logo_POIIB

O izbie

Ustawowe zadania Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa

 1. Sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izb.

 2. Reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków.

 3. Ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem.

 4. Nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, uznawanie kwalifikacji zawodowych oraz nadawanie i pozbawianie tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

 5. Współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi.

 6. Współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa.

 7. Zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą samorządu zawodowego.

 8. Prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych.

 9. Opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących architektury lub budownictwa.

 10. Organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom samorządów zawodowych.

 11. Prowadzenie list członków samorządów zawodowych.

 12. Realizacja zadań statutowych.

Benefity dla Inżyniera, czasopisma, szkolenia, e-learning, normy i serwisy

Polska Izba Inżynierów Budownictwa poprzez Portal PIIB systematycznie powiększa ofertę informacyjno – edukacyjną z myślą o członkach i możliwościach podnoszenia przez nich kwalifikacji oraz ułatwieniu wykonywania zawodu. Obecnie każdy członek na stronie Polskiej IIB może korzystać z niżej wymienionych serwisów:
 • biblioteka normy PKN,

 • e-learning,

 • serwisy Wolters,

 • normy SEP,

 • serwis Bistyp,

 • szkolenia online,

 • karty sportowe i medyczne.

Normy, akty polskiego prawa powszechnego oraz czasopisma branżowe

W zasobach Izby znajdują się również norm w formie drukowanej, akty polskiego prawa powszechnego oraz następujące tytuły czasopism branżowych dostępne w czytelni:
 1. Biuletyny informacyjne innych OIIB.

 2. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja.

 3. Gaz, Woda i Technika Sanitarna.

 4. Gospodarka Wodna.

 5. INPE – Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych.

 6. Inżynier Budownictwa.

 7. Inżynieria i Budownictwo.

 8. Materiały Budowlane.

 9. Polskie Drogi.

 10. Przegląd Budowlany.

Skip to content