XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB zakończony!


Dziś 16 kwietnia 2021 r. o godz. 16:00 zakończył się XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa rozpoczęty 15 kwietnia o godz. 10.00, który po raz drugi w historii POIIB odbył się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z wykorzystaniem Portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB funkcję Przewodniczącego Zjazdu sprawował Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB Wojciech Kamiński a Sekretarza Zjazdu Robert Dryl - Sekretarz Okręgowej Rady POIIB. Zgodnie z § 2 ust. 8 ww. Regulaminu przez Zjazdem wszyscy Delegaci zostali powiadomieni o terminie oddawania głosów podczas Zjazdu i otrzymali materiały zawierające projekty uchwał i ich załączniki.

W Zjeździe brało udział 84 Delegatów, co daje frekwencję 81,55 %.

Zostało podjętych 11 uchwał, z głosowań nad nimi zostały wygenerowane raporty.
Uchwały zostały podjęte z zachowaniem art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i § 10 ust. 7 i 7a Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Przebieg głosowań wyglądał następująco:

 1. Uchwała nr 1/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w sprawie regulaminu XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, została przyjęta: „ZA” (84)  | „PRZECIW” (0) | „WSTRZYMAŁO SIĘ” (0)

 2. Uchwała nr 2/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w sprawie porządku obrad XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, została przyjęta: „ZA” (84)  | „PRZECIW” (0) | „WSTRZYMAŁO SIĘ” (0)

 3. Uchwała nr 3/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB za rok 2020, została przyjęta: „ZA” (80)  | „PRZECIW” (0) | „WSTRZYMAŁO SIĘ” (3)

 4. Uchwała nr 4/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej OIIB za 2020 r., została przyjęta: „ZA” (80)  | „PRZECIW” (1) | „WSTRZYMAŁO SIĘ” (3)

 5. Uchwała nr 5/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB za 2020 r., została przyjęta: „ZA” (81)  | „PRZECIW” (1) | „WSTRZYMAŁO SIĘ” (2)

 6. Uchwała nr 6/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Podlaskiej OIIB za 2020 r.,  została przyjęta: „ZA” (81)  | „PRZECIW” (0) | „WSTRZYMAŁO SIĘ” (2)

 7. Uchwała nr 7/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Podlaskiej OIIB za rok 2020, została przyjęta: „ZA” (77)  | „PRZECIW” (4) | „WSTRZYMAŁO SIĘ” (3)

 8. Uchwała nr 8/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Podlaskiej OIIB, została przyjęta: „ZA” (77)  | „PRZECIW” (3) | „WSTRZYMAŁO SIĘ” (4)

 9. Uchwała nr 9/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w sprawie uchwalenia budżetu Podlaskiej OIIB na rok 2020, została przyjęta: „ZA” (78)  | „PRZECIW” (3) | „WSTRZYMAŁO SIĘ” (2)

 10. Uchwała nr 10/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w sprawie regulaminu działalności samopomocowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, została przyjęta: „ZA” (69)  | „PRZECIW” (7) | „WSTRZYMAŁO SIĘ” (8)

 11. Uchwała nr 11/OZ/21 XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w sprawie regulaminu wspierania doskonalenia zawodowego członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa została przyjęta: „ZA” (68)  | „PRZECIW” (6) | „WSTRZYMAŁO SIĘ” (10)

Podczas trwania zjazdu zgłoszono cztery wnioski, które Sekretarz Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB zgodnie z § 2 ust.12 Regulaminu XX Okręgowego Zjazdu POIIB skierował do rozpatrzenia przez Okręgową Radę POIIB.

Wniosek nr 1 dotyczył korzystania z odszkodowania w wypadku wystąpienia błędów projektowych i wykonawczych.

Wniosek nr 2 dotyczył rozszerzenia zapisu § 9 ust. 4 Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa poprzez wprowadzenie zasady kadencyjności dla wszystkich osób pełniących funkcje w organach krajowych i okręgowych do dwóch kolejnych kadencji.

Wniosek nr 3 dotyczył propozycji wykorzystania środków finansowych ze sprzedaży lokalu nr 402 przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku poprzez refundację lub dofinansowanie m.in. szkoleń, kursów, studiów uzupełniających.

Wniosek nr 4 dotyczył organizacji szkoleń izbowych w postaci webinariów.

W imieniu Okręgowej Rady POIIB dziękujemy Delegatom, za udział w Zjeździe i odpowiedzialną postawę, świadczącą o zrozumieniu konieczności wypełnienia zadań statutowych i ustawowych izby oraz będącą wyrazem troski o sprawy samorządu inżynierów budownictwa.

Z poważaniem

Robert Dryl
Sekretarz  Okręgowej Rady POIIB
i
Wojciech Kamiński
Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB