Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych należy składać do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB w terminie przyjmowania wniosków na konkretną sesję egzaminacyjną wyznaczonym przez Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB. Złożenie wniosku o nadanie uprawnień budowlanych wraz z załącznikami wymaga wcześniejszej rejestracji tego wniosku w systemie informatycznym na Portalu PIIB  .

Przykładowy wzór wniosku o nadanie uprawnień budowlanych do pobrania  .

Do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy dołączyć:
 1. odpis dyplomu ukończenia studiów albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika;
 2. suplement do dyplomu albo zaświadczenie o przebiegu studiów;
 3. dokument/y potwierdzające odbycie praktyki zawodowej:
  1. oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej (dotyczy praktyki odbytej od 25 września 2014 r.) lub
  2. książkę praktyki zawodowej potwierdzającą odbycie praktyki zawodowej (dotyczy praktyki zawodowej odbytej w okresie od 1 stycznia 1995 r. do 24 września 2014 r.) lub
  3. zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej (dotyczy praktyki zawodowej odbytej przed 1 stycznia 1995 r.) lub
  4. zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej dotyczącej obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydane przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego lub
  5. dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej za granicą.
 4. wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej;
 5. formularz osobowy;
 6. życiorys zawodowy;
 7. dowód uiszczenia I raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości zgodnej z Uchwałą nr 44/R/22 Krajowej Rady PIIB z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne, tj.:
  • dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
   1. z tytułu kwalifikowania 1.200,00 zł - I rata opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
   2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1.200,00 zł - II rata opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
   3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 700 zł.
  • dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
   1. z tytułu kwalifikowania 1.800,00 zł - I rata opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
   2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1.800,00 zł - II rata opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
   3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1.000,00 zł.
  Numer konta:
  Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  ul. Legionowa 28 lok. 103B
  15-281 Białystok
  Nr 79 1130 1059 0500 0000 0002 7844
  z dopiskiem: I rata za postępowanie kwalifikacyjne;
 8. odpis posiadanych uprawnień budowlanych w przypadku rozszerzania / uzupełniania uprawnień budowlanych (kserokopia jest wystarczająca jeżeli strona posiada uprawnienia nadane przez KK POIIB);
 9. zaświadczenie o dacie ukończenia 3 roku studiów (dotyczy osób, które rozpoczęły odbywanie praktyki zawodowej po ukończeniu 3 roku studiów);
 10. decyzję w sprawie nadania uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie osób nadzorujących praktykę zawodową;
 11. zaświadczenia o przynależności osób nadzorujących praktykę do właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa, obejmujące cały okres nadzorowanej praktyki.

Komplet dokumentów należy złożyć w białej, tekturowej i nie opisanej teczce na gumkę.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna POIIB zwraca uwagę na dokładne wypełnianie oświadczeń potwierdzających odbycie praktyki zawodowej oraz załączanych do nich zestawień zbiorczych odbytej praktyki zawodowej. W oświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki należy wypełnić wszystkie pola oraz dokonać niezbędnych skreśleń np.:
 • określić samodzielną funkcję techniczną osoby składającej oświadczenie,
 • określić, czy praktykant uczestniczył w pracach projektowych, czy pełnił funkcję techniczną na budowie,
 • określić okręgową izbę inżynierów budownictwa osoby składającej oświadczenie,
 • określić czy praktyka była odbywana pod patronatem zgodnie z art. 14 ust. 4b ustawy – Prawo budowlane.
W zbiorczym zestawieniu odbytej praktyki zawodowej należy w szczególności zwrócić uwagę na:
 • potwierdzenia osób nadzorujących praktykę zawodową na każdej wypełnionej stronie zestawienia (przy czym potwierdzenie to powinno znajdować się na dole tekstu),
 • określenie funkcji technicznej oraz opisanie czynności wykonywanych przy projektach lub na budowie (określenie tylko funkcji technicznej np.: inżynier budowy bez opisu czynności nie jest wystarczające),
 • nie dopisywanie braków długopisem, jeśli zestawienie zbiorcze wypełniane jest "komputerowo".
Zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami dotyczącymi wypełniania zbiorczego zestawienia odbytej praktyki zawodowej stanowiącego załącznik do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki - wyjaśnienia do zbiorczego zestawienia odbytej praktyki zawodowej.pdf  
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna POIIB informuje, że wszelkie dokumenty składane w postępowaniu o nadanie uprawnień budowlanych powinny mieć postać oryginału. Nieuwierzytelnione kserokopie dokumentów nie korzystają bowiem w postępowaniu administracyjnym z mocy dowodowej oryginału dokumentu.

Zgodnie z art. 76a ww. ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego zamiast oryginału dokumentu strona postępowania o nadanie uprawnień budowlanych może jednak:
 • złożyć urzędowo poświadczony przez organ lub podmiot, o których mowa w art. 76 § 1 lub 2, odpis lub wyciąg z dokumentu, jeżeli ten dokument znajduje się w aktach tego organu lub podmiotu;
 • złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym,
 • zażądać od upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, poświadczenia zgodności okazanego odpisu dokumentu z okazanym oryginałem.
Mając na uwadze fakt, iż wszelkie dokumenty złożone w postępowaniu o nadanie uprawnień budowlanych stanowią część akt administracyjnych i nie podlegają zwrotowi stronie postępowania, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna POIIB uprzejmie prosi o składanie dokumentów urzędowych, w szczególności dokumentów potwierdzających wykształcenie strony (dyplom ukończenia studiów, suplement do dyplomu, itp.) oraz decyzji w sprawie nadania uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie osób nadzorujących praktykę zawodową, w formie odpisów uwierzytelnionych urzędowo, odpisów notarialnych lub, gdy strona działa w sprawie przez umocowanego pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - w formie odpisu dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez tego pełnomocnika. Jeżeli strona nie chce składać oryginału dokumentu, może również zwrócić się do upoważnionego pracownika Biura POIIB o poświadczenie za zgodność z oryginałem okazanej kopii dokumentu z okazanym oryginałem.