NSA - zgłoszenie budowy przyłącza bez MDCP

Ważne orzeczenia sądów administracyjnych
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

NSA - zgłoszenie budowy przyłącza bez MDCP

Post autor: A.Falkowski »

W wyroku NSA II OSK 924/10 z dnia 2011-05-27, sąd stwierdził m.in.:
Jak to wynika z postawionych w skardze kasacyjnej zarzutów, Sąd pierwszej instancji dokonał błędnej wykładni art. 30 ust. 3 Prawa budowlanego przyjmując, iż przedstawiony do zgłoszenia projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym instalacji powinien zostać sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
...

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej inwestor podkreśla, że treść art. 30 i art. 29a ustawy Prawo budowlane określa wymogi stawiane dokumentacji przedkładanej w przypadku budowy przyłącza elektroenergetycznego. Budowy przyłącza bez zgłoszenia właściwemu organowi dotyczy norma zawarta w art. 29 a ust. 1 Prawa budowlanego, w którym to przepisie formułowany został obowiązek sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Natomiast budowa przyłącza na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 Prawa budowlanego, stosownie do ust. 3 tego wymaga aby inwestor dołączył do zgłoszenia projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. W art. 29a ust. 3 ustawodawca w sposób wyraźny zwolnił inwestora dokonującego zgłoszenia z obowiązku sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
...
Nie można się zgodzić ze stanowiskiem Sądu pierwszej instancji, iż motywacji takiego faktycznego zmieszania instytucji zgłoszenia budowy przyłącza z realizacją przyłącza na podstawie art. 29a ust. 1 można poszukiwać w przepisach określających zadania organów geodezyjno-kartograficznych czy też w przepisach dotyczących dokumentacji budowlanej wymaganej przy wniosku o pozwolenie na budowę, to jest w ustawie - Prawo geodezyjno-kartograficzne czy też w rozporządzeniu w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Jeżeli bowiem jednoznacznie ustawodawca dozwala na budowę przyłączy na podstawie zgłoszenia, to rację niewątpliwie ma inwestor, który wskazuje na brak podstaw prawnych do wybiórczego posługiwania się przy tym regulacjami, które nie dotyczą zgłoszenia, a więc wymogami dotyczącymi realizacji inwestycji na podstawie pozwolenia na budowę, albo też w ogóle bez wymogu pozwolenia na budowę jak i zgłoszenia /art. 29a ust. 1/.
Reasumując: zdaniem NSA zgłoszenie budowy przyłącza na podstawie art. 30 PB nie musi się odbywać na mapie do celów projektowych.