PORADNIK PRAWO BUDOWLANE 2020-2022


W związku z wejściem dzisiaj w życie zmiany Prawa budowlanego, przygotowaliśmy poradnik, który zawiera podsumowanie głównych zmian Prawa budowlanego na przestrzeni 2020-2022 r: https://tiny.pl/wqdz4 .

Znajdują się w nim również zaktualizowane na dzień 1 sierpnia 2022 r. przykładowe strony tytułowe oraz spisy treści poszczególnych elementów projektu budowlanego, a także stanowiska GUNB i MRiT w sprawach, które w ostatnich miesiącach budziły wątpliwości, np. w kwestii udziału projektantów branżowych w w PZT i PAB budynku.

Informujemy w nim również o zmianach jakie nastąpią 8 sierpnia br., a także dołączyliśmy teksty ujednolicone ustawy - Prawo budowlane w wersjach obowiązujących 1 i 8 sierpnia br., wraz z zaznaczonymi zmianami.

Przypominamy, że:

1. od dzisiaj, tj. 1 sierpnia 2022 r.:

  • obowiązują przepisy wprowadzające e-CRUB, a osoby, które zostały wpisane do tego systemu (wszystkie osoby, które nabyły uprawnienia budowlane po 1 stycznia 1995 r.) nie mają obowiązku dołączania dokumentu uprawnień budowlanych oraz dokumentu przynależności do izby samorządu zawodowego we wszelkich procedurach budowlanych,

  • natomiast osoby, które nabyły uprawnienia budowlane przed 1 stycznia 1995 r., co do których nie istnieje obowiązek wpisu do rejestru, będą mogły dobrowolnie wystąpić z wnioskiem do okręgowej komisji kwalifikacyjnej o wpis do e-CRUB,

  • e-CRUB będzie zawierał dodatkowe dane w postaci: adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail, które za zgodą osoby wpisanej do rejestru będą mogły być opublikowane na stronie BIP urzędu obsługującego GINB.

2. od 8 sierpnia 2022 r. m.in.:

  • wprowadzone zostaną przepisy regulujące funkcjonowanie portalu e-Budownictwo,

  • zmienia się art. 36a ust. 6 w zakresie informacji projektanta o nieistotnych odstąpieniach od PZT lub PAB, które nie będą już zamieszczane na projekcie, lecz dołączane jako odrębny rysunek i opis do dokumentacji budowy,

  • w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi ustawa doprecyzuje, że pozwolenie na budowę obiektu budowlanego może nie obejmować przyłączy, które są wymagane dla takiego obiektu, a podlegają procedurze zgłoszenia lub realizacji w oparciu o art. 29a,

  • umożliwia się uzgodnienie pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projekty w postaci elektronicznej: PZT, PAB, PT oraz projekt urządzenia przeciwpożarowego.

O pozostałych zmianach wynikających z ostatniej nowelizacji Prawa budowlanego, które zaczną obowiązywać w styczniu 2023 r. pisaliśmy na naszym forum: https://tiny.pl/wqfx5 .*