OGŁOSZENIE – terminy i obowiązujące zasady podczas egzaminów XL sesji egzaminacyjnej - jesiennej 2022 r.


Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej OIIB informuje, że egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji XL - jesiennej 2022 r. odbędzie się 18 listopada 2022 r. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40. według następujących zasad:
- o godzinie 9.00 rozpoczyna się egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- o godzinie 13.00 rozpoczyna się egzamin na uprawnienia budowlane w pozostałych specjalnościach.

Godziny egzaminu ustnego będą ustalone indywidualnie po wynikach egzaminu pisemnego i dostępne na stronie internetowej pdl.piib.org.pl.

Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane odbędą się w siedzibie biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Białymstoku, przy ul. Legionowej 28 lok. 103 B (I piętro) w następujących terminach:

Zespół Egzaminacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania bez ograniczeń,

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery B.

23 listopada 2022 r.,


Zespół Egzaminacyjny Nr 2 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery C do litery Ko.

24 listopada 2022 r.,


Zespół Egzaminacyjny Nr 3 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery Kr do litery

25 listopada 2022 r.,

Zespół Egzaminacyjny Nr 4 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery R do litery Ż,

 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

26 listopada 2022 r.,


Zespół Egzaminacyjny Nr 5 dla specjalności inżynieryjnej mostowej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

26 listopada 2022 r.,


Zespół Egzaminacyjny Nr 6 dla specjalności inżynieryjnej drogowej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

25 listopada 2022 r.,


Zespół Egzaminacyjny Nr 7 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

24 listopada 2022 r.,


Zespół Egzaminacyjny Nr 8 dla specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

26 listopada 2022 r.,


Zespól Egzaminacyjny Nr 9 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

28 listopada 2022 r.,


Zespół Egzaminacyjny Nr 10 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych– osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

22 listopada 2022 r.,


Zespół Egzaminacyjny Nr 11 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania bez ograniczeń,

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery C.

22 listopada 2022 r.,


Zespół Egzaminacyjny Nr 12 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery D do litery Pa.

21 listopada 2022 r.,


Zespół Egzaminacyjny Nr 13 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery Po do litery Ż,

 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

23 listopada 2022 r.,


Zespół Egzaminacyjny Nr 14 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania bez ograniczeń,

 • projektowania w ograniczonym zakresie,

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

21 listopada 2022 r.,


Zespół Egzaminacyjny Nr 15 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

28 listopada 2022 r.


Jednocześnie Komisja wyjaśnia, że:

 • Nie jest możliwe zdawanie części ustnej egzaminu w innym terminie niż określony dla danego zespołu egzaminacyjnego, w związku z czym prosimy o uważne sprawdzenie właściwej daty.

 • W czasie przygotowywania się do odpowiedzi na części ustnej egzaminu zabronione jest korzystanie z różnego rodzaju opracowań (poradniki, zbiory pytań, itp.).

 • Podczas egzaminu ustnego nie będą udostępniane akty prawne oraz normy w formie papierowej. Dostępne będzie natomiast stanowisko on-line. Dopuszczalne jest korzystanie z własnych aktów prawnych i norm w formie papierowej.

 • Ostatnie pytanie może wymagać opracowania w formie pisemnej, np. w postaci rysunku lub obliczeń.

 • W trakcie części ustnej egzaminu odpowiedź nie może polegać wyłącznie na odczytywaniu aktów prawnych i norm, a także notatek sporządzonych na ich podstawie. Egzaminowany powinien omówić i skomentować własnymi słowami akty prawne regulujące kwestie objęte zakresem przedmiotowym pytania oraz wyjaśnić notatki i szkice sporządzone w trakcie przygotowywania się do odpowiedzi.

 • Czas trwania części ustnej egzaminu wynosi 60 minut, w tym nie więcej niż 25 minut przeznaczone jest na przygotowanie się kandydata do odpowiedzi,

 • Po upływie przewidzianego czasu egzamin zostanie zakończony niezależnie od tego, czy kandydat odpowiedział na wszystkie pytania.

 • Przebieg egzaminu ustnego zostanie utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej dźwięk na elektronicznym nośniku danych.