Informacje o zmianach przepisów - 2022 r.

Nowe akty prawne - nasze uwagi i propozycje
A.Falkowski
Posty: 231
Rejestracja: 21 lis 2014, 09:46
PDL: PDL/IS/0142/05
Lokalizacja: Białystok

Informacje o zmianach przepisów - 2022 r.

Post autor: A.Falkowski »

* Informacja nr 6/2022 z dnia 03.08.2022 r.

Dnia 02.08.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (dz. U. z 2022 r. poz. 1620)

Data wejścia w życie: 17.08.2022 r.

Zmiana dotyczy:
Zdaniem prawodawcy obowiązujące dotychczas przepisy § 18 i § 20 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej, dotyczące stosowania w budynkach zaworów hydrantowych 52, generowały szereg wątpliwości interpretacyjnych, stąd w § 19 rozporządzenia doprecyzowano, że zawory hydrantowe 52 powinny być stosowane w budynkach wysokich i wysokościowych, mających więcej niż jedną kondygnację nadziemną.

Z kolei nowe przepisy zawarte w § 39 związane są głównie z wnioskami Najwyższej Izby Kontroli skierowanymi do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z kontroli dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów państwowych.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1620
Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0101090719
Przebieg konsultacji publicznych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/1 ... 9#12827729


--------------------------------------------


* Informacja nr 5/2022 z dnia 26.07.2022 r.

Dnia 26.07.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1557)

Data wejścia w życie: 10.08.2022 r. z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 4 lit. c–g, pkt 10 lit. a, pkt 11 lit. c i d, pkt 15 lit. a, pkt 31, pkt 37 lit. b, pkt 39 i 42–44, art. 4 oraz art. 8 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r. (system e-CRUB i brak obowiązku dołączania dokumentu uprawnień i przynależności do izby);
2) art. 1 pkt 1, 3, 17, 19, 21, 22, 26, pkt 27 lit. a i c i pkt 28 oraz art. 5, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia (tj. 27 stycznia 2023 r. - dokumentacja budowy, w tym system EDB);
3) art. 1 pkt 29, 30, 32–34 i pkt 41 lit. b i c oraz art. 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. (system c-KOB).

Zmiana dotyczy:
Ustawa, której procedowanie trwało ponad rok, stanowi kolejny etap cyfryzacji w obszarze budownictwa, w tym głównie:

1) wprowadza Elektroniczny Dziennik Budowy („system EDB”) - dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej będzie można kontynuować w postaci elektronicznej, jednak przejście w odwrotnym kierunku nie będzie możliwe. Ustawa przewiduje dziennik w postaci papierowej można będzie wydać jedynie do 31 grudnia 2029 r. (z wyjątkiem dziennika budowy dotyczącego robót budowlanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją MON),

2) zmienia zasady prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej przez odpowiedni system teleinformatyczny („system e-CRUB”). Nowy system wyeliminuje obowiązek dołączania w różnych procedurach budowlanych dokumentu uprawnień budowlanych oraz dokumentu przynależności do izby samorządu zawodowego. Osoby, które nabyły uprawnienia budowlane przed 1 stycznia 1995 r., co do których nie istnieje obowiązek wpisu do rejestru, będą mogły dobrowolnie wystąpić z wnioskiem do okręgowej komisji kwalifikacyjnej o wpis do eCRUB,

3) wprowadza Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego („system c-KOB”) - zakres podmiotów zobowiązanych do prowadzenia książki obiektu budowlanego co do zasady nie zmieni się, ale wszyscy właściciele lub zarządcy istniejących obiektów budowlanych, którzy są zobligowani do prowadzenia tego dokumentu, będą musieli założyć EKOB do dnia 31 grudnia 2026 r., natomiast dotychczasowe książki obiektu budowlanego w postaci papierowej nadal będą zobowiązani przechowywać przez okres istnienia obiektu,

4) wprowadza przepisy regulujące funkcjonowanie portalu e-Budownictwo,

5) umożliwia uzgodnienie pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projekty w postaci elektronicznej: zagospodarowania działki lub terenu, architektoniczno-budowlany, techniczny oraz projekt urządzenia przeciwpożarowego. Uzgodnienie projektu w postaci elektronicznej przez rzeczoznawcę ppoż. będzie potwierdzane przez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz dokumentem uzgodnienia, zwanym „kartą uzgodnienia”, która będzie stanowiła załącznik do projektu,

