OGŁOSZENIE


Informujemy, że decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych uzyskane w XXXVI sesji egzaminacyjnej będą rozsyłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres do korespondencji wskazany w formularzu osobowym.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Uwaga!


Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego OKK POIIB nr 12/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. wnioski o dopuszczenie do ponownego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2021 r. należy składać w terminie od 11 stycznia do 19 marca 2021 r.

Strony