XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy POIIB zakończony!


Dziś o godz.17:00 zakończył się XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa rozpoczęty 21 maja o godz. 11, który jako pierwszy w historii  POIIB odbył przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z wykorzystaniem portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W Zjeździe brało udział 84 Delegatów, co daje frekwencję 80,77 % - zatem Zjazd stał się prawomocny.

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB funkcję Przewodniczącego Zjazdu sprawował Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB Wojciech Kamiński a Sekretarza Zjazdu Robert Dryl - Sekretarz Okręgowej Rady POIIB. Zgodnie z § 2 ust. 8 ww. Regulaminu przez Zjazdem wszyscy Delegaci zostali powiadomieni o terminie Zjazdu i otrzymali materiały zawierające projekty uchwał i ich załączniki.
Zostało podjętych 9 uchwał, z głosowań nad nimi zostały wygenerowane raporty.

Przebieg głosowań wyglądał następująco:

1. Uchwała nr 1/Z/20 XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w sprawie regulaminu XIX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, została przyjęta:
„ZA” (84)  | „PRZECIW” (0) | „WSTRZYMAŁO SIĘ” (0)

2. Uchwała nr 2/Z/20 XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w sprawie porządku obrad XIX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, została przyjęta: 
„ZA” (84)  | „PRZECIW” (0) | „WSTRZYMAŁO SIĘ” (0)

3. Uchwała nr 3/Z/20 XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB za rok 2019, została przyjęta:
„ZA” (78)  | „PRZECIW” (0) | „WSTRZYMAŁO SIĘ” (6)

4. Uchwała nr 4/Z/20 XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej OIIB, została przyjęta: 
„ZA” (83)  | „PRZECIW” (1) | „WSTRZYMAŁO SIĘ” (0)

5. Uchwała nr 5/Z/20 XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB, została przyjęta:
„ZA” (84)  | „PRZECIW” (0) | „WSTRZYMAŁO SIĘ” (0)

6. Uchwała nr 6/Z/20 XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Podlaskiej OIIBzostała przyjęta:
„ZA” (84)  | „PRZECIW” (0) | „WSTRZYMAŁO SIĘ” (0)

7. Uchwała nr 7/Z/20 XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Podlaskiej OIIBzostała przyjęta:
„ZA” (79)  | „PRZECIW” (1) | „WSTRZYMAŁO SIĘ” (4)

8. Uchwała nr 8/Z/20 XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Podlaskiej OIIB, została przyjęta :
„ZA” (79)  | „PRZECIW” (1) | „WSTRZYMAŁO SIĘ” (4)

9. Uchwała nr 9/Z/20 XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w sprawie uchwalenia budżetu Podlaskiej OIIB na rok 2020, została przyjęta :
„ZA” (78)  | „PRZECIW” (0) | „WSTRZYMAŁO SIĘ” (6)

Podczas trwania zjazdu zgłoszono cztery wnioski, które Sekretarz Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB zgodnie z § 2 ust.12 Regulaminu XIX Okręgowego Zjazdu POIIB skierował do rozpatrzenia przez Okręgową Radę POIIB.

W imieniu Okręgowej Rady POIIB dziękuję Delegatom, za udział w Zjeździe i odpowiedzialną postawę, świadczących o zrozumieniu konieczności wypełnienia zadań statutowych i ustawowych izby oraz będących wyrazem troski o sprawy samorządu inżynierów budownictwa.

Z poważaniem

Wojciech Kamiński
Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB

Robert Dryl
Sekretarz Zjazdu