ZAPOMOGI

Celem działalności samopomocowej jest udzielanie członkom Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wsparcia materialnego w formach ustalonych w Regulaminie, w duchu koleżeństwa oraz wzajemnej pomocy.