logo_POIIB

!Elementy

Dodaj tu swój tekst nagłówka

 1. Sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izb.

 2. Reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków.

 3. Ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem.

 4. Nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, uznawanie kwalifikacji zawodowych oraz nadawanie i pozbawianie tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

 5. Współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi.

 6. Współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa.

 7. Zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą samorządu zawodowego.

 8. Prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych.

 9. Opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących architektury lub budownictwa.

 10. Organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom samorządów zawodowych.

 11. Prowadzenie list członków samorządów zawodowych.

 12. Realizacja zadań statutowych.

Skip to content