Termin składania dokumentów na uprawnienia - zarejestruj wniosek online


Szanowni Państwo!

Informujemy, że w celu złożenia dokumentów na uprawnienia budowlane najpierw należy zalogować się do portalu PIIB w celu rejestracji wniosku i umówienia spotkania w biurze Podlaskiej OIIB (należy wybrać termin i godzinę spotkania). Rejestracja wniosku o nadanie uprawnień budowlanych przeprowadzana jest na Portalu PIIB.

OGŁOSZENIE


Informujemy, że decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych uzyskane w XXXVII sesji egzaminacyjnej będą rozsyłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres do korespondencji wskazany w formularzu osobowym.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Strony