logo_POIIB

Odpowiedzialność cywilna projektanta na podstawie umowy o prace projektowe

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie.

Temat: Odpowiedzialność cywilna projektanta na podstawie umowy o prace projektowe

W projekcie mogą zaistnieć błędy skutkujące odpowiedzialnością cywilną projektanta. Jej podstawą mogą być przepisy o rękojmi za wady i o gwarancji (o ile została udzielona). Możliwa jest także odpowiedzialność cywilna związana z obowiązkiem naprawienia szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z umowy. Zarówno w przypadku małych jak i dużych inwestycji odpowiedzialność za błędy projektowe może skutkować nie tylko koniecznością ich usunięcia, ale i obowiązkiem pokrycia szkód wyrządzonych inwestorowi. Podczas szkolenia zostaną przedstawione najistotniejsze zagadnienia związane z odpowiedzialnością projektanta z rękojmi za wady, gwarancji oraz za naprawienie szkody.

Termin szkolenia: 25 stycznia 2024 r. (czwartek)

Czas trwania: 16:00-19:00

Miejsce szkolenia: Portal PIIB

Prelegent: Piotr Jarzyński z Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy Sp.k.

Zapisy: poprzez Portal PIIB

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady ds.szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Skip to content