Zasady zawierania i realizacji umów o roboty budowlane


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:
„Zasady zawierania i realizacji umów o roboty budowlane”

Uwaga! Zmiana miejsca szkolenia.
Szkolenie odbędzie się w Hotelu 3Trio przy ul. Hurtowej 3 w Białymstoku w sali TRIO!

Program szkolenia:

  1. Istota umowy o roboty budowlane i jej integralnych części.

  2. Postanowienia umów o roboty budowlane: przedmiot umowy, zatrudnianie podwykonawców, odpowiedzialność inwestora za zobowiązania wobec podwykonawców.

  3. Terminy realizacji robót, roboty dodatkowe i zamienne, odbiory wykonanych robót, wynagrodzenia wykonawcy i terminy płatności, zabezpieczenia realizacji umowy – kaucja gwarancyjna i jej rozliczenie, uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji, kar umownych, odstąpienia od umowy.

  4. Dochodzenia roszczeń z tytułu realizacji umowy o roboty budowlane.

Prowadząca szkolenie: adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28, lok. 402, 21 października 2017 r. (sobota), godz. 10:00 - 14:00

Uwaga! W przypadku dużego zainteresowania miejsce szkolenia może ulec zmianie. Prosimy śledzić informacje na stronie internetowej.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.