Informujemy, że osoby ubiegające się o nadanie uprawnień budowlanych w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa przez 6 miesięcy mogą korzystać z dostępu on-line do biblioteki norm PKN - Portal PIIB. W wewnętrznym portalu, użytkownik uzyska dostęp do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm.

Więcej informacji w zakładce http://pdl.piib.org.pl/biblioteka-norm-pkn-portal-piib

DRUKI

UWAGA!

Prosimy o uważne wypełnianie zestawień zbiorczych odbytej praktyki zawodowej a w szczególności:
- zadbanie o potwierdzenia osób nadzorujących praktykę zawodową na każdej wypełnionej stronie zestawienia (przy czym potwierdzenie to powinno znajdować się na dole tekstu),
- określenie funkcji technicznej oraz opisanie czynności wykonywanych przy projektach lub na budowie (określenie tylko funkcji technicznej np.: inżynier budowy bez opisu czynności nie jest wystarczające),
- jeśli zestawienie zbiorcze wypełniane jest "komputerowo" prosimy o nie dopisywanie braków długopisem.

W oświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki należy wypełnić wszystkie pola oraz dokonać niezbędnych skreśleń np.:
- określić samodzielną funkcję techniczną osoby składającej oświadczenie,
- określić, czy praktykant uczestniczył w pracach projektowych, czy pełnił funkcję techniczną na budowie,
- określić okręgową izbę inżynierów budownictwa osoby składającej oświadczenie,
- określić czy praktyka była odbywana pod patronatem zgodnie z art. 14 ust. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

Zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami dotyczącymi wypełniania zestawienia zbiorczego załącznika do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki - wyjaśnienia do zbiorczego zestawienia odbytej praktyki zawodowej.pdf  

- wniosek o nadanie uprawnień budowlanych.doc  

- oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej.doc  

- zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej.doc  

- wyjaśnienia do zbiorczego zestawienia odbytej praktyki zawodowej.pdf  

- formularz osobowy/Karta osobowa.pdf  

-wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane.doc  

Informujemy, że osoby ubiegające się o nadanie uprawnień budowlanych w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa przez 6 miesięcy mogą korzystać z dostępu on-line do biblioteki norm PKN - Portal PIIB. W wewnętrznym portalu, użytkownik uzyska dostęp do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm.

Więcej informacji w zakładce http://pdl.piib.org.pl/biblioteka-norm-pkn-portal-piib

SZCZEGÓŁWY PROGRAM EGZAMINÓW, WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI ORAZ PRZYKŁADOWE PYTANIA

- szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane  

- wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości na uprawnienia budowlane  

- przykładowe pytania na egzamin testowy na uprawnienia budowlane