NSA o sprawdzaniu opinii, uzgodnień, warunków technicznych

Ważne orzeczenia sądów administracyjnych
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

NSA o sprawdzaniu opinii, uzgodnień, warunków technicznych

Post autor: A.Falkowski »

Wielokrotnie jako projektanci mamy do czynienia z sytucją, w której organ administracji sprawdza projekt budowlany pod kątem spełnienia warunków jakie wpisali gestorzy mediów w warunkach technicznych.
Należy więc przypomnieć, że do projektu budowlanego mamy dołączyć (zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy Prawo budowlane):
"Projekt budowlany powinien zawierać(...) stosownie do potrzeb(...) oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych."
Jednocześnie zgodnie z art. 35. ust. 1 pkt. 3 :
"Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza (...) „kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7;”


Powyższe zapisy nic nie mówią o tym, że organ administracji ma prawo sprawdzać merytorycznie treść warunków, a tym bardziej żądać od nas spełnienia wymagań gestora wpisanych w warunki techniczne. Te żądania gestora nie stanowią źródła prawa, a ponadto są materią wyłączoną z postępowania administracyjnego i należą do stosunków cywilnych pomiędzy gestorem a inwestorem. Inwestor otrzymał jakieś waruinki, ale może (i często to robi) je negocjować. Natomaist organ administracji musi opierać się o przepisy prawa.
Wypowiedzieli się na ten temat sędziowie NSA w wyroku z dnia 31 października 2008 r. II OSK 555/2008:
„...Żaden z przepisów Prawa budowlanego nie nakłada na organ wydający pozwolenie na budowę, aby sprawdził pod względem merytorycznym wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, pozwolenia, czy też oświadczenia. Organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien jedynie sprawdzić stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 3 kompletność wymaganych i złożonych dokumentów a za ich treść odpowiada organ, który je wydał....”.
Podobnie, w sytuacji gdy organ administracji zażądał od inwestora zgody właścicieli mediów co do podłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (taki punkt był wpisany w warunki techniczne wydane przez gestora) w wyroku NSA z dnia 9 grudnia 2008 r. II OSK 1552/2007 sąd stwierdził m.in.:
"...Zatem mając powyższe rozważania na uwadze, przyjąć należy, iż przedmiotowe oświadczenie Burmistrza i warunki określające możliwość dokonania przyłączenia mediów w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego spełniają przesłanki wynikające z dyspozycji art. 34 ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy Prawo budowlane. Dlatego też organ architektoniczno budowlany nie może uzależniać wydania decyzji od spełnienia przez stronę warunku nie przewidzianego w przywołanej wyżej normie Prawa budowlanego. Tym samym domaganie się na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę wykazania się zgodą pozostałych właścicieli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nie może stanowić przeszkody do wydania decyzji w tym zakresie. Stąd też należy podzielić stanowisko Sądu pierwszej instancji, że od inwestora wymagano oświadczeń podmiotów nie przewidzianych w art. 34 ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy Prawo budowlane."