Powołanie zespołów roboczych


[30-09-2014]

W odpowiedzi na wniosek jaki Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa złożyła wspólnie z Podlaską Okręgową Izbą Architektów RP, Prezydent Miasta Białegostoku powołał w dniu 29.09.2014 r. dwa zespoły robocze:

-ds. optymalizacji procedur w postępowaniach o udzielenie pozwolenia na budowę.pdf

-ds. wypracowania procedur w zakresie budowy przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej.pdf

Zwracamy się do członków POIIB z prośbą o zgłaszanie do biura izby najbardziej istotnych problemów, które Państwa dotykają w trakcie załatwiania spraw związanych z pozwoleniami na budowę i budową sieci wodno-kanalizacyjnych.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z apelem Pana Prezydenta, który był zawarty w odpowiedzi na wcześniej zgłaszane przez nas problemy

-Stanowisko Prezydenta Miasta Białegostoku.pdf

Jeżeli będziecie Państwo dysponowali informacjami o odmiennym sposobie załatwiania spraw przez departamenty podległego mi Urzędu, niż ten, który przedstawiłem powyżej, proszę o wskazanie konkretnych przypadków i przekazanie ich z powołaniem się na znak niniejszego pisma. Jednocześnie poleciłem dyrektor Departamentu Architektury przeanalizowanie wydawanych postanowień pod kątem ich czytelności tak, aby sposób formułowania żądań organu był jednoznaczny oraz oparty o przepisy prawa.