Ustawowe zadania Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa  

Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  

 1. Sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izb.

 2. Reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków.

 3. Ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem.

 4. Nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, uznawanie kwalifikacji zawodowych oraz nadawanie i pozbawianie tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

 5. Współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi.

 6. Współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa.

 7. Zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą samorządu zawodowego.

 8. Prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych.

 9. Opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących architektury lub budownictwa.

 10. Organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom samorządów zawodowych.

 11. Prowadzenie list członków samorządów zawodowych.

 12. Realizacja zadań statutowych.


Biblioteka Normy PKN, E-learning, Serwisy Wolters, Normy SEP, Serwis Bistyp


Polska Izba Inżynierów Budownictwa poprzez Portal PIIB systematycznie powiększa ofertę informacyjno - edukacyjną z myślą o członkach i możliwościach podnoszenia przez nich kwalifikacji oraz ułatwieniu wykonywania zawodu. Obecnie każdy członek na stronie Polskiej IIB może korzystać z niżej wymienionych serwisów:

 • biblioteka normy PKN,

 • e-learning,

 • serwisy Wolters,

 • normy SEP,

 • serwis Bistyp.


Normy, akty polskiego prawa powszechnego oraz czasopisma branżowe

W zasobach Izby znajdują się również norm w formie drukowanej, akty polskiego prawa powszechnego oraz następujące tytuły czasopism branżowych dostępne w czytelni:

 1. Biuletyn Oddziału Białostockiego SEP.

 2. Biuletyny informacyjne innych OIIB.

 3. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja.

 4. Gaz, Woda i Technika Sanitarna.

 5. Gospodarka Wodna.

 6. INPE - Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych.

 7. Inżynier Budownictwa.

 8. Inżynieria i Budownictwo.

 9. Izolacje.

 10. Materiały Budowlane.

 11. Nawierzchnie Asfaltowe.

 12. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne.

 13. Polskie Drogi.

 14. Przegląd Budowlany.

 15. Systemy Instalacyjne.

 16. Wiadomości Projektanta Budownictwa.