Konferencja robocza z udziałem WINB i PINB

Ważne informacje dla członków POIIB
A.Falkowski
Posty: 223
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Konferencja robocza z udziałem WINB i PINB

Post autor: A.Falkowski »

W dniach 3-4 listopada 2016 r. odbędzie się konferencja robocza POIIB z udziałem wojewódzkiego i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.
Spotkanie będzie obejmowało swoim zakresem omówienie i próbę wypracowania jednolitego stosowania przepisów i procedur w tematach:
 • odstępstw od projektu budowlanego,
 • prowadzenia budowy
 • w postępowaniach wyjaśniających i przy karaniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej.
Jeżeli macie przykłady z praktyki zawodowej, które budzą Wasze wątpliwości lub z innych powodów uważacie, że warto je poruszyć, to jest jeszcze ostatni moment na zgłoszenie ich do Izby lub w tym wątku.

A.Falkowski
Posty: 223
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Re: Konferencja robocza z udziałem WINB i PINB

Post autor: A.Falkowski »

I jesteśmy po konferencji :).
Muszę przyznać, że była ... ciekawa, na kilka spraw zwróciła nam uwagę, kilka problemów rozwiązała (czy na pewno, to okaże się w praktyce). Oczywiście nie wszystko udało dostatecznie wyraźnie ustalić, ale też mieliśmy świadomość, że w sprawach niejednoznacznych, trudno będzie o deklaracje nie budzące żadnych wątpliwości.

W ciągu 2-3 tygodni będziemy chcieli przygotować materiał edukacyjno-informacyjny, który dotrze do wszystkich członków Izby.
Spotkanie w dużej części dotyczyło współpracy pomiędzy organami nadzoru budowlanego a organami izby (odpowiedzialnym za postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej), ale w podsumowaniu na forum chciałbym zebrać najważniejsze aspekty tego spotkania, które ograniczają się do spraw typowo przydatnych dla członków POIIB:
 1. w przypadkach istotnych odstępstw od projektu budowlanego sieci uzbrojenia terenu - uzgodniliśmy, że w przypadkach, gdy:
  1. projektant stwierdzi brak istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego,
  2. przesunięcie sieci nie narusza żadnego z przepisów dotyczących odległości od innych obiektów budowlanych, decyzji o warunkach zabudowy (planu miejscowego, decyzji ULICP), a także nie wykracza poza obszar oddziaływania obiektu określony w projekcie budowlanym oraz poza działki objęte pozwoleniem na budowę
  – takie odstępstwa co do zasady nie powinny być traktowane jako istotne. Ze względu jednak na bardzo indywidualny charakter każdej sytuacji w wątpliwych przypadkach wskazany jest kontakt przed dokonaniem odstępstwa z powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego,
 2. w przypadkach istotnych odstępstw od projektu budowlanego obiektów kubaturowych - inspektorzy nadzoru budowlanego stwierdzili, że nie będą kwestionować niewielkich przesunięć, jeśli geodeta potwierdzi (bazując np. na stanowisku GUGiK i GINB), że obiekt został wykonany zgodnie z projektem,
 3. w nawiązaniu do pojedynczych sygnałów o przypadkach stosowania różnych druków w niektórych PINB - potwierdziliśmy, że w całym województwie podlaskim respektowane będą jednolite wzory wniosków składane do organów nadzoru budowlanego przez inwestora i kierownika budowy. Są one dostępne na stronie internetowej WINB, np. tutaj i tutaj. Jeżeli mielibyście informacje o przypadkach nierespektowania tych druków, to przypominamy, że przepisy prawa w ogóle nie narzucają wzoru druku (on jest tylko dla ułatwienia), ale ponadto prosimy o informację do Izby o takich przypadkach,
 4. zwracano uwagę na bardzo ważną czynność jaką jest inwentaryzacja wykonanych robót przy zmianie kierownika budowy. Po zmianie przepisów, które obecnie nie wymagają od inwestora zgłoszenia zmiany kierownika dla nadzoru budowlanego - ta czynność może mieć decydujące znaczenie dla odpowiedzialności kierownika budowy za szkody, jak również dla jego odpowiedzialności zawodowej za zdarzenia wynikłe na budowie. Naprawdę warto o tym pamiętać,
 5. w obecnym stanie prawnym (w szczególności dotyczy to inwestycji realizowanych w ramach zamówień publicznych) szczególnie warto pamiętać, że kierownik budowy nie powinien dokonywać samodzielnej decyzji o zmianie zastosowanych materiałów w trakcie realizacji inwestycji. Taka zmiana powinna odbywać się za pośrednictwem projektanta, na wniosek kierownika budowy lub inwestora. Brak przestrzegania tego trybu skutkuje niekiedy bardzo poważnymi konsekwencjami dla kierownika budowy,
 6. przedstawiciele PINB wskazali najczęstsze przypadki nieprawidłowego prowadzenia budowy kończące się mandatami dla kierowników budowy (bez wniosku o ukaranie do Izby): brak tablicy informacyjnej, nieprzestrzeganie przepisów BHP, brak planu BIOZ, nieuaktualniany dziennik budowy lub wręcz jego brak na budowie. Może nie dla wszystkich dolegliwość mandatów jest duża, ale zawsze lepiej te kilkaset złotych wydać w lepszym celu, a przy okazji mieć poczucie dobrej roboty, niż ryzykować mandatem, który dodatkowo może skończyć się wnioskiem o ukaranie złożonym do izby.

A.Falkowski
Posty: 223
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Konferencja robocza z udziałem WINB i PINB

Post autor: A.Falkowski »

Na bazie tej konferencji powstał materiał, który dostępny jest tutaj.

W uzupełnieniu do tego tematu, chciałbym dodać, że uzyskaliśmy od inspektorów nadzoru budowlanego również odpowiedź na przykładowe pytania dotyczące istotnego odstąpienia od projektu budowlanego, jakie składali członkowie Izby.
Z uwagi jednak na to, że w przeszłości zdarzały się przypadki odmiennej interpretacji tych samych sytuacji przez organy centralne, to nie umieściliśmy tego w Informatorze, aby nie narażać inżynierów na ryzyko odmiennej interpretacji.

Niemniej jednak warto wiedzieć (choćby po to żeby w sytuacji wątpliwej ew. upewnić się), że zdaniem inspektorów (ja równie zgadzam się z tym stanowiskiem) nie stanowią istotnego odstąpienia od projektu budowlanego następujące sytuacje:
 • zamierzona rezygnacja z budowy zbiornika szczelnego, który jest objęty pozwoleniem na budowę (np. budynku jednorodzinnego wraz z infrastrukturą), gdy w trakcie trwania budowy wykonana została na zgłoszenie przydomowa oczyszczalnia ścieków,
 • zamierzona rezygnacja z budowy studni wody pitnej objętej pozwoleniem na budowę (np. budynku jednorodzinnego wraz z infrastrukturą), gdy w czasie trwania budowy wykonane zostało przyłącze wodociągowe,
 • zamierzona znaczna zmiana trasy przyłącza np. wodociągowego, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę, ale jest ono naniesione na projekcie zagospodarowania terenu inwestycji przemysłowej i uzyskało pozwolenie na budowę wraz z całą inwestycją,
 • zamierzone kilku-metrowe przesunięcia tras podziemnych instalacji zewnętrznych na terenie działki budowlanej, np. przykanalika do rury spustowej lub wpustu drogowego, zastąpienie odwodnienia liniowego wpustem drogowym, jeśli nie wychodzą poza zakres projektu zagospodarowania terenu określony w zatwierdzonym projekcie budowlanym, a zmieniona lokalizacja tych obiektów nie narusza przepisów prawa miejscowego i powszechnie obowiązującego, np. w zakresie odległości od innych obiektów budowlanych, a także nie wymagają uzyskania dodatkowych uzgodnień,
Ponadto należy mieć świadomość, że na dzień dzisiejszy (choć to może się zmienić) mapy z inwentaryzacji powykonawczej (tj. zawarte w dokumentacji geodezyjnej, o której mowa w art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo budowlane), dołączane do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie – nie muszą być opatrzone klauzulami, o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
Wystarczające jest podpisanie ich wyłącznie przez wykonawców prac geodezyjnych, bez konieczności opatrywania ich jakimikolwiek klauzulami przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

ODPOWIEDZ