WSA o papierowych mapach na ZUD

Ważne orzeczenia sądów administracyjnych
A.Falkowski
Posty: 237
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

WSA o papierowych mapach na ZUD

Post autor: A.Falkowski »

W wyroku III SAB/Łd 20/20 WSA w Łodzi wypowiedział się na temat (braku) obowiązku dołączania map papierowych w przypadku, gdy projektant załączył do wniosku na naradę koordynacyjną projekt w wersji elektronicznej, podpisany podpisem zaufanym i złożył go przez ePUAP.
Podkreślenia również wymaga, że obowiązujące przepisy k.p.a. przewidują możliwość wszczęcia, jak i prowadzenia postępowania administracyjnego z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, przy czym jednym z warunków procedowania w tej formie jest obowiązek opatrzenia wnoszonych podań, załączanych do nich dokumentów lub ich odpisów kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej (art. 63 § 3a; art. 76a § 2 k.p.a.).

Mając powyższe na uwadze Sąd stwierdza, iż wbrew twierdzeniu Starosty Z. złożony za pośrednictwem systemu e-PUAP wniosek skarżącego o przedłożenie projektu usytuowania sieci gazowej w miejscowości A. na naradzie koordynacyjnej nie był obarczony brakami formalnymi, które uzasadniałyby jego pozostawienie bez rozpatrzenia. Jak już bowiem wcześniej wskazano zarówno złożony wniosek, jak i dołączone do niego załączniki, w tym mapa geodezyjna z zaznaczonym przebiegiem projektowanej sieci gazowej zostały opatrzone podpisem zaufanym skarżącego. Co więcej, jak wynika z powołanego wyżej art. 28b ust. 4 p.g.k., przedstawienie przez skarżącego w formie elektronicznej planu sytuacyjnego z zaznaczonym przebiegiem projektowanej sieci gazowej, sporządzonego na mapie geodezyjnej wyłączało, wynikający ze wskazanego przepisu obowiązek przedłożenia Staroście Z. co najmniej 2 egzemplarzy tego planu w formie papierowej. Wobec zachowania przez skarżącego ustawowych warunków do złożenia wniosku o przedłożenie projektu usytuowania sieci gazowej w miejscowości A. na naradzie koordynacyjnej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, Starosta Z. był zobowiązany nadać bieg wnioskowi strony z dnia 28 lipca 2020 r. i rozpoznać go w terminach określonych prawem. Nie wywiązując się z powyższego organ pozostawał w bezczynności, co czyni przedmiotową skargę zasadną.

Odnosząc się natomiast do przedstawionej w odpowiedzi na wniesioną skargę argumentacji Starosty Zgierskiego, co do braku możliwości technicznych odtworzenia przesłanej przez skarżącego dokumentacji Sąd stwierdza, iż nie zasługuje ona na uwzględnienie. Odpowiedzialność za zaniechania, czy też zaniedbania organu administracji publicznej w zakresie ciążącego na nim obowiązku dostosowania posiadanej infrastruktury informatycznej celem efektywnego i bezpiecznego świadczenia usług przez administracje publiczną, nie może być przenoszona na stronę postępowania administracyjnego, w tym poprzez nakładanie na nią obowiązków proceduralnych nie wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Ponadto co istotne dla oceny zasadności skargi na bezczynność organu nie mają znaczenia przyczyny, z powodu których akt nie został podjęty lub czynność nie została dokonana, jak również to, czy bezczynność organu spowodowana została zawinioną lub niezawinioną opieszałością organu, bądź też przeświadczeniem organu, że stosowny akt lub czynność w ogóle nie powinny zostać wydane.