Elektroniczny ZUD w Starostwie

Problemy administracyjne związane z wykonywaniem zawodu
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Elektroniczny ZUD w Starostwie

Post autor: A.Falkowski »

Otrzymałem dzisiaj e-mail od Przewodniczącego narad koordynacyjnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, informujący o wdrożeniu od 01.01.2020 r. systemu informatycznego umożliwiającego przeprowadzanie narad koordynacyjnych drogą elektroniczną poprzez geoportal powiatowy. System ten umożliwia korzystanie też z innych usług, o których poniżej.
Starostwo Powiatowe w Białymstoku uprzejmie informuje, iż z dniem 01.01.2020 roku wdrożony zostaje system informatyczny umożliwiający przeprowadzanie narad koordynacyjnych drogą elektroniczną poprzez geoportal powiatowy – link do serwisu to https://bialystok.geoportal2.pl/map/zud. Dostęp do serwisu możliwy jest także ze stron: http://www.podgik.bialystok.pl oraz http://www.powiatbialostocki.pl/pl/rpodgik. Aby uzyskać dostęp do wymienionej funkcjonalności koniecznym będzie podpisanie ze Starostą Powiatu Białostockiego umowy o dostępie do systemu informatycznego umożliwiającego uczestnictwo w naradach koordynacyjnych przeprowadzanych drogą elektroniczną z wykorzystaniem geoportalu powiatowego. Po podpisaniu umowy, Władający sieciami oraz inni zainteresowani rezultatami narady koordynacyjnej, otrzymają login oraz hasło dostępu, uprawniające do uczestnictwa w naradach.

Dodatkowo proszę, aby władający sieciami do upoważnień jakie udzielają projektantom dołączali wykaz projektów, do których udzielono upoważnienia. Jest to warunkiem umożliwienia projektantowi dostępu do danych z operatu ewidencji gruntów i budynków drogą elektroniczną.

Starostwo Powiatowe w Białymstoku uprzejmie informuje, iż z dniem 01.01.2020 roku wdrożony zostaje również system informatyczny umożliwiający składanie przez projektantów wniosków o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu drogą elektroniczną poprzez geoportal powiatowy.

Ponadto informuje się, iż serwis https://bialystok.geoportal2.pl/map/mat/mat/.php umożliwia projektantom oprócz składania wniosków na narady koordynacyjne również n/w funkcjonalności:
1. Zamawianie map ewidencyjnych w postaci drukowanej tj. wnioskodawca składa wniosek, reguluje opłatę i czeka na dostarczenie mapy pocztą (mapa posiadać będzie wszystkie pieczęcie);
2. Zamawianie mapy ewidencyjnej w postaci elektronicznej tj. wnioskodawca składa wniosek, reguluje opłatę otrzymuje licencję i może bezpośrednio po uregulowaniu opłaty otrzymać mapę w formacie dxf, geotiff, pdf (mapa nie posiada pieczęci);
3. Zamawianie mapy zasadniczej w postaci drukowanej – analogicznie jak przy mapie ewidencyjnej
4. Zamawianie mapy zasadniczej w postaci elektronicznej – analogicznie jak przy mapie ewidencyjnej
5. Zamawianie zbioru danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT – tylko wersja elektroniczna analogicznie jak w pkt. 2 – dotyczy jedynie obrębów na których utworzono bazę GESUT;
6. Zamawianie zbioru danych BDOT500 - tylko wersja elektroniczna analogicznie jak w pkt. 2 – dotyczy jedynie obrębów na których utworzono bazę BDOT;
7. Zamawianie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości – funkcja nie wykorzystywana przez projektantów.
8. Zamawianie osnowy geodezyjnej – funkcja nie wykorzystywana przez projektantów.
9. Wyrys i wypis – możliwy tylko właścicielom nieruchomości – funkcja nie wykorzystywana przez projektantów.
10. Zbiór danych ewidencji gruntów i budynków- zbiór pełny, dostępny jedynie po podpisaniu umowy i załączeniu do wniosku podstawy prawnej udostępnienia danych oraz umowy z władającym siecią na wykonanie projektu – funkcja dostępna będzie w późniejszym terminie.
11. Zbiór danych ewidencji gruntów i budynków - wybrane obiekty, dostępny jedynie po podpisaniu umowy i załączeniu do wniosku podstawy prawnej udostępnienia danych oraz umowy z władającym siecią na wykonanie projektu – funkcja dostępna będzie w późniejszym terminie.
12. Przeglądanie listy wniosków złożonych poprzez serwis
13. Przeglądanie pełnej treści mapy zasadniczej bądź ewidencyjnej z bardzo prostą funkcją wyszukiwania działek.

Od 1 stycznia 2020 roku nie będzie możliwości zamawiania jakichkolwiek dokumentów drogą elektroniczną z terenu gmin Łapy, Suraż i Poświętne, przewiduje się że opisana powyżej funkcjonalność będzie dostępna około 07.2020 roku. Zamawiając dokumenty na cele edukacyjne, w celu przeprowadzenia badań naukowych/prac rozwojowych, w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego, w celu prowadzenia szkolenia, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065, z późn. zm.) do wniosku należy załączyć odpowiednie umowy np. ze szkołą, uczelnią itp.

Informuje się, iż do wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy dołączyć:
1. Propozycję usytuowania projektowanej sieci przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy do celów projektowych (tj. projekt zagospodarowania działki) w formacie PDF,
2. Przebieg jedynie projektowanej/ych sieci w formacie dxf. umożliwiający aktualizację baz danych prowadzonych prze Starostę Powiatu Białostockiego,
3. Ewentualnie warunki i inne dokumenty niezbędne z punktu widzenia projektanta do właściwego przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Załączniki:
1. Wzór umowy o dostępie do systemu informatycznego umożliwiającego uczestnictwo w naradach koordynacyjnych przeprowadzanych drogą elektroniczną z wykorzystaniem geoportalu powiatowego – nie dotyczy projektantów.
2. Instrukcja korzystania z usługi przeprowadzania narad koordynacyjnych.
3. Instrukcja korzystania z usługi zakupu materiałów zasobu oraz składania wniosków na naradę koordynacyjną.
Załączniki
umowa-dostepu-do-geoportalu uczestnikom ZUD- NARADY.pdf
(421.28 KiB) Pobrany 1365 razy
Instrukcja nardy koordynacyjne.pdf
(628.28 KiB) Pobrany 1019 razy
instrukcja - wnioski zud -obsługa projektantów.pdf
(2.48 MiB) Pobrany 1273 razy