logo_POIIB

Nadawanie uprawnień budowlanych

Informacje ogólne

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna POIIB informuje, że postępowanie w sprawie o nadanie uprawnień budowlanych jest prowadzone na podstawie:
 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późniejszymi zmianami),
 2. rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (Dz. U. poz. 831),
 3. regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych przyjętego uchwałą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr 17/R/19 z dnia 16 października 2019 r.,
 4. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.).
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna POIIB nadaje uprawnienia budowlane w specjalnościach techniczno-budowlanych wymienionych w art. 14 ust. 1 pkt 2-4 ustawy – Prawo budowlane, tj.:
 • konstrukcyjno-budowlanej;
 • inżynieryjnej:
  • mostowej,
  • drogowej,
  • kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
  • kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
  • hydrotechnicznej,
  • wyburzeniowej;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
  • telekomunikacyjnych,
  • cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • elektrycznych i elektroenergetycznych.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna POIIB jest organem właściwym miejscowo do rozpoznawania i rozstrzygania spraw o nadanie uprawnień budowlanych osób, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie województwa podlaskiego.

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych należy składać do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB w terminie przyjmowania wniosków na konkretną sesję egzaminacyjną, wyznaczonym przez Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB.

Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie o nadanie uprawnień budowlanych składa się z dwóch etapów:
 1. kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jako odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności uprawnień budowlanych;
 2. egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Egzamin składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, oraz z części ustnej.

Uprawnienia budowlane nadawane są w formie decyzji administracyjnej.

Skip to content