logo_POIIB

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych należy składać do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB w terminie przyjmowania wniosków na konkretną sesję egzaminacyjną wyznaczonym przez Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB. Złożenie wniosku o nadanie uprawnień budowlanych wraz z załącznikami wymaga wcześniejszej rejestracji tego wniosku w systemie informatycznym na Portalu PIIB  .

Przykładowy wzór wniosku o nadanie uprawnień budowlanych do pobrania  .

Do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy dołączyć:
 1. odpis dyplomu ukończenia studiów albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika;
 2. suplement do dyplomu albo zaświadczenie o przebiegu studiów;
 3. dokument/y potwierdzające odbycie praktyki zawodowej:
  1. oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej (dotyczy praktyki odbytej od 25 września 2014 r.) lub
  2. książkę praktyki zawodowej potwierdzającą odbycie praktyki zawodowej (dotyczy praktyki zawodowej odbytej w okresie od 1 stycznia 1995 r. do 24 września 2014 r.) lub
  3. zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej (dotyczy praktyki zawodowej odbytej przed 1 stycznia 1995 r.) lub
  4. zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej dotyczącej obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydane przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego lub
  5. dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej za granicą.
 4. wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej;
 5. formularz osobowy;
 6. życiorys zawodowy;
 7. dowód uiszczenia I raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości zgodnej z Uchwałą nr 44/R/22 Krajowej Rady PIIB z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne, tj.:
  • dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
   1. z tytułu kwalifikowania 1.200,00 zł – I rata opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
   2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1.200,00 zł – II rata opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
   3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 700 zł.
  • dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
   1. z tytułu kwalifikowania 1.800,00 zł – I rata opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
   2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1.800,00 zł – II rata opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
   3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1.000,00 zł.
  Numer konta: Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. Legionowa 28 lok. 103B 15-281 Białystok Nr 79 1130 1059 0500 0000 0002 7844 z dopiskiem: I rata za postępowanie kwalifikacyjne;
 8. odpis posiadanych uprawnień budowlanych w przypadku rozszerzania / uzupełniania uprawnień budowlanych (kserokopia jest wystarczająca jeżeli strona posiada uprawnienia nadane przez KK POIIB);
 9. zaświadczenie o dacie ukończenia 3 roku studiów (dotyczy osób, które rozpoczęły odbywanie praktyki zawodowej po ukończeniu 3 roku studiów);
 10. decyzję w sprawie nadania uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie osób nadzorujących praktykę zawodową;
 11. zaświadczenia o przynależności osób nadzorujących praktykę do właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa, obejmujące cały okres nadzorowanej praktyki.

Komplet dokumentów należy złożyć w białej, tekturowej i nie opisanej teczce na gumkę.

Skip to content