zakresie, co sprawia, że zalecenia sądu pierwszej instancji w tym zakresie były nieprawidłowe.

Nie można też zgodzić się z sądem pierwszej instancji, że doszło do naruszenia art. 34 ust. 3 pkt 4 Prawa budowlanego. Projekt budowlany powinien zawierać, w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz warunki geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych. Jeżeli projektant, który odpowiada za projekt, takich potrzeb nie widział, to organ architektoniczno-budowlany sam w ten projekt nie może ingerować.