Prezydent Miasta Białegostoku w sprawie utrudnień na drodze do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego.


[08-09-2014]

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Podlaska Okręgowa Izba Architektów RP otrzymały od Prezydenta Miasta Białegostoku odpowiedź na nasze wspólne wystąpienie - w sprawie utrudnień na drodze do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego.

To stanowisko w części nas satysfakcjonuje, aczkolwiek nadal są prowadzone rozmowy mające na celu wprowadzenie dalej idących zmian w sposobie załatwiania spraw związanych z udzieleniem pozwoleń na budowę.

Zachęcamy członków POIIB do zapoznania się z treścią tego stanowiska, a jednocześnie prosimy o zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości w trakcie procedury uzyskiwania pozwoleń na budowę.

Pragniemy zwrócić szczególnie Waszą uwagę na apel Pana Prezydenta:

Jeżeli będziecie Państwo dysponowali informacjami o odmiennym sposobie załatwiania spraw przez departamenty podległego mi Urzędu, niż ten, który przedstawiłem powyżej, proszę o wskazanie konkretnych przypadków i przekazanie ich z powołaniem się na znak niniejszego pisma. Jednocześnie poleciłem dyrektor Departamentu Architektury przeanalizowanie wydawanych postanowień pod kątem ich czytelności tak, aby sposób formułowania żądań organu był jednoznaczny oraz oparty o przepisy prawa."

Pismo do Prezydenta Miasta Białegostoku.pdf 

Stanowisko Prezydenta Miasta Białegostoku.pdf 

Stanowisko Wojewody Podlaskiego.pdf 

Stanowisko Prezydenta Miasta Białegostoku związane ze stosowaniem art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego...


[17-03-2014]

Szanowni Państwo.

Przedstawiamy stanowisko Prezydenta Miasta Białegostoku związane ze stosowaniem art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w sprawach prowadzonych przez Departament Architektury.

Stanowisko Prezydenta.pdf 

Strony