Inne istotniejsze kwestie:
  • zmienia się art. 36a ust. 6 w zakresie informacji projektanta o nieistotnych odstąpieniach od PZT lub PAB, które nie będą już zamieszczane na projekcie, lecz dołączane jako odrębny rysunek i opis do dokumentacji budowy,
  • przewiduje się wprowadzenie rozwiązania, o które Izba postulowała jakiś czas temu, tj. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego będzie mógł opublikować, do dobrowolnego stosowania, formularze innych dokumentów niż obowiązujące wzory druków – co prawdopodobnie pozwoli wyeliminować rozbieżności w wymaganiach poszczególnych organów odnośnie wzorów innych formularzy niż obowiązujące, stosowanych w procedurach budowlanych w ich placówkach,
  • - w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi ustawa precyzuje, że pozwolenie na budowę obiektu budowlanego może nie obejmować przyłączy, które są wymagane dla takiego obiektu, a podlegają procedurze zgłoszenia lub realizacji w oparciu o art. 29a.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220001557
Adres internetowy dokumentów zmienianych:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210002351 - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210000869 – ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0190001117 - z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
Przebieg procesu legislacyjnego: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/Przeb ... sp?nr=2245

--------------------------------------------

Dnia 25.07.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549)

Data wejścia w życie: 09.08.2022 r. z wyjątkiem:
- art. 1 pkt 12, art. 2 pkt 2 i 8 oraz art. 10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r

Zmiana dotyczy:
Ustawa przede wszystkim ma na celu:
1) realizację kamienia milowego odnoszącego się do monitorowania i kontroli indywidualnych systemów oczyszczania ścieków ujętego w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności, w ramach reformy B3.1. „Wsparcie zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich” zawartego w celu B3. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie degradacji środowiska”;
2) dostosowanie przepisów prawa krajowego do wymagań dyrektywy 91/271/EWG;
3) doprecyzowanie procedur związanych z wyznaczaniem, zmianą lub likwidacją aglomeracji;
4) doprecyzowanie postępowania dotyczącego przygotowania krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK);
5) wprowadzenie administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie obowiązków aglomeracji w zakresie ich dostosowania do wymogów dyrektywy 91/271/EWG oraz w przypadku niewywiązywania się z obowiązku w zakresie sprawozdawczości z realizacji KPOŚK. Z uwagi na prewencyjny charakter kar ich stawkę ustalono w wysokości do 10 000 zł;
6) doprecyzowanie obowiązków gmin związanych z gospodarowaniem nieczystościami ciekłymi;
7) zmiany w zakresie zgód wodnoprawnych w przedmiocie działań wymagających uzyskania zgody wodnoprawnej;
8) uregulowanie kwestii dotyczących opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości z takich oczyszczalni, oraz obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości, gminy i przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania oczyszczalni i transportu nieczystości;
9) doprecyzowanie zakresu wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych i procedury jego przyjmowania;
10) wykonanie wniosku Najwyższej Izby Kontroli skierowanego do Prezesa Rady Ministrów przedstawionego w ramach kontroli pn. „Przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w gminach turystycznych”,
11) wprowadza obowiązek dokonania zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1549
Adres internetowy dokumentów zmienianych:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210002233 - ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220001297 - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0200002028 – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Przebieg procesu legislacyjnego: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2262


--------------------------------------------


* Informacja nr 4/2022 z dnia 21.07.2022 r.

Uwaga ważne!

Dnia 20.07.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)

Data wejścia w życie: 21.09.2022 r.

Dokument dotyczy:
Rozporządzenie to jest poprzedzone aktualnie jeszcze obowiązującymi rozporządzeniami:
• Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 oraz z 2019 r. poz. 1643),
• Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 735, z 2010 r. poz. 408, z 2012 r. poz. 608, z 2013 r. poz. 528, z 2014 r. poz. 858, z 2015 r. poz. 331 oraz z 2019 r. poz. 1642),
• Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. poz. 116, z późn. zm.),
które stracą moc w dniu wejścia w życie nowego rozporządzenia. Stosowanie przepisów dotychczasowych w sytuacjach szczególnych (np. wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego) zostało określone w § 115 i 116 rozporządzenia.

Rozporządzenie to w wielu wypadkach odsyła do zasad wiedzy technicznej, które zawarte są m. in. we wzorcach i standardach rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury na podstawie art. 17 ustawy o drogach publicznych. Wzorce i standardy nie stanowią jednak przepisów prawa, a więc również nie stanowią przepisów techniczno-budowlanych. Tym samym przepisy ustawy – Prawo budowlane. Więcej na ten temat w pismie Ministerstwa Infrastruktuty: klik.
Wzorce i standardy są umieszczone na stronie internetowej dedykowanej wymaganiom technicznym w drogownictwie pod adresem: klik.

Jest ono istotne również dla projektantów infrastruktury niezwiązanej z pasami drogowymi, bowiem inaczej opisuje zasady lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą (obecny § 140 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie) zasady dotyczące lokalizowania tzw. urządzeń obcych opisane są w § 97 nowego rozporządzenia.

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1518

--------------------------------------------

Dnia 15.07.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1494)

Data wejścia w życie: 30.07.2022 r.

Dokument dotyczy:
Rozporządzenie to jest poprzedzone rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej (Dz. U. poz. 1294), które straci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220001494


--------------------------------------------


* Informacja nr 3/2022 z dnia 06.05.2022 r.

Dnia 20.04.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice kryte Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich usytuowanie (dz. U. z 2022 r. poz. 848)

Data wejścia w życie: 05.05.2022 r.

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220000848

--------------------------------------------

Dnia 28.04.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice odkryte Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich usytuowanie (dz. U. z 2022 r. poz. 919)

Data wejścia w życie: 13.05.2022 r.

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220000919

--------------------------------------------

Dnia 05.05.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (dz. U. z 2022 r. poz. 956)

Data wejścia w życie: 20.05.2022 r.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/956
Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0170001912


--------------------------------------------


* Informacja nr 2/2022 z dnia 02.04.2022 r.

Dnia 31.03.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (dz. U. z 2022 r. poz. 715)

Data wejścia w życie: 03.04.2022 r.

Zmiana dotyczy:
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz. U. poz. 913), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220000715

---------------------------------------------

Przypominamy, że serwis https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ pozwala na przygotowanie wszystkich obowiązujących wniosków w procedurach budowlanych. W ostatnich dniach udostępniony został nowy elektroniczny formularz - Uzupełnienie wniosków. Umożliwia on inwestorom uzupełnienie braków formalnych lub usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez organ w wezwaniu lub postanowieniu. Link bezpośredni: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#epb_for_uzu .

Uzupełnienie wniosku składanego elektronicznie może nastąpić, gdy:
wniosek wymaga podania dodatkowych wyjaśnień,
wniosek wymaga załączenia brakujących dokumentów,
wniosek wymaga załączenia uzupełnionych dokumentów.


--------------------------------------------


* Informacja nr 1/2022 z dnia 04.02.2022 r.

Dnia 12.01.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu (dz. U. z 2022 r. poz. 68)

Data wejścia w życie: 27.01.2022 r.

Dokument dotyczy:
Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 31 sierpnia 2021 r. pod numerem 2021/569/PL.

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220000068

---------------------------------------------

Dnia 02.02.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. z 2022 r. poz. 248)

Data wejścia w życie: 17.02.2022 r.

Zmiana dotyczy:
Rozporządzenie doprecyzowuje przepisy w dotyczące przewodów wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych w zakresie przepisów przeciwpożarowych.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0220000248
Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0190001065

---------------------------------------------

Dnia 03.02.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (dz. U. z 2022 r. poz. 258)

Data wejścia w życie: 04.02.2022 r.

Zmiana dotyczy:
Ustawa przesądza, który reżim prawny ma znaleźć zastosowanie w przypadku postępowania dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, w stosunku do której inwestor wystąpił już z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/258Adres internetowy dokumentów zmienianych:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0210002233 - ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0190001712 - ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 0200000471 - ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
Przebieg procesu legislacyjnego: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/Przeb ... sp?nr=1843