"Spotkania w izbie - drogi publiczne"


[16-02-2015]

"Spotkania w izbie - drogi publiczne"

W dniu 14 lutego 2015 r. odbyło się w siedzibie POIIB spotkanie władz izby z projektantami i kierownikami robót, które dotyczyło problemów w realizacji zadań związanych z drogami publicznymi.

W programie dyskusji znalazły się m.in. następujące sprawy:

  1. Problemy z realizacją i interpretacją obowiązujących aktów prawnych dotyczących dróg publicznych.
  2. Utrudnienia administracyjne jakie towarzyszą realizacji ww. zadań.

Członkowie izby przedstawili przykłady działań organów administracji publicznej, głównie architektoniczno-budowlanej i zarządców dróg publicznych, które budzą sprzeciw środowiska inżynierów. Wśród zgłoszonych problemów znalazły się przykłady działań nieformalnych, stanowiących szczególne zagrożenie dla prawidłowego projektowania oraz bezpieczeństwa realizacji i eksploatacji inwestycji, a także ochrony interesu zawodowego członków izby.

Uwagi zostały spisane i będą tematem rozmów władz POIIB z przedstawicielami odpowiednich organów administracji publicznej.

Uczestnicy spotkania wyrazili chęć odbycia odrębnego spotkania, którego tematem będzie propozycja zmian w obowiązujących przepisach prawa, służących wyeliminowaniu niektórych omawianych zagrożeń w branży drogowej.

O terminie kolejnego spotkania poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.

Jednocześnie prosimy wszystkich członków POIIB o zgłaszanie do izby informacji lub przykładów wskazujących na problemy jakie napotykacie Państwo przy wykonywaniu swojego zawodu.