logo_POIIB

Wpis do Izby

Przystąpienie do Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

W celu przystąpienia do Podlaskiej OIIB należy:

– posiadać uprawnienia budowlane,

– wypełnić wniosek o wpisanie na listę członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

– dokonać opłat wymienionych we wniosku:

– wpisowe – 100,00 zł – opłata jednorazowa,

– okręgowa składka członkowska – sprawdź

– krajowa składka członkowska – sprawdź

KOMUNIKAT O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH I OPŁACIE NA OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC W ROKU 2023!

Przy zapisie do POIIB należy skontaktować się z biurem Izby celem wstępnej rejestracji (nadanie indywidualnego numeru konta).

Adres: ul. Legionowa 28 lok. 103 B 15-281 Białystok

Telefon: (85) 742-49-30

Zawieszenie, przywrócenie w prawach członka lub skreślenie z listy członków

Informujemy, że zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego wnioski o zawieszenie/przywrócenie w prawach członka lub skreślenie z listy członków mogą być wnoszone:

  • pisemnie,

  • telegraficznie za pomocą telefaksu,

  • ustnie do protokołu,

  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej.

Wznowienie i odwieszenie członkostwa po zawieszeniu/skreśleniu przymusowym a zaległe składki

Szanowni Państwo !

Informujemy, że od 1 stycznia 2015 r., wznowienie członkostwa po zawieszeniu/skreśleniu przymusowym, wymagać będzie zapłaty zaległości w opłacie składek, w wysokości obowiązującej w okresie jej powstania. Jako zaległość należy rozumieć kwotę składek nie opłaconych od daty upływu ważności ostatniego zaświadczenia o członkostwie do daty określonej w uchwale Rady POIIB jako data zawieszenia przymusowego.

W związku z tym przypominamy również, że w przypadku nieopłacania składek członkowskich przez sześć miesięcy Rada Izby dokonuje z urzędu zawieszenia przymusowego w prawach członka a w przypadku ich nieopłacenia przez rok – skreślenia przymusowego z listy członków.

Obowiązek zapłaty zaległości wynika z § 5 ust. 2a oraz § 11 ust. 3a Regulaminu postępowania przy ustaniu, zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa,   przyjętego uchwałą Krajowej Rady PIIB nr 15/R/05 z dnia 25 maja 2005 r.

Członek Izby skreślony z listy członków okręgowej izby z przyczyn, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1-3 oraz w ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, przed ponowym wpisem na listę członków okręgowej izby- zgodnie z art. 42 ust. 2a ww. ustawy – podlega przeszkoleniu uzupełniającemu.

Przeszkolenie uzupełniające jest prowadzone w formie kursu e-learningowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub stacjonarnie na podstawie osobistego udziału.

Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Skip to content