NSA o złożeniu jednego wniosku w kilku sprawach

Ważne orzeczenia sądów administracyjnych
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

NSA o złożeniu jednego wniosku w kilku sprawach

Post autor: A.Falkowski »

Jeden z członków naszej izby spotkał się z odmową rozpatrzenia wniosku z uwagi na to, że prosił o wydanie decyzji administracyjnych w kilku sprawach, ale podanie złożył na jednym piśmie. Zdaniem urzędnika - tak nie można :shock: .

Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB stwierdził, iż art. 66 § 1 ustawy Kpa wyraźnie dopuszcza taką możliwość, gdyż brzmi:
Jeżeli podanie dotyczy kilku spraw podlegających załatwieniu przez różne organy, organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, uczyni przedmiotem rozpoznania sprawy (a nie – sprawę) należące do jego właściwości. Równocześnie zawiadomi wnoszącego podanie, że w sprawach innych powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu, i poinformuje go o treści § 2.
Na potwierdzenie powyższego biuro naszej izby znalazło orzeczenie sądowe, które również sprawę jednoznacznie rozstrzyga, gdyż Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku II SA/Lu 970/02 stwierdził następująco:
Złożenie wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla dwóch obiektów budowlanych obliguje organ administracji do rozpoznania tego wniosku i dokonanie oceny, czy zamiar budowy każdego z tych obiektów nie narusza ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego. Fakt, iż żądanie to zostało zawarte w jednym wniosku, nie wykluczał rozstrzygnięcia o tym żądaniu odrębnymi decyzjami, z których każda dotyczy innego obiektu. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nie zakazują takiego rozwiązania.