Instalacje telekomunikacyjne w budynkach


Przypominamy, że budynki mieszkalne wielorodzinne, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej wymagają wyposażenia ich w instalację telekomunikacyjną umożliwiającą przyłączenie do publicznych sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych doświadczenia tych usług, przy zachowaniu zasady neutralności technologicznej. Obowiązek ten wynika z art. 30 ust. 8 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 777 z późn. zm.).

W związku z powyższym do wniosku o pozwolenie na budowę nowego budynku lub zgłoszenia robót budowlanych w istniejącym budynku inwestor powinien:

  • dołączyć oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o istnieniu w budynku takiej instalacji,

  • a w przypadku braku takiej instalacji – wnioskiem o pozwolenie na budowę budynku nowego lub zgłoszeniem robót budowlanych w budynku istniejącym, wnioskiem albo zgłoszeniem należy objąć również wykonanie takiej instalacji.

pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30.06.2021 r.