logo_POIIB

Regulamin portalu

Regulamin korzystania z portali: www.pdl.piib.org.pl, www.zpr.pdl.piib.org.pl, www.ba.pdl.piib.org.pl, www.bip.pdl.piib.org.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portale dostępne pod adresami www.pdl.piib.org.pl, www.zpr.pdl.piib.org.pl, www.ba.pdl.piib.org.pl, www.bip.pdl.piib.org.pl są prowadzone przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, ul. Legionowa 28 lok 103 B, 15-281 Białystok NIP 542-27-89-099.

 2. W ramach Portali Użytkownik może przeglądać ich zasoby oraz zamieszczone tam zawartości.

 3. Z Portali może korzystać każdy Użytkownik.

 4. Korzystanie z Portali jest dobrowolne i nie pobiera się z tego tytułu żadnych opłat.

II. DEFINICJE

 1. Portal – serwis internetowy prowadzony przez Prowadzącego Portal, działający pod adresami www.pdl.piib.org.pl, www.zpr.pdl.piib.org.pl, www.ba.pdl.piib.org.pl, www.bip.pdl.piib.org.pl.

 2. Prowadzący Portal – Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. Legionowa 28 lok 103B, 15-281 Białystok, NIP 542-27-89-099.

 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego opiekuna ustawowego na korzystanie z Portali lub działająca bez takiego opiekuna, o ile korzystanie z Portali nie wykracza poza prawne możliwości jej samodzielnego funkcjonowania w zakresie podejmowanych czynności.

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami (w tym Klauzulą informacyjną POIIB) stanowiącymi jego integralną część.

III. ZAKRES I MOC WIĄŻĄCA REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Portali, w tym w szczególności:

  • ogólne zasady korzystania z Portali,

  • prawa i obowiązki Użytkowników, a także,

  • prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Prowadzącego Portale.

 2. Prowadzący Portale nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Portalu pod tym adresem [LINK]  a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którymi posługuje się Użytkownik.

IV. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALI

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portali przez Użytkownika są następujące:

  • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny,

  • zainstalowanie na urządzeniu przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującej pliki typu cookies ( np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome).

V. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW

 1. Wszelkie prawa do Portali oraz jego wszystkich elementów (w tym w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portali), należą do Prowadzącego Portale lub do podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie prawnej.

 2. Korzystanie z Portali przez Użytkowników nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do nich, ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy Portali bez zgody Prowadzącego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności mogą korzystać z elementów Portali wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że co innego wynika z właściwych przepisów prawa.

 3. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym Regulaminie, Prowadzący Portale zastrzega, że bez jego zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zabronione jest dalsze rozpowszechnianie dowolnych treści pochodzących z Portali, wyrażonych w jakiejkolwiek formie.

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALI

 1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Portali w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

 2. W przypadku zauważenia przez Użytkownika błędów, prosimy o kontakt na adres pdl@piib.org.pl. Informacje Użytkowników odnoszące się wyłącznie do błędów (np. literówek) zauważonych w treści artykułów lub innych materiałach zamieszczonych na stronach Portali, mogą zostać usunięte przez Prowadzącego Portale, po dokonaniu aktualizacji i poprawy zgłoszonych błędów, w celu nie wprowadzania w błąd kolejnych Użytkowników odwiedzających Portale.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROWADZĄCEGO PORTALE

 1. Prowadzący Portale nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Portali wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań Użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu lub z powodu działania siły wyższej.

 2. Prowadzący Portale zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Portali, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących Portal, o czym poinformuje Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.

 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Skip to content