OGŁOSZENIE – terminy i obowiązujące zasady podczas egzaminów XXXVI sesji egzaminacyjnej - jesiennej 2020 r.


OGŁOSZENIE – terminy i obowiązujące zasady podczas egzaminów XXXVI sesji egzaminacyjnej - jesiennej 2020 r.

SPRAWDŹ GODZINĘ EGZAMINU USTNEGO.pdf

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej OIIB informuje, że egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji XXXVI - jesiennej 2020 r. odbędzie się 26 lutego 2021 r. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40. według następującej zasady:
- o godzinie 9.00 rozpoczyna się egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- o godzinie 14.00 rozpoczyna się egzamin na uprawnienia budowlane w pozostałych specjalnościach.

Godziny egzaminu ustnego będą ustalone indywidualnie po wynikach egzaminu pisemnego i dostępne na stronie internetowej https://pdl.piib.org.pl.

Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane odbędą się w siedzibie biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Białymstoku, przy ul. Legionowej 28 lok. 103 B (I piętro) w następujących terminach:


Zespół Egzaminacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania bez ograniczeń,

 • projektowania w ograniczonym zakresie,

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

1 marca 2021 r., od godz. 8:15


Zespół Egzaminacyjny Nr 2 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery K.

6 marca 2021 r., od godz. 9:00


Zespół Egzaminacyjny Nr 3 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery L do litery Sa.

2 marca 2021 r., od godz. 8:15


Zespół Egzaminacyjny Nr 4 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery Sb do litery Ż,

 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

3 marca 2021 r., od godz. 8:15


Zespół Egzaminacyjny Nr 5 dla specjalności inżynieryjnej mostowej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania bez ograniczeń,

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

1 marca 2021 r., od godz. 12:00


Zespół Egzaminacyjny Nr 6 dla specjalności inżynieryjnej drogowej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania bez ograniczeń,

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery K.

4 marca 2021 r., od godz. 8:15


Zespół Egzaminacyjny Nr 7 dla specjalności inżynieryjnej drogowej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery L do litery Ż,

 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

3 marca 2021 r., od godz. 8:15


Zespół Egzaminacyjny Nr 8 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

1 marca 2021 r., od godz. 8:15


Zespół Egzaminacyjny Nr 9 dla specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

6 marca 2021 r., od godz. 8:15


Zespół Egzaminacyjny Nr 10 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych– osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

5 marca 2021 r., od godz. 8:15


Zespół Egzaminacyjny Nr 11 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania bez ograniczeń,

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

5 maca 2021 r., od godz. 8:15


Zespół Egzaminacyjny Nr 12 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery P.

4 marca 2021 r., od godz. 8:15


Zespół Egzaminacyjny Nr 13 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery R do litery Ż,

 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

8 marca 2021 r., od godz. 8:15


Zespół Egzaminacyjny Nr 14 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania bez ograniczeń,

 • projektowania w ograniczonym zakresie,

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

5 marca 2021 r., od godz. 9:00


Zespół Egzaminacyjny Nr 15 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

6 marca 2021 r., od godz. 8:15


Jednocześnie Komisja wyjaśnia, że:

 1. Nie jest możliwe zdawanie części ustnej egzaminu w innym terminie niż określony dla danego zespołu egzaminacyjnego, w związku z czym prosimy o uważne sprawdzenie właściwej daty.

 2. W czasie przygotowywania się do odpowiedzi na części ustnej egzaminu zabronione jest korzystanie z różnego rodzaju opracowań (poradniki, zbiory pytań, itp.), dozwolone jest korzystanie z własnych zbiorów aktów prawnych i norm.

 3. Ostatnie pytanie może wymagać opracowania w formie pisemnej, np. w postaci rysunku lub obliczeń.

 4. W czasie odpowiedzi na części ustnej egzaminu zabronione jest korzystanie z notatek (czytanie z kartki). Udzielanie odpowiedzi w części ustnej egzaminu nie może polegać na odczytaniu notatek zrobionych przez zdającego.

 5. Czas trwania części ustnej egzaminu wynosi 60 minut, w tym nie więcej niż 25 minut przeznaczone jest na przygotowanie się kandydata do odpowiedzi,

 6. Po upływie przewidzianego czasu egzamin zostanie zakończony niezależnie od tego, czy kandydat odpowiedział na wszystkie pytania.

 7. Przebieg egzaminu ustnego zostanie utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej dźwięk na elektronicznym nośniku danych.

W celu zachowania bezpieczeństwa podczas przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane prosimy zapoznać się z Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa link i stosowanie się do jej zaleceń.