Posiedzenie Zespołu roboczego ds. sieci wod.-kan. zakończone ustaleniami!


[25-02-2015]

Posiedzenie Zespołu roboczego ds. sieci wod.-kan. zakończone ustaleniami

W dniu 24 lutego 2015 r. odbyło się w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, z udziałem Za-cy Prezydenta Miasta Białegostoku Adama Polińskiego, drugie posiedzenie Zespołu roboczego ds. wypracowania procedur w zakresie budowy przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej. Zakończyło się ono ustaleniami, które w dużej mierze uwzględniają propozycje przedstawione na pierwszym posiedzeniu Zespołu przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Najważniejsze zmiany jakie udało się wspólnie wypracować w zakresie wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan. na terenach o niepełnym uzbrojeniu są następujące:

  • warunki techniczne na sieć i przyłącze będą wydawane w jednym etapie, wraz z projektem umowy na budowę i przekazanie sieci,
  • termin wydawania warunków technicznych ulegnie istotnemu skróceniu w stosunku do dzisiejszej praktyki - dokumenty zostaną wydane w ciągu 30 dni od daty złożenia przez inwestora jednocześnie: oświadczenia o chęci wybudowania sieci własnym staraniem oraz wniosku o wydanie warunków technicznych budowy sieci i warunków przyłączenia do niej,
  • będzie obowiązywała zasada jednego okienka, tj. wszelkie formalności inwestor lub projektant będą załatwiali wyłącznie z Wodociągami Białostockimi,
  • Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. umożliwią przejęcie sieci budowanych na potrzeby zabudowy szeregowej lub kilku budynków w jednej inwestycji, przy spełnieniu warunków umowy (przede wszystkim związanych z prawem własności) - pozwoli to na uniknięcie budowy wielu równoległych przyłączy do budynków.
W najbliższych tygodniach odbędzie się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o., na którym zostaną przedstawione szczegóły przyjętych rozwiązań. Na spotkanie zostaną zaproszeni inwestorzy i projektanci.