Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. nie są wysyłane informacje o planowanych szkoleniach wraz z miesięcznikiem "Inżynier Budownictwa". Tematyka i terminy szkoleń będą podawane wyłącznie drogą mailową i zamieszczane na stronie internetowej.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji tematów szkoleń. Zgłoszenia można kierować tel.: 85/742-49-30 lub mailowo: pdl@piib.org.pl

„Wykonywanie i eksploatacja instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, mieszkalno - usługowych i usługowych w świetle obowiązujących przepisów”


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na szkolenie:

„Wykonywanie i eksploatacja instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, mieszkalno - usługowych i usługowych w świetle obowiązujących przepisów”

Termin i miejsce: 13.09.2019 r., godz. 10:00 w Sali Kinowej przy ul. Świerkowej 52, w Suwałkach
Prowadzenie: mgr inż.. Kazimierz Grybowicz

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB, pod numerem tel. 85 742 49 30 lub przy użyciu formularza zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.


Tradycyjne Spotkanie Integracyjne 2019


Koleżanki i Koledzy!

Serdecznie zapraszamy na TRADYCYJNE SPOTKANIE INTEGRACYJNE, które odbędzie się w sobotę 7 września 2019 r. w Korona Park Klewinowo, Klewinowo 116, koło Białegostoku

W programie imprezy:

15:00 powitanie Gości,

15:15 początek biesiady,

15:30-20:00 zabawy integracyjne w tym m.in. dwie wieże, slalom w alkogoglach, limbo, unihokej, koło fortuny, dodatkowo

 • turniej badmintona,

 • mega piłkarzyki,

 • bule.

Dla osób chcących odpocząć od zgiełku codziennych trosk zapewniamy strefę chilloutu/relaxu w postaci leżaków, parasoli i…..

18:00-20:45 dyskoteka „pod chmurką”,

21:00 zakończenie spotkania.

Wyjazd autokarem z Białegostoku: zbiórka o godz. 14:15, ul. Legionowa 28 (parking przy siedzibie Izby).

Wyjazd autokarem z Łomży: zbiórka o godz. 13:00, Plac Niepodległości, parking (stary dworzec PKS), Szosa Zambrowska.

Wyjazd autokarem z Suwałk: zbiórka o godz. 12:15, parking przy dworcu PKS (przy postoju taksówek).

W celu uczestnictwa w Pikniku należy:

 • zadzwonić do biura Podlaskiej OIIB (85 745 96 08 lub 85 745 96 00),

 • uiścić opłatę na konto Podlaskiej OIIB: nr 79 1130 1059 0500 0000 0002 7844, członek Izby – 60 zł, osoba towarzysząca spoza Izby – 80 zł.

Przy zapisach prosimy o podanie nr PESEL osoby towarzyszącej (nie będącej członkiem Izby) w celu ubezpieczenia podczas spotkania integracyjnego oraz chęci skorzystania z dojazdu autokarem.

Uwaga!
W PRZYPADKU BRAKU ZAINTERESOWANIA ZE STRONY CZŁONKÓW SPOTKANIE ZOSTANIE ODWOŁANE!!!

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy i wpłaty trwają do 23 sierpnia 2019 r.

Klauzula informacyjna
[Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych]
Administratorem danych osobowych jest Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Białymstoku przy ul. Legionowej 28 lok 103B.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail pdl@piib.org.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail iod@piib.org.pl.  

[Przetwarzanie danych]
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu organizacji spotkania integracyjnego, jak również w celach archiwalnych w związku z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.). W przypadku Pani/Pana braku zgody niemożliwe jest zrealizowanie powyższych celów.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach poniżej wskazanych aktów normatywnych w szczególności:
1. ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186),
2. ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),
3. ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),
4. ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),
5. rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831),
7. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu  prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz.U. z  2014 r. poz. 1513 z późn. zm.),
9. statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
10. regulaminie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
11. regulaminie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
12. regulaminie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
13. regulaminie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
14. regulaminie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
15. regulaminie okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
16. regulaminie okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
17.  regulaminach okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
18. regulaminie okręgowych sądów dyscyplinarnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
19. regulaminie okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
[Okres przechowywania danych]
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów wynikającego z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

[Przekazywanie danych]
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie zawartych przez administratora umów,
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom wyceniającym szkody, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

[Pani/Pana prawa]

 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 


Szkolenie z zakresu wentylacji pożarowej wraz z przykładowymi studiami przypadków


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w wycieczce szkoleniowej do Warszawy pt.:

„Szkolenie z zakresu wentylacji pożarowej wraz z przykładowymi studiami przypadków”

Data: 19 września 2019 r.

Miejsce: NODEX Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego, ul. Pola Karolińskie 4, 02-401 Warszawa

Plan szkolenia:

9.30 – 9.40:  powitanie – A. Kolasińska, Business Development Manager

9.40 –10.25: System laboratoryjny SMAYLAB, oraz system indywidualnej wentylacji iFLOW – Sz. Połczyński, Zastępca Kierownika Działu Projektowego

10.30-11.15: Podstawy formalno-prawne dotyczące funkcjonowania wentylacji pożarowej – dr inż. G. Kubicki, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej

11.15-11.25 : Przerwa kawowa

11.30 -13.00 : System różnicowania ciśnień SAFETY WAY – W. Łochnicki, Kierownik Biura Technicznego w Warszawie

A. Założenia i metodyka postępowania przy projektowaniu instalacji różnicowania ciśnienia

B. Pomiary instalacji systemu różnicowania ciśnienia

C. Budowa urządzenia iSWAY-FC i systemu

D. Przykłady rozwiązań niestandardowych

E. Czas na dyskusję

13.00 -13.15 : Przerwa kawowa

13.15 -14.30 : Systemy oddymiania klatek schodowych – System ZODIC-G oraz ZODIC-M Projekt Bezpieczna Ewakuacja – M. Górczyński, Projektant, Biuro Techniczne Warszawa

Studium przypadku na podstawie typowego obiektu mieszkalnego

14.30 -14.45 : Przegląd produktów firmy SMAY - W. Łochnicki, Kierownik Biura Technicznego w Warszawie

14.45 -15.30 Czas na dyskusję

Obiad w drodze powrotnej ok. 17.00.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00 do 6 września.

Przewidywany koszt wyjazdu ok. 60 zł od osoby.

Osoby, które się zapiszą otrzymają mailowo informację o kwocie i terminie płatności.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała


Zabezpieczenia w sieciach energetycznych – część II


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

"Zabezpieczenia w sieciach energetycznych – część II"

 1. Telemechanika nowoczesnych stacji elektroenergetycznych WN/SN/nn 

 2. Automatyka zabezpieczeniowa sieci SN 

Spotkanie szkoleniowe we współpracy z firmą APATOR-ELKOMTECH polskim producentem aparatury zabezpieczeniowej w sieciach SN.

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103C, 11 maja 2019 r. (sobota), godz. 10:00 - 14:00.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB, pod numerem tel. 85 745 96 00 lub przy użyciu formularza zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

organizator szkolenia
Mariusz Kłokowski
Członek Prezydium Rady POIIB


Strony