NSA o uzgodnieniach projeku budowlanego

Ważne orzeczenia sądów administracyjnych
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

NSA o uzgodnieniach projeku budowlanego

Post autor: A.Falkowski »

Niektóre urzędy chciałyby żebyśmy przynosili wiele uzgodnień, nawet ugodnienia do uzgodnień ;).
A co mówi na ten temat prawo?

Prawo budowlane mówi:
- Art. 20. 1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy... 2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów;
- Art. 32. 1. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim: .... 2) uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów;
- Art. 33. .... 2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć: ... 1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
Czyli - dopóki organ nie wskaże nam przepisu, który nakłada uzgodnienie z firmą "XYZ.sp. z o.o.", to nie musimy takiego uzgodnienia dołączać do projektu budowlanego.

Jakie uzgodnienia natomiast są wymagane?
Obecnie obowiązują następujące przepisy szczególne nakazujące uzgodnienie typowego projektu budowlanego:
- ustawa o drogach publicznych – art. 38 ust. 2 (przebudowa i remont infrastruktury) oraz 39 ust. 3a pkt. 2 (budowa infrastruktury),
- ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Prawo Budowlane – art. 39 ust. 1,
- rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej - § 4,
- ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (art. 3 ust. 2) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych - § 17,
- ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne – art. 28b.

Powyższe potwierdzają również orzeczenia sądów administracyjnych:
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 maja 2011 r. II OSK 809/2011:
„...W ocenie NSA przepis ten ma więc charakter blankietowy i ramowo określa, jakie działania powinny poprzedzić wydanie pozwolenia na budowę. Nie ma jednak wątpliwości, iż zarówno obowiązek inwestora, jak i uprawnienie właściwego organu do uzyskania/wydania pozwoleń, uzgodnień lub opinii, muszą wynikać z konkretnych przepisów szczególnych. (...)
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 grudnia 2008 r. II OSK 1881/2008:
„...Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) do podstawowych obowiązków projektanta należy uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. Przepisami o których mowa w powołanym art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy są przepisy szczególne, jak np. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2003 r. Nr 121 poz. 1137).”