OGŁOSZENIE


Informujemy, że decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych uzyskane w XXXVII sesji egzaminacyjnej będą rozsyłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres do korespondencji wskazany w formularzu osobowym.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa