NSA w sprawie warunków technicznych

Ważne orzeczenia sądów administracyjnych
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

NSA w sprawie warunków technicznych

Post autor: A.Falkowski »

Bardzo często nasze organy AAB dokonują dogłębnej analizy warunków technicznnych wydanych przez gestorów. Każą nam zwracać sie do gestorów o szczegółowe uzupełnienie treści tych warunków, sprawdzaja projekt pod kątem spełnienia wymagań wypisanych w tych warunkach, itd.
Pomijam to, że sprawdzanie treśc tych warunków jest niezgodne z przepisami, o czym mówił inny wyrok, który już tu przytaczałem, to należy zwrócić uwagę, że w przypadku sieci - takie warunki są wogóle nie wymagane. Mało tego, gestorzy sieci nie mają nawet podstaw prawnych do ich wydania. Wystarczy prześledzić przepisy odpowiednich gestorów, np.: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych stanowi podstawę dla przedsiębiorstwa ciepłowniczego do wydania warunków technicznych tylko w trzech sytuacjach:
- zgodnie z § 6 ust. 1 – gdy do sieci ciepłowniczej mają być przyłączane źródła ciepła,
- zgodnie z § 7 ust. 3 – gdy do sieci ciepłowniczej mają być przyłączane węzły cieplne,
- zgodnie z § 8 ust. 4 – gdy do sieci ciepłowniczej mają być przyłączane instalacje odbiorcze za węzłem cieplnym grupowym,
Czyli ustawodawca celowo nie przewidział wydania warunkó na budowę(przebudowę) sieci, gdyż to samo wynika z art. 35 ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy Prawo budowlane - warunki techniczne należy przedłożyć wtedy gdy planuje się budowę obiektu budowlanego wymagającego podłączenia do sieci, a nie gdy planuje się budowę sieci i przyłączy do budynku.

W podobnej sprawie był też wyrok NSA z dnia 17 lutego 2011 r. II OSK 2288/2010:
„...Odnosząc się do kwestii oświadczenia zakładu energetycznego przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na treść art. 34 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, zgodnie z którym projekt budowlany powinien zawierać stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznych. Z treści tego przepisu wynika, że dotyczy on elementów konstrukcyjnych projektu budowlanego, które nie są niezbędne dla każdego projektu lecz wymóg ich załączenia oceniany jest w zależności od potrzeb. Oświadczenia, o których mowa w pkt 3 ust. 3 art. 34 Prawa budowlanego są konieczne, o ile zachodzi potrzeba zapewnienia określonych mediów. W rozpoznawanej sprawie zatwierdzeniu podlegał projekt budowlany energetycznej linii kablowej rozdzielczej niskiego napięcia. Wykonawcą inwestycji miał być zakład energetyczny. W takiej sytuacji, skoro na obszarze, którego dotyczy projekt budowlany nie ma infrastruktury elektroenergetycznej, która ma zostać dopiero zrealizowana przez zakład energetyczny, to brak jest podstaw pozwalających uznać, że zachodziła potrzeba dołączenia do projektu budowlanego oświadczenia przyszłego wykonawcy o zapewnieniu dostaw energii i warunkach przyłączenia..”