Wątpliwości związane z zakresem i formami ochrony i pomocy prawnej udzielanej przez Izbę swoim członkom.


[22-11-2012]

Członkowie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Szanowni Państwo

Informujemy, że Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pismem znak P-0771-0022(1)/12, z dnia 6 września 2012 r., wyjaśniła wątpliwości związane z zakresem i formami ochrony i pomocy prawnej udzielanej przez Izbę swoim członkom.

Stosownie do art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami), do zadań samorządu zawodowego należy w szczególności reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków. Z kolei w art. 40 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy prawodawca przyznał członkom Izby prawo do korzystania z ochrony i pomocy prawnej.

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa od początku istnienia uwzględnia w swojej działalności wszystkie zadania nałożone na nią na mocy ww. ustawy, w tym zapewnia pomoc i ochronę prawną swoim członkom, związaną z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych budownictwie.

W szczególności dokonujemy wyjaśnień treści uprawnień oraz przepisów, na podstawie których zostały one wydane a także wyrażamy opinie w innych sprawach związanych z procesem budowlanym.

Członkowie Izby mogą również korzystać z porad radcy prawnego w zakresie niezbędnym do zapewnienia członkom ochrony zawodowych interesów w toku wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

Ponadto przypominamy, że okręgowy sąd dyscyplinarny ma prawną możliwość rozpatrywania, jako sąd polubowny, sporów między członkami izb oraz między członkami izb a innymi podmiotami w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych budownictwie.

Z powodu ciągłych zmian w przepisach prawa oraz w celu stałego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych naszych członków podlaski samorząd prowadzi bezpłatne szkolenia z poszczególnych branż.

W swojej codziennej pracy zwracamy szczególną uwagę na potrzeby i wymagania naszych członków oraz uwagi, które są cennym źródłem informacji i niejednokrotnie bodźcem do dalszego doskonalenia działań w zakresie udzielanej ochrony i pomocy prawnej.

Zachęcamy do zapoznania się z pismem Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Opinia Krajowej Rady PIIB.pdf