Zmiana przepisów

Problemy administracyjne związane z wykonywaniem zawodu
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Zmiana przepisów

Post autor: A.Falkowski »

Od dzisiaj wchodzą nowe przepisy, dotyczące wykonywania działalności gospodarczej:
- ustawa Prawo przedsiębiorców (Pp): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0180000646
- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0180000650

Zgodnie z ustawą Pp:
Art. 29. Organ nie może żądać ani uzależniać swojego rozstrzygnięcia od przedłożenia dokumentów w formie oryginału, poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
(Ze znanych mi przepisów tylko pełnomocnictwo wymagałoby formy oryginału (lub urzędowo poświadczonego odpisu), co wynika z art. 33 § 3 KPA, a także oryginał dziennika budowy - co wynika z art. 57 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego. Natomiast w przypadku innych dokumentów rzadko pojawia się obowiązek wyrażony bezpośrednio w ustawie, że ma to być oryginał. Tym samym wszelkiego rodzaju dokumenty, którymi posługujemy się w postępowaniu o pozwolenie na budowę czy oddawania obiektów do użytkowania i nie mają zastrzeżenia, że powinny być dołączone w oryginale - będą mogły być w formie kserokopii).

Art. 31. Organ nie może odmówić przyjęcia pism i wniosków niekompletnych. Organ nie może żądać dokumentów lub ujawnienia danych, których konieczność przedstawienia, złożenia lub ujawnienia nie wynika z przepisu prawa lub danych, które są w posiadaniu organu lub do których ma dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 32. 1. Organ, przyjmując wniosek, niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie.
2. Potwierdzenie przyjęcia wniosku zawiera:
1) wskazanie daty wpływu oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia wniosku;
2) dane kontaktowe organu.

Z kolei ustawa wprowadzająca dodaje do KPA nowy przepis:
Art. 14a. Organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę działania urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów.