Wyroby budowlane - 9 maja 2015 r., Białystok


Koleżanki i Koledzy!

Zapraszamy wszystkich członków do udziału w kontynuacji szkolenia z dnia 21 lutego 2015 r. p.t.:

„Wyroby budowlane”

Termin: 9 maja 2015 r., godz. 10:00-14:00,

Miejsce: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28, lok. 402,

Szkolenie poprowadzi Naczelnik Wydziału Wyrobów Budowlanych Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku - mgr inż. Heliodor Tribiłło.

W trakcie prowadzonego wykładu niezbędne będą teksty następujących aktów prawnych, w które należy zaopatrzyć się we własnym zakresie:

  1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 883).
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE L88 z 04.04.2011, str. 5 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.).
  4. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

Zgłoszenia zainteresowanych osób przyjmują pracownicy biura Podlaskiej OIIB pod numerem tel. 85 742 49 30.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